Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Lorviqua
Om Lorviqua
Om Lorviqua
Effekt & säkerhetEffekt &
säkerhet
Effekt i första linjenUppföljning av 5-års dataTidigare behandling med ALK-TKI
Säkerhet
HanteringHanteringDosering & biverkningshanteringRiktlinjer
Frågor & Svar
Utbildning & materialUtbildning &
material
MaterialVideorFöreläsningar
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Kliniska resultat vid första linjens behandling med LORVIQUA - 5 års uppföljning1

Den 31 maj 2024 presenterades 5-års uppföljningsdata på ASCO från CROWN-studien för Lorviqua (lorlatinib), ett förstalinjealternativ för patienter med avancerad ALK+ icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Brytpunkt för analysen var 31 oktober 2023.1,2,3

Studiedesign

CROWN är en pågående, multicenter, multinationell, öppen, randomiserad fas 3-studie av LORVIQUA i monoterapi kontra krizotinib monoterapi i första linjens behandling av ALK+ aNSCLC-patienter. Patienter med tidigare obehandlad avancerad ALK+ NSCLC randomiserades 1:1 till LORVIQUA monoterapi eller krizotinib monoterapi enligt studiedesignen nedan. 

Läs hela artikeln med 5-årsdatan från CROWN-studienLoadingProgressionsfri överlevnad

I den primära analysen visade LORVIQUA signifikant förbättrad PFS jämfört med krizotinib. Medianvärdet för BICR-bedömd PFS nåddes inte (95 % KI: NE-NE) i LORVIQUA-armen (n=149) och var 9,3 månader (95 % KI: 7,6-11,1) i krizotinib-armen (n=147) . HR för PFS var 0,28 (95 % KI, 0,19 -0,41; p<0,0001 ), vilket indikerar en 72 % minskning av risken för progression eller död till förmån för LORVIQUA. Lorviqua n=149, (95% KI: NE-NE) Antal händelser= 41 (28%) krizotinib n=147, (95% KI: 7,6-11,1) Antal händelser= 86 (59%) 

Lorviqua erbjuder >5års PFS vid ALK+ aNSCLC1†Den längsta PFS någonsin rapporterad vid avancerad icke-småcellig lungcancer (INV-bedömd, N=296).1

En oplanerad prövarbedömd (INV-bedömd) uppföljningsanalys utfördes vid en medianuppföljning för PFS på cirka 60 månader för Lorviqua (55 månader för patienter med krizotinib) för att bekräfta effekten av Lorviqua i förhållande till krizotinib med längre uppföljning.

ITT population n=296 

Lorviqua n=149, (95% KI: 64,3-NR) Antal händelser= 55 (36,9%)

krizotinib n=147, (95% KI: 7,4-10,9) Antal händelser= 115 (78,2%) 

ITT population n=296 

Lorviqua n=149, (95% KI: NR-NR) Antal händelser= 9

krizotinib n=147, (95% KI: 12,7-21,9) Antal händelser= 65

60% av patienterna av de LORVIQUA behandlade patienterna var fortsatt progressionsfria efter 5 år.


† Begränsningar: Eftersom det primära effektmåttet för studien uppfylldes vid den planerade interimsanalysen, planeras ingen ytterligare formell analys av PFS per protokoll. I denna oplanerade analys gjordes ingen formell analys, inget p-värde angavs och ingen signifikansnivå sattes. Resultaten av denna analys är deskriptiva.

1L = Första linjesbehandling, BICR= bedömd via blindad oberoende central granskning enligt RECIST version 1.1, KI= konfidensintervall, HR= hazardkvot, CNS= centrala nervsystemet, PFS= progressionsfri överlevnad, INV= investigator/prövare

Vid 5 år var den intrakraniella progressionsfria frekvensen 92 % i Lorviqua-armen1**†

I den totala populationen (N=296) var 92 % av Lorviqua patienterna fortfarande fria från intrakraniell progression efter 5 år jämfört med 21 % i krizotinib-armen (HR= 0,06; 95 % KI: 0,03-0,12).

EFTER 5-ÅR, 1L LORVIQUA FORTSÄTTER ATT SKYDDA MOT CNS PROGRESSION1

Inga nya CNS progression händelser observerades mellan år 3 och år 51

**Den intrakraniella progressionsfria frekvensen efter 12 månader var 96% i LORVIQUA-armen n=149 (95% KI: 91-98) och 60% i krizotinib-armen (n=147)  (95% KI: 49-69).

† Begränsningar: Eftersom det primära effektmåttet för studien uppfylldes vid den planerade interimsanalysen, planeras ingen ytterligare formell analys av PFS per protokoll. I denna oplanerade analys gjordes ingen formell analys, inget p-värde angavs och ingen signifikansnivå sattes.
1L = Första linjesbehandling, BICR= bedömd via blindad oberoende central granskning enligt RECIST version 1.1, KI= konfidensintervall, HR= hazardkvot, CNS= centrala nervsystemet, PFS= progressionsfri överlevnad, INV= investigator/prövare

Objektiv tumörrespons (ORR)1***†

*** I den primära analysen uppmättes den objektiva tumörresponsen till 76% i LORVIQUA-armen (n=149) (95% KI: 68-83) med komplett respons på 3% och partiell respons på 73%. I krizotinib-armen var den objektiva tumörresponsen 58% (n=147) (95% KI: 49-66) med komplett respons på 0% och partiell respons på 58% bedömd via blindad oberoende central granskning enligt RECIST version 1.1.
† Begränsningar: Eftersom det primära effektmåttet för studien uppfylldes vid den planerade interimsanalysen, planeras ingen ytterligare formell analys av PFS per protokoll. I denna oplanerade analys gjordes ingen formell analys, inget p-värde angavs och ingen signifikansnivå sattes.

Säkerhetsprofil1,2

Säkerhetsprofilen för LORVIQUA var konsekvent med den för den primära analysen. Inga nya säkerhetssignaler framkom efter 5 år.1

Biverkningar oavsett grad med mer än 20% frekvens hos de LORVIQUA behandlade patienterna var: hyperkolesterolemi  (72%), hypertriglyceridemi (66%), ödem (57%), perifer neuropati (44%), viktökning (44%), trötthet (30%), artralgi (28%), kognitiva effekter (28%), hypertoni (26%), anemi (25%), diarré (23 %), andnöd (23 %), huvudvärk (22 %), effekter på sinnesstämningen (21 %), hosta (20 %) och feber (20 %).

Läs hela artikeln med 5-årsdatan från CROWN-studienLoading
Referenser:Solomon BJ, Liu G, Felip E, et al. Lorlatinib Versus Crizotinib in Patients With Advanced ALK-Positive Non–Small Cell Lung Cancer: 5-Year Outcomes From the Phase III CROWN Study. Journal of Clin Oncol. 2024 In press.Produktresumé Lorviqua, www.fass.seShaw AT, TM, de Marinis F, et al; CROWN Trial Investigators. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029.
Effekt & säkerhet (snabblänkar)
Samtal om Lorviquas biverkningsprofil

Samtal om Lorviquas biverkningsprofil och hur man kan hantera några av de biverkningar som har observerats med Lorviqua.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera för nyhetsbrevLoading
Lorviquapatient.se

Lorviquapatient.se är en hemsida för patienter som ordinerats LORVIQUA. Här finns information om lungcancer, om LORVIQUA som behandling och hur man på bästa sätt hanterar eventuella biverkningar.

Till Lorviquapatient.seLoading
Lorviquapatient.se
PP-LOR-SWE-0094, juni 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

JaNej