Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster
Om VizimproOm VizimproOm Vizimpro

Menu

Close

Effekt & SäkerhetEffekt & säkerhetEffektSäkerhetHanteringHanteringDosering & BiverkningshanteringRiktlinjerUtbildning & MaterialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Rekommenderad dosering1,2

Den rekommenderade startdosen av VIZIMPRO (dacomitinib) är 45 mg

Dosjusteringar kan behövas beroende på individuell säkerhet och tolerabilitet. Om dosminskning är nödvändig ska VIZIMPRO-dosen minskas enligt nedan beskrivning. 

VIZIMPRO kan tas med eller utan mat

VIZIMPRO ska tas vid samma tidpunkt varje dag. Om patienten kräks eller missar en dos, ska inte en ytterligare dos tas.  Patienten ska istället ta nästa förskrivna dos vid den vanliga tidpunkten nästa dag. 

Proaktiv övervakning och hantering av biverkningar är viktiga åtgärder och rekommenderas för alla patienter.

Lär dig mer om biverkningshantering av VIZIMPRO

De flesta biverkningar med VIZIMPRO går att hantera med dosjusteringar, dosuppehåll eller stödjande läkemedelsbehandling. I filmen nedan ges en genomgång av VIZIMPROs säkerhetsprofil med tips på hur man kan hantera några av de vanligaste biverkningarna.

Se videoLoading

Biverkningar och dosjustering1,2

Interstitiell lungsjukdom (ILD)Biverkningar i form av ILD/pneumonit rapporterades hos 2,7 % av patienterna som fick VIZIMPRO. ILD/pneumonit av grad ≥ 3 rapporterades hos 0,8 % varav en händelse fick dödlig utgång (0,4 %).
 • Övervaka patienters lungsymtom som indikerar ILD/ pneumonit.
 • Avbryt behandlingen med VIZIMPRO och utred omedelbart patienter som uppvisar en försämring av luftvägssymtom som kan indikera ILD (exempelvis dyspné, hosta och feber).
 • Avbryt behandlingen med VIZIMPRO permanent om ILD bekräftas.
Diarré

Diarré var den oftast rapporterade biverkningen hos patienter som fick VIZIMPRO (88,6 %) och diarré av grad ≥ 3 rapporterades hos 9,4 % av patienterna. I en klinisk studie inträffade ett fall (0,4 %) med dödlig utgång.

Generella råd

 • Börja omgående antidiarrébehandling (loperamid eller difenoxylathydroklorid med atropinsulfat) för diarré.
 • Uppmuntra till tillräckligt intag av vätska.
 • Administrera intravenös vätska och elektrolyter vid behov.
 • Ingen dosjustering behövs vid biverkan av grad 1.

Grad 2

Vid diarré av grad 2 som inte förbättrats till grad ≤ 1 inom 24 timmar trots användning av läkemedel mot diarré och ett adekvat vätskeintag, gör uppehåll med VIZIMPRO.

Efter återhämtning till grad ≤ 1, återuppta VIZIMPRO med samma dos eller överväg att sänka dosen 1 steg.

Grad 3 eller 4

Gör uppehåll i behandlingen med VIZIMPRO till återhämtning till ≤ grad 1, och fortsätt sedan med VIZIMPRO minskat med ett dossteg.

Dermatologiska biverkningar

Hudutslag, erytematösa och exfoliativa hudförändringar rapporterades hos 79,2 % respektive 5,5 % av patienterna som fick VIZIMPRO. Hudrelaterade biverkningar var av grad 1–3. Hudutslag och erytematösa hudbiverkningar var de vanligaste grad 3-biverkningarna (25,5 %). Exfoliativa hudförändringar av grad 3 rapporterades hos 0,8 % av patienterna.

Generella åtgärder

 • Förekomsten och svårighetsgraden av utslag och exfoliativa hudreaktioner kan öka vid exponering för sol.
 • Vid insättning av VIZIMPRO ska patienten påbörja användning av fuktighetskräm och vidta lämpliga åtgärder för att begränsa solexponering. 
 • Vid utveckling av utslag av grad 1, initiera behandling med exempelvis topikal antibiotika och topikala steroider. Ingen dosjustering behövs.
 • Initiera peroral antibiotikabehandling för svårighetsgrad 2 eller allvarligare dermatologiska reaktioner.

Grad 2

Avbryt behandlingen med VIZIMPRO vid bestående dermatologiska biverkningar till återhämtning till ≤ grad 1, och fortsätt sedan med VIZIMPRO med samma dos eller överväg att sänka dosen ett steg. 

Vid återkommande bestående dermatologiska biverkningar, avbryt behandlingen med VIZIMPRO till återhämtning till ≤ grad 1, och fortsätt sedan med VIZIMPRO med minskad dos.

Grad 3 eller 4

Avbryt behandlingen med VIZIMPRO till återhämtning till ≤ grad 1, och fortsätt sedan med VIZIMPRO med minskad dos.

Andra biverkningar

Grad 1 eller 2

 • Ingen dosjustering behövs.

Grad 3

 • Gör uppehåll med VIZIMPRO tills symptomen gått tillbaka till grad <2. Efter återhämtning, återuppta VIZIMPRO med närmast lägre dos. 
Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. För patienter med en grav leverfunktionsnedsättning ska startdosen av VIZIMPRO justeras till 30 mg en gång dagligen. Dosen kan ökas till 45 mg en gång dagligen beroende på individuell säkerhet och tolerabilitet efter minst 4 veckors behandling.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion.  Data är begränsade när det gäller patienter med gravt nedsatt njurfunktion (CrCl < 30 ml/min). Därför kan inga dosrekommendationer ges till denna patientpopulation.

Referenser:

1. Produktresumé VIZIMPRO, www.fass.se
2. Zhou et al. 2019, Future Oncol. doi:10.2217/fon-2018-0944

Hantering (snabblänkar)
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera dig för nyhetsbrev Loading
Beställ material

Här kan du beställa eller ladda ned informationsmaterial om VIZIMPRO

Beställ materialLoading
PP-DAC-SWE-0069, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading