Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster
Om VizimproOm VizimproOm Vizimpro

Meny

Stäng

Effekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffektSäkerhetHanteringHanteringDosering & BiverkningshanteringRiktlinjerUtbildning & MaterialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Effekt av VIZIMPRO1,2

Progressionsfri överlevnad (PFS)

VIZIMPRO (dakomitinib) visade en signifikant förbättring i progressionsfri överlevnad jämfört med gefitinib (fastställd enligt blindad oberoende granskning, IRC).

Median PFS enligt oberoende granskning var 14,7 månader i VIZIMPRO-armen (95% Kl: 11,1-16,6)
och 9,2 månader i gefitinib-armen (95% Kl: 9,1-11). VIZIMPRO minskade risken för progression eller död med 41% jämfört med gefitinib (HR: 0,59 [95% CI: ​0,47–0,74]; P<0,0001).

Ytterligare effektmått i ARCHER 1050

Objektiv tumörrespons (ORR) (enligt IRC)

Ingen statistisk signifikant skillnad sågs i ORR.

Responsens varaktighet (enligt IRC)

Bland de svarande var responsens varaktighet längre hos patienter som behandlades med VIZIMPRO jämfört med gefitinib (P<0,0001).

Median total överlevnad (OS) för VIZIMPRO var 34,1 månader3

OS-analysen avbröts vid testning av ORR i enlighet med den hierarkiska testningsmetod som
användes eftersom den statistiska signifikansen för tumörrespons inte uppnåddes. Därför kunde den statistiska signifikansen för förbättring av OS inte bedömas formellt. Denna information ska inte användas för att göra jämförelser mellan behandlingsarmar.

Studiedesign ARCHER 10501,2

Studien som ligger till grund för VIZIMPROs godkännande var en randomiserad fas-3 studie (ARCHER 1050) där VIZIMPRO (dacomitinib) visade en signifikant förlängd progressionsfri överlevnad jämfört med gefitinib i första linjen hos patienter med EGFR-aktiverande mutationer.

Patienter randomiserades (1:1) till VIZIMPRO 45 mg (n = 227) eller gefitinib

250 mg (n = 225) peroralt en gång dagligen tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet
inträffade.

Patientpopulation (n=452)

  • Patienter med lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC med aktiverande EGFR-mutationer, som inte var lämpliga för kurativ kirurgi eller strålbehandling. Patienterna skulle inte tidigare blivit behandlade för metastaserande sjukdom eller återkommande sjukdom med minst 12 månaders symtomfritt intervall efter avslutad systemisk terapi.
  • Performance status enligt ECOG**: 0 eller 1
  • EGFR exon 19 deletion eller exon 21 L858R substitutionsmutationer
  • Patienter exkluderades ur studien om de hade en anamnes med interstitiell lungsjukdom (ILD), interstitiell pneumoni eller hjärnmetastaser.
Primära effektmått
  • Progressionsfri överlevnad (PFS) fastställd enligt blindad oberoende granskning (IRC), granskning enligt RECIST 1.1*
Ytterligare effektmått

PFS (bedömd av prövare), objektiv tumörrespons (ORR), responsens varaktighet (DOR) (enligt IRC) och total överlevnad (OS)

Stratifieringsfaktorer

EGFR-mutationsstatus (exon 19 deletion respektive exon 21 L858R substitutionsmutation)
Etniskt ursprung

Patientkarakteristika vid baslinjen

I ARCHER 1050 inkluderades kemoterapi, T790M-hämmare och andra läkemedel, i efterföljande
systemterapi för patienter i progression.


**ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group
*RECIST=Response Evaluation Criteria in Solid Tumors

Referenser:
1. Produktresumé VIZIMPRO, www.fass.se
2. Wu YL et al., Lancet Oncol. 2017;18(11):1454–66
3. Mok TS et al., J Clin Oncol. 2018;36(22):2244–50

Effekt & säkerhet (snabblänkar)

Hur hanterar man hudrelaterade biverkningar med VIZIMPRO?

I denna video får du tips på hantering av några av de vanligaste biverkningarna med VIZIMPRO.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera dig för nyhetsbrev Loading
Beställ material

Här kan du beställa eller ladda ned informationsmaterial om VIZIMPRO

Beställ materialLoading
PP-DAC-SWE-0074, April 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-DAC-SWE-0074, April 2024
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading