Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Lorviqua
Om Lorviqua
Om Lorviqua
Effekt & säkerhetEffekt &
säkerhet
Effekt i första linjenUppföljning av 5-års dataTidigare behandling med ALK-TKI
Säkerhet
HanteringHanteringDosering & biverkningshanteringRiktlinjer
Frågor & Svar
Utbildning & materialUtbildning &
material
MaterialVideorFöreläsningar
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Rapporterade biverkningar

Nedan redovisas behandlingsrelaterade biverkningar som förekom hos ≥20% av patienterna från
LORVIQUAs registreringsstudie (n=327) och från fas 3-studien CROWN (n=149).1,2

Scroll left to view table
Biverkning Alla grader (%)​ Grad 3-4 (%)​
Hyperkolesterolemi​ 81 18
Hypertriglyceridemi 67​ 19
Ödem 56 3
Perifer neuropati​ 44 3
Viktökning 31 10
Kognitiva effekter​ 28 3
Trötthet 27​ 1
Artralgi 24 1
Diarré 23 2
Effekter på sinnesstämning​ 21 2

De flesta av biverkningarna var lindriga eller måttliga och går att hanterna med dosreduktioner,
dosuppehåll eller stödjande läkemedelsbehandling. Ödem och perifer neuropati var de vanligaste orsakerna till dosreducering. De biverkningar som oftast rapporterats är hyperkolesterolemi, hypertriglyceridemi, ödem, perifer neuropati, viktökning, kognitiva effekter, trötthet, artralgi, diarré och effekter på sinnesstämningen.

Cirka 3 % av patienterna avslutade sin behandling på grund av biverkningar.

Kontraindikationer

LORVIQUA är kontraindicerat vid samtidig användning av starka CYP3A4/5-inducerare, samt vid
överkänslighet mot lorlatinib eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 i produktresumén.

Varningar och försiktighetHyperlipidemi

Serumkolesterol och triglycerider ska övervakas innan LORVIQUA sätts in, samt 2, 4 och 8 veckor efter insättning och därefter regelbundet.

CNS-påverkanDosjustering eller utsättning kan krävas för patienter med CNS-påverkan.Atrioventrikulärt block (AV-block)Elektrokardiografi (EKG) ska övervakas innan insättning och därefter varje månad, i synnerhet hos patienter som har predisponerande tillstånd för kardiella händelser.Nedsatt vänsterkammarejektionsfraktion (LVEF)Hos patienter med kardiella riskfaktorer ska hjärtövervakning, inklusive bedömning av LVEF vid baslinjen samt under behandling, övervägas.Förhöjt amylas och lipasPatienter ska övervakas med avseende på förhöjt lipas och amylas innan insättning av LORVIQUA och därefter regelbundet.Interstitiell lungsjukdom (ILD)/PneumonitPatienter som uppvisar förvärrade andningssymtom som tyder på ILD/pneumonit ska omgående utvärderas för ILD/pneumonit.HypertoniHypertoni har rapporterats hos patienter som får LORVIQUA. Blodtrycket ska kontrolleras före insättning av lorlatinib. Blodtrycket ska kontrolleras efter två veckor och därefter minst en gång i månaden under behandling med lorlatinib.HyperglykemiHyperglykemi har förekommit hos patienter som får LORVIQUA. Fastande serumglukos ska bedömas före insättning av lorlatinib och därefter kontrolleras regelbundet enligt nationella riktlinjer.Graviditet och fertilitetManlig fertilitet kan påverkas under behandling med LORVIQUA. Män bör söka råd om effektiva fertilitetsbevarande åtgärder innan behandling. Det är okänt om LORVIQUA påverkar kvinnlig fertilitet.

Under behandling med LORVIQUA, och under minst 14 veckor efter den sista dosen, måste manliga patienter med kvinnlig fertil partner använda effektiva preventivmedel, inklusive kondom, och manliga patienter med gravid partner måste använda kondom.

Fertila kvinnor ska tillrådas att undvika att bli gravida under tiden de får LORVIQUA. En mycket effektiv icke hormonell preventivmedelsmetod krävs för kvinnliga patienter under behandling med LORVIQUA, eftersom LORVIQUA kan göra hormonella preventivmedel ineffektiva. Om det är omöjligt att undvika en hormonell preventivmetod måste kondom användas i kombination med den hormonella metoden. Användning av effektivt preventivmedel måste fortsätta under minst 21 dagar efter avslutad behandling.
AmningDet är okänt om LORVIQUA och dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för nyfödda barn/spädbarn kan inte uteslutas.

LORVIQUA ska inte användas under amning. Amning ska avbrytas under behandling med LORVIQUA och i 7 dagar efter den sista dosen.
LaktosintoleransDetta läkemedel innehåller laktos som ett hjälpämne. Patienter med sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption ska inte ta detta läkemedel.Natrium i kostenLORVIQUA innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 25 mg eller 100 mg tablett. Patienter som står på en saltfattig kost ska informeras om att denna produkt är i huvudsak ”natriumfri”.
Särskilda populationerSärskilda patientgrupper

I videon tas beaktningar med hänsyn till följande patientpopulationer upp:

 • Nedsatt njurfunktion
 • Äldre patienter
 • Nedsatt leverfunktion
Särskilda patientgrupperGällande fertilitet och amning så ska kvinnor informeras om att graviditet ska undvikas under tiden du behandlas med LORVIQUA. Det innebär att en mycket effektiv icke-hormonell preventivmetod måste användas under behandlingen och i minst 35 dagar efter att behandlingen är slutförd. LORVIQUA ska heller inte användas under amning. Det innebär att amning ska avbrytas under behandlingen och i sju dagar efter sista dosen. Vad gäller män så måste manliga patienter med kvinnliga fertila partners använda effektiva preventivmedel under behandling och i minst 14 veckor efter den sista dosen. Manliga patienter med gravid partner måste använda kondom.

Tittar vi vidare på särskilda patientgrupper kan vi se att för patienter äldre än 65 år kan inga dosrekommendationer ges. Detta på grund av begränsad data för denna population. För patienter med nedsatt njurfunktion samt nedsatt leverfunktion behövs inte dosjustering vid lätt till måttligt nedsatt njurfunktion samt lätt nedsatt leverfunktion. En minskad dos av LORVIQUA rekommenderas till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion till exempel en startdos på 75 mg tagen peroralt en gång dagligen. På grund av begränsade data rekommenderas LORVIQUA inte till patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion.
Viktiga läkemedelsinteraktionerCYP3A4/5-inducerare
 • Plasmakoncentrationen av LORVIQUA kan reduceras vid samtidig användning av starka CYP3A4/5-inducerare.
 • Ökning av alaninaminotransferas (ALAT) och aspartataminotransferas (ASAT) har observerats vid samtidig användning av LORVIQUA och starka CYP3A4/5-inducerare.
 • Samtidig användning av LORVIQUA med starka CYP3A4/5-inducerare (t.ex. rifampin) är kontraindicerat.
 • Exempel på CYP3A4/5-inducerare:
  • rifampicin
  • enzalutamid
  • fenytoin
  • karbamazapin
  • mitotan
  • johannesört
CYP3A4/5-hämmare
 • Samtidig användning av starka CYP3A4/5-hämmare kan öka plasmakoncentrationen av LORVIQUA.
 • Exempel på starka CYP3A4/5-hämmare:
  • itrakonazol
  • vorikonazol
  • boceprevir
  • ketokonazol
  • paritaprevir i kombination med ritonavir och ombitasvir och/eller dasabuvir
  • ritonavir
  • kobicistat
  • posakonazol
  • troleandomycin
  • ritonavir i kombination med elvitegravir, indinavir, lopinavir eller tipranavir
 • Ett alternativt samtidigt läkemedel med mindre potential att hämma CYP3A4/5 ska övervägas.
 • Om en stark CYP3A4/5-hämmare måste ges samtidigt ska startdosen av LORVIQUA minskas från 100 mg en gång dagligen till 75 mg en gång dagligen.
 • Grapefrukt och grapefruktjuice kan öka plasmakoncentrationen av LORVIQUA och ska undvikas.
CYP3A4/5-substrat
 • LORVIQUA är en tidsberoende hämmare och en inducerare till CYP3A4/5 – dess nettoeffekt in vivo är induktion.
 • Samtidig användning av LORVIQUA och CYP3A4/5-substrat med snävt terapeutiskt index ska undvikas eftersom koncentrationen av dessa läkemedel kan sänkas av LORVIQUA.
 • Exempel på CYP3A4/5-substrat med snäva terapeutiska index, som ska undvikas:
  • alfentanil
  • dihydroergotamin
  • fentanyl
  • ciklosporin
  • ergotamin
  • pimozid
  • kinidin
  • sirolimus
  • takrolimus
  • midazolam
  • hormonella preventivmedel
Referenser:1. Produktresumé LORVIQUA, www.fass.se
2. Shaw et al., N Engl J Med. 2020;383(21):2018-2029.
Effekt & säkerhet (snabblänkar)
Samtal om Lorviquas biverkningsprofil

Samtal om Lorviquas biverkningsprofil och hur man kan hantera några av de biverkningar som har observerats med Lorviqua.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera för nyhetsbrevLoading
Lorviquapatient.se

Lorviquapatient.se är en hemsida för patienter som ordinerats LORVIQUA. Här finns information om lungcancer, om LORVIQUA som behandling och hur man på bästa sätt hanterar eventuella biverkningar.

Till Lorviquapatient.seLoading
PP-LOR-SWE-0094, juni 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

JaNej