Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Lorviqua
Om Lorviqua
Om Lorviqua
Effekt & säkerhetEffekt &
säkerhet
Effekt i första linjenUppföljning av 5-års dataTidigare behandling med ALK-TKI
Säkerhet
HanteringHanteringDosering & biverkningshanteringRiktlinjer
Frågor & Svar
Utbildning & materialUtbildning &
material
MaterialVideorFöreläsningar
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Kliniska resultat vid första linjens behandling med LORVIQUA1,2,3Studiedesign

CROWN är en pågående, multicenter, multinationell, öppen, randomiserad fas 3-studie av LORVIQUA i monoterapi kontra krizotinib monoterapi i första linjens behandling av patienter med avancerad ALK+ icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Patienter med tidigare obehandlad avancerad ALK+ NSCLC randomiserades 1:1 till LORVIQUA monoterapi eller krizotinib monoterapi enligt studiedesignen nedan.

Progressionsfri överlevnad

LORVIQUA visade signifikant förbättrad PFS jämfört med krizotinib. Medianvärdet för BICR-bedömd PFS nåddes inte (95 % KI: NE-NE) i LORVIQUA-armen (n=149) och var 9,3 månader (95 % KI: 7,6-11,1) i krizotinib-armen (n=147) . HR för PFS var 0,28 (95 % KI, 0,19 -0,41; P<0,0001), vilket indikerar en 72 % minskning av risken för progression eller död till förmån för LORVIQUA.

Vad är PFS och varför är det så viktigt?Textversion av videonHej, och välkomna till vår utbildningsserie om statistiska begrepp inom kliniska studier. Det är många begrepp och förkortningar att hålla reda på och ibland kan det vara bra med en repetition. Så det är vår förhoppning att denna utbildningsserie ska komma er till nytta. Till min hjälp har jag vår medical advisor Vicky Chatzakos, som i dag ska förklara lite närmare omkring begreppen PFS och Hazard Ratio.


Vad är PFS och varför är det så viktigt?

Ja, hej! PFS står för progressionsfri överlevnad och är den tidsperiod efter att en behandling påbörjats utan progression. Det är ett viktigt mått, då det är tiden patienten lever utan tillväxt av tumören eller tumörerna.


Vad är definitionen av PFS i onkologiska studier?

PFS är ett mått på överlevnad i studier av avancerad och metastaserad cancer och mäts från den tid man startar en behandling tills ett event eller händelse sker. I det här fallet definierat som progression eller död. PFS visas genom en s.k. Kaplan-Meier-kurva vars x-axel visar tid och y-axel procentuell progressionsfri överlevnad. Exemplet här är PFS-kurvan från treårsuppföljningen av CROWN-studien där man jämför lorlatinib med krizotinib hos patienter med avancerad, tidigare obehandlad, ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. Kurvan visar således sannolikheten att leva utan att cancern växer vid en viss tidpunkt.

PFS kan mätas på tre olika sätt: Medianduration, d.v.s. median PFS, tidpunktsanalys som är andelen progressionsfria patienter vid specifika tidpunkter. Här ser vi de streckade linjerna vid tidpunkten 24 respektive 36 månader. Sist men inte minst Hazard Ratio -förkortad HR. Detta är för att få en så komplett bild som möjligt av skillnaderna mellan behandlingarna i en studie.


Vad innebär det när PFS är not reached, och vilka krav finns för att kunna utläsa ett
PFS-värde?


Median PFS nås när hälften av patienterna i en studie har fått ett s.k. event. D.v.s. antingen progredierat eller dött. Om vid det förbestämda mättillfället är fler än 50% av patienterna som fortfarande svarar på behandlingen utan att ha progredierat har PFS inte nåtts. Det är fallet man ser i CROWN-studien, där PFS ännu inte nåtts efter en mediantid på 36,7 månaders behandling i lorlatinib-armen.

Vad är Hazard Ratio och hur använder man det kliniskt?

HR är ett mått för risk att en händelse inträffar som beräknas för varje tidsintervall av PFS-kurvan. Om vi bryter ner HR - Hazard hänvisar till en händelse, i det här fallet progression eller död, som kommer att hända och ratio är förhållandet mellan de två olika behandlingarna vi jämför. D.v.s. risken att en händelse händer i den ena gruppen jämfört med risken att det händer i den andra gruppen. Riskfrekvensen - Hazard Rate – behöver inte vara konstant under hela uppföljningen. Men det antas däremot att förhållandet mellan riskfrekvensen är konstant under studieperioden och är ungefär lika för varje tidsintervall.

HR blir därför ett extra viktigt mått när median-PFS inte är nådd då man får en statistisk uppfattning om skillnaden mellan behandlingarna.


Hur tolkar man ett värde på Hazard Ratio?

Om HR inklusive konfidensintervallet är mindre än 1 betyder det att man har minskad risk för progression i den jämförande behandlingsarmen som är lorlatinib i det här fallet. Detta på grund av att för att räkna ut HR delar man risken för progression i lorlatinib-gruppen med risken i krizotinib-gruppen. I CROWN-studiens treårsuppföljning hade 49 av 149 patienter en händelse i lorlatinib-armen och 92 av 147 i krizotinib-armen. HR var 0,27 med 95 % konfidensintervall mellan 0,18 och 0,39 vilket betyder att man har 73% minskad risk att progrediera i lorlatinib-armen jämfört med krizotinib-armen. Detta är i linje med den tidigare utläsningen som skedde vid 18-månadersuppföljningen.

Vi hoppas att ni tycker att genomgången har varit bra och att det har kommit er till nytta.

Vill ni veta mer om statistiska begrepp så hittar ni bl.a. vårt avsnitt om ORR -Overall Response Rate-på våra hemsidor: www.pfizerplay.se alternativt www.pfizerpro.se.

Ha det gott! Hej då.
Objektiv tumörrespons

* BICR= bedömd via blindad oberoende central granskning enligt RECIST version 1.1
   PFS= progressionsfri överlevnad
   ORR= objektiv tumörresponsOptional footnote area for disclaimers etc.

Vad är PFS och varför är det så viktigt?Tid till intrakraniell progression*

I den totala populationen (n=296) visade LORVIQUA 93% reduktion av risk för intrakraniell
progression (HR 0,07; 95% KI, 0,03-0,17; P<0,0001) enligt BICR. Mediantiden för intrakraniell
progression nåddes inte (95% KI, NE-NE) i LORVIQUA-armen och var 16,6 månader (95 % KI, 11,1-NE) i krizotinib-armen. Den intrakraniella progressionsfria frekvensen efter 12 månader var 96% i LORVIQUA-armen och 60% i krizotinib-armen.

BICR= bedömd via blindad oberoende central granskning enligt RECIST version 1.1
PFS= progressionsfri överlevnad
ORR= objektiv tumörrespons

Referenser:1. Produktresumé Lorviqua, www.fass.se
2. Shaw et al., N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029
3. Solomon B, et al. AACR Annual Meeting. April 8-13, 2022. Abstract CT223
Effekt & säkerhet (snabblänkar)
Samtal om Lorviquas biverkningsprofil

Samtal om Lorviquas biverkningsprofil och hur man kan hantera några av de biverkningar som har observerats med Lorviqua.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera för nyhetsbrevLoading
Lorviquapatient.se

Lorviquapatient.se är en hemsida för patienter som ordinerats LORVIQUA. Här finns information om lungcancer, om LORVIQUA som behandling och hur man på bästa sätt hanterar eventuella biverkningar.

Till Lorviquapatient.seLoading
Lorviquapatient.se
PP-LOR-SWE-0094, juni 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

JaNej