Kliniska resultat LORVIQUA (lorlatinib)

Studiedesign1,2

LORVIQUA (lorlatinib) har undersökts hos patienter med NSCLC i en enarmad, fas 2 studie, hos tidigare behandlade patienter med avancerad ALK+ NSCLC (patienter med hjärnmetastaser var inkluderade i studien)

Studien inkluderade flera kohorter där tre ingick i den godkända indikationen för LORVIQUA. Även tidigare behandlade patienter som fått upp till tre ALK TKI:er, inklusive crizotinib och andra generationens ALK TKI:er (alectinib, brigatinib, ceritinib) var inkluderade samt patienter med eller utan hjärnmetastaser. 

Doseringen var 100 mg en gång dagligen. 


Primära effektmått: 
Objektiv tumörrespons (ORR)*
Intrakraniell tumörrespons (IC-ORR)

Ytterligare effektmått: 
Responsens varaktighet (DOR)
Intrakraniell DOR

*Definieras som komplett respons eller partiell respons enligt RECIST version 1.1, som bedömt av oberoende central granskning. 

Effekt LORVIQUA1,2

Övergripande effektresultat

  En tidigare ALK TKIa 
med eller utan
tidigare kemoterapi
Två eller fler tidigare
ALK TKI med eller
utan tidigare kemoterapi
N 28 111

Objektiv tumörrespons (ORR)*
95% CI
Komplett respons, n (%)
Partiell respons, n (%)

42.9%
24.5-62.8
1 (4)
11 (39)

39.6%
30.5-49.4
2 (2)
42 (38)

Responsens varaktighet, 
månader

Median
95% CI

5.6
42-NR
(NR=Not Reached)
9.9
5.7-24.4

Progressionsfri överlevnad,
månader

Median
95% CI

5.5
2.9-8.2
6.9
5.4-9.5

 

Intrakraniellt effektresultat** (n=89)

Intrakraniell respons sågs hos mer än hälften av patienterna med hjärnmetastaser (hos patienter med minst en mätbar hjärnmetastas vid baseline).

Effektparameter En tidigare ALK TKIa med
eller utan tidigare
kemoterapi (N = 9)
Två eller fler tidigare ALK
TKI med eller utan tidigare
kemoterapi (N = 48)

 

Objektiv tumörrespons (95 % KI)
Komplett respons, n
Partiell respons, n

66,7%

(29,9; 92,5)
2
4

52,1 %

(37,2; 66,7)
10
15

Varaktighet för
intrakraniell respons
Median, månader
(95 % KI)
NR
(4,1; NR)
12,4
(6,0;NR)

a alectinib, brigatinib eller ceritinib
*Enligt Independent Central Review (ICR)
** Intrakraniell ORR och responsens varaktighet bedömdes enligt ICR i en undergrupp av 89 patienter med mätbara tumörer i CNS vid baslinjen enligt RECIST version 1.1. Av dessa hade 56 patienter (63%) tidigare behandlats med hjärnstrålning, varav 42 patienter (47%) slutförde hjärnstrålningsbehandling minst 6 månader innan behandlingen med LORVIQUA påbörjades.

NR=Not Reached,  ORR=Overall Response Rate, RECIST=Response Evaluation Criteria in Solid Tumors

Utforska mer

Referneser
1. Produktresumé LORVIQUA, www.fass.se
2. Solomon B, et al. Lancet Oncol 2018;19(12):1654 – 67

PP-LQA-SWE-0153, feb 2022