Effekt av Vizimpro1,2

Progressionsfri överlevnad (PFS)

VIZIMPRO (dacomitinib) visade en signifikant förbättring i progressionsfri överlevnad jämfört med gefitinib (fastställd enligt blindad oberoende granskning, IRC).

Median PFS enligt oberoende granskning var 14,7 månader i VIZIMPRO-armen (95% Kl: 11,1-16,6) och 9,2 månader i gefitinib-armen (95% Kl: 9,1-11). VIZIMPRO minskade risken för progression eller död med 41% jämfört med gefitinib (HR: 0,59 [95% CI: ​0,47–0,74]; P<0,0001).

Progressionfri

Ytterligare effektmått i ARCHER 1050

Objektiv tumörrespons (ORR) (enligt IRC)

Ingen statistisk signifikant skillnad sågs i ORR. 

75% VIZIMPRO                                            72% Gefitinib
 (95% KI: 69%-80%)                                     (95% KI: 65%-77%)
P=0.39 

Responsens varaktighet (enligt IRC)

Bland de svarande var responsens varaktighet längre hos patienter som behandlades med VIZIMPRO jämfört med gefitinib (P<0,0001).

Effekt vizimpro

Median total överlevnad (OS) för VIZIMPRO var 34,1 månader3

OS-analysen avbröts vid testning av ORR i enlighet med den hierarkiska testningsmetod som användes eftersom den statistiska signifikansen för tumörrespons inte uppnåddes. Därför kunde den statistiska signifikansen för förbättring av OS inte bedömas formellt. Denna information ska inte användas för att göra jämförelser mellan behandlingsarmar.

Median överlevnad

Utforska mer

Referenser
1. Produktresumé VIZIMPRO, www.fass.se
2. Wu YL et al., Lancet Oncol. 2017;18(11):1454–66.​
3. Mok TS et al., J Clin Oncol. 2018;36(22):2244–50.​

PP-DAC-SWE-0054, aug 2021