Rekommenderad dosering1,2

Den rekommenderade startdosen av VIZIMPRO (dacomitinib) är 45 mg

Dosjusteringar kan behövas beroende på individuell säkerhet och tolerabilitet. Om dosminskning är nödvändig ska VIZIMPRO-dosen minskas enligt nedan beskrivning. 

REKOMMENDERAD DOS
45 mg en gång dagligen 
FÖRSTA DOSREDUCERINGEN
30 mg en gång dagligen
ANDRA DOSREDUCERINGEN 
15 mg en gång dagligen

VIZIMPRO kan tas med eller utan mat

VIZIMPRO ska tas vid samma tidpunkt varje dag. Om patienten kräks eller missar en dos, ska inte en ytterligare dos tas.  Patienten ska istället ta nästa förskrivna dos vid den vanliga tidpunkten nästa dag. 

Proaktiv övervakning och hantering av biverkningar är viktiga åtgärder och rekommenderas för alla patienter.

 

Lär dig mer om biverkningshantering av VIZIMPRO

De flesta biverkningar med VIZIMPRO går att hantera med dosjusteringar, dosuppehåll eller stödjande läkemedelsbehandling. I filmen nedan ges en genomgång av VIZIMPROs säkerhetsprofil med tips på hur man kan hantera några av de vanligaste biverkningarna.

Hej, Mitt namn är Ingrid Andersen och jag jobbar på Pfizer med lungcancerläkemedel. Jag kommer att i denna video gå igenom Vizimpros (dacomitinibs) säkerhetsprofil och hur man hanterar eventuella biverkningar. I den här videon kan ni hoppa mellan kapitlen eller gå igenom hela från början till slut. Har ni några frågor eller funderingar så är ni varmt välkomna att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar ni i slutet av filmen. Mycket har hänt inom EGFR-området och många nya terapier har blivit tillgängliga för patienter med EGFR-aktiverande mutationer. I dag finns det fem olika alternativ vid första linjens behandling av godkända målstyrda terapier för patienter med EGFR. Tre av dessa rekommenderas i det nationella vårdprogrammet som första linjens behandling, och Vizimpro är en av dem. Vi börjar med indikationen. Vizimpro är en andra generationens tyrosinkinashämmare och är godkänt som monoterapi vid första linjens behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med EGFR-aktiverande mutationer. Vizimpro är en pan-HER hämmare med kliniskt bevisad aktivitet mot muterad EGFR med deletioner i exon 19 eller L858R-substitution i exon. Vizimpro binder dessutom selektivt och irreversibelt till HER-familjens receptorer. Den här bilden visar de biverkningar som upplevdes hos mer än 10 % av patienterna som behandlades med Vizimpro 45 mg en gång per dag i vår registreringsstudie ARCHER 1050. De vanligaste biverkningarna av någon grad var diarré, stomatit och dermatologiska effekter. Majoriteten av biverkningarna var milda till måttliga och kan hanteras med dosreduktioner, dosuppehåll eller standard medicinsk terapi. Den rekommenderade startdosen för Vizimpro är 45 mg en gång per dag oralt.

Vizimpro finns tillgängligt i tre olika styrkor: 45 mg, 30 mg och 15 mg. Den första dosreduktionen är till 30 mg en gång per dag och den andra dosreduktionen till 15 mg en gång per dag. När det gäller administrering kan Vizimpro tas med eller utan mat och ska tas på ungefär samma tid varje dag. Om patienten kräks eller missar en dos, ska inte en ytterligare dos tas. Patienten ska istället ta nästa förskrivna dos vid den vanliga tidpunkten nästa dag. Behandling med Vizimpro är kontraindicerat om det förekommit tidigare överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen som finns med i bipacksedeln. Man ska inte använda protonpumpshämmare i samband med behandling av Vizimpro. Däremot kan lokala antacida och H2-receptorantagonister användas vid behov. Efter att ha startat behandling med Vizimpro rekommenderas löpande monitorering. Det rekommenderas att den första uppföljningen äger rum cirka 1-2 veckor efter att patienten har börjat ta Vizimpro för att upptäcka tidiga biverkningar såsom diarré och se till att dessa hanteras på rätt sätt. Regelbundna kontroller av levervärden rekommenderas eftersom Vizimpro har förknippats med förhöjda transaminaser.

Andra biverkningar uppstod upp till 8 veckor efter initiering. Därför rekommenderas noggrann övervakning av behandling under de första två månaderna. Gastrointestinala biverkningar inklusive diarré och stomatit observerades ofta med Vizimpro. Mediantiden till debut var 7 dagar. Därför ska patienterna informeras om att de troligen kommer drabbas av diarré efter att ha startat sin behandling. De ska också informeras om att de eventuellt behöver förändra sin kost, öka vätskeintaget och ta antidiarroika, till exempel 4 mg loperamid. Debuten av diarré kräver omgående hantering för att reducera sjukligheten och för att göra det möjligt för patienterna att stå kvar på Vizimprobehandlingen. Vid diarré av grad 1 behöver ingen dosjustering göras. Vid diarré av grad 2, dvs ökning med 4-6 avföringar per dag jämfört med baslinjen, där ingen förbättring till grad 1 skett efter 24 timmar med antidiarroika och adekvat oralt vätskeintag, gör uppehåll med Vizimpro. Efter återhämtning kan man återgå till behandling med samma dos som innan, eller överväga att sänka dosen ett steg.

Vid diarré av grad 3, gör uppehåll med Vizimpro. När symtomen förbättras till grad 1, återuppta Vizimpro med en reduktion av en dosnivå. Patienter som tog Vizimpro upplevde en rad olika dermatologiska och kutana biverkningar, inklusive nagelrubbningar och utslag. Patienter ska därför instrueras om att vara uppmärksamma på utvecklingen av något som helst utslag och genast rapportera det till sitt behandlande team. Ett doftfritt huduppmjukande medel kan användas profylaktiskt innan patienten börjar med Vizimpro och används löpande under hela behandlingen. Patienten ska undvika alltför mycket exponering av hett vatten och undvika hushållsaktiviteter som kräver nedsänkning i hett vatten, och även disk- och tvättmedel eller lösningsmedel.

Biverkningarna kan bli värre på hudytor som exponeras för solen och därför ska patienter vara försiktiga, ha på sig skyddande kläder och använda solskyddsfaktor 30 eller högre varannan timme när de exponeras utomhus. Grad 1-utslag kan hanteras med huduppmjukande medel, lokal antibiotika och lokala steroider. Om svårare reaktioner utvecklasska behandling med Vizimpro avbrytas tills symtom lindras till grad 2. Starta en oral antibiotika för reaktioner av grad 2 eller mer, till exempel doxycyklin 100 mg två gånger dagligen.

Om infektion misstänks, om det till exempel finns gula sårskorpor, flytning med varbildning eller smärtsam hud ta ett hudprov och byt till brett spektrum gramnegativ täckning under minst 10 dagar. Utvecklingen av interstitiell lungsjukdom/pneumonit var sällsynt, men kan vara dödlig. Mediantiden till första episod av någon grad av ILD/pneumonit var 16 veckor hos patienter som fick Vizimpro. Alla patienter med en akut debut eller oförklarad försämring av pulmonella symtom så som dyspné, hosta och feber, ska noga undersökas för att exkludera ILD/pneumonit.

Behandling med Vizimpro ska avbrytas i väntan på utredning av dessa symtom. Om ILD/pneumonit bekräftas ska behandling med Vizimpro permanent avbrytas. När det gäller övriga biverkningar vid behandling med Vizimpro gäller följande: Vid grad 1 och 2 krävs ingen dosjustering. Vid biverkningar av grad 3, gör uppehåll med Vizimpro till dess att symtomen går tillbaka till minst grad 2. Efter återhämtning, återuppta behandling med närmast lägre dos. Vizimpro ska inte användas under graviditet eller amning.

Effektivt preventivmedel ska användas under hela behandlingen och under 17 dagar efter den sista dosen. Ingen justering av startdos behövs vid administrering av Vizimpro till patienter med mild eller måttligt nedsatt leverfunktion. Vid behandling av patienter med grav leverfunktionsnedsättning ska startdosen av Vizimpro justeras till 30 mg en gång dagligen. Dosen kan ökas till 45 mg en gång dagligen beroende på individuell säkerhet och tolerabilitet efter minst 4 veckors behandling. Ingen justering av startdosen krävs vid administrering av Vizimpro hos patienter med mild eller måttligt nedsatt njurfunktion. När det gäller patienter med gravt nedsatt njurfunktion är data begränsad. Det behövs ingen justering av startdosen för äldre patienter, det vill säga patienter som är mer än 65 år. Dosreduktioner är i allmänhet effektiva för minskning av frekvens och svårighetsgrad av biverkningar som förknippas med Vizimpro, samtidigt som effekten upprätthålls. Figuren här visar på incidens av biverkningar i grad 3, före och efter dosmodifiering. Denna graf kommer från vår registreringsstudie ARCHER 1050 och visar att färre grad 3-biverkningar observerades efter dosreduktion. Som jag nämnt tidigare är startdosen 45 mg en gång dagligen för Vizimpro.

Den första dosreduktionen är till 30 mg en gång per dag och den andra till 15 mg en gång per dag. Denna bild visar median-PFS hos alla patienter, inkluderat de med dosreduktion. I ARCHER 1050 studien fick 66,1% av patienterna en minskad dos Vizimpro på grund av biverkningar. Total PFS och OS var liknande för dosreducerade som för alla Vizimpro-behandlade patienter. Till sist lite rekommendationer. Innan ni startar en patient på Vizimpro rekommenderas att ni råder patienten att genomföra en tandläkarkontroll, speciellt om patienten inte har besökt en tandläkare de senaste sex månaderna. Innan start av behandling rekommenderas också att ni informerar patienten om de vanligaste biverkningarna med Vizimpro: diarré, stomatit och hud- och nagelrubbningar. Informera även om att utslag och torr hud är mycket vanligt och att de kan ha nytta av att använda en daglig doftfri fuktkräm både i ansiktet och på kroppen, samt vidta försiktighetsåtgärder i solen. Berätta att de kan få inflammation i munnen och på läpparna, och att behandling med Vizimpro kan förknippas med trötthet och/eller synrubbningar. Patienter som utvecklar något av dessa ska vara försiktiga när de kör bil eller använder maskiner. Efter att man har startat behandling med Vizimpro rekommenderas löpande monitorering. Det rekommenderas att den första uppföljningen äger rum cirka 1-2 veckor efter att patienten påbörjat sin behandling, och att man därefter har regelbundna kontroller av levervärdena. Andra biverkningar uppstod upp till 8 veckor efter initiering. Därför rekommenderas noggrann övervakning av behandlingen under de första två månaderna. Avslutningsvis, Vizimpro är effektivt som monoterapi vid första linjens behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med EGFR-aktiverande mutationer.

Tänk på att ha en proaktiv monitorering för att minska risk för biverkningar och hitta och hantera dem så fort som möjligt så att patienterna kan fortsätta sin behandling. Majoriteten av biverkningarna var milda till måttliga och kan hanteras med dosreduktion, dosuppehåll eller standard medicinsk terapi. Tack för att du tog din tid och lyssnade på mig. Om du har några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Allt gott!

 

Biverkningar och dosjustering

INTERSTITIELL LUNGSJUKDOM (ILD)

Biverkningar i form av ILD/pneumonit rapporterades hos 2,7 % av patienterna som fick VIZIMPRO. ILD/pneumonit av grad ≥ 3 rapporterades hos 0,8 % varav en händelse fick dödlig utgång (0,4 %).

 • Övervaka patienters lungsymtom som indikerar ILD/ pneumonit.
 • Avbryt behandlingen med VIZIMPRO och utred omedelbart patienter som uppvisar en försämring av luftvägssymtom som kan indikera ILD (exempelvis dyspné, hosta och feber).
 • Avbryt behandlingen med VIZIMPRO permanent om ILD bekräftas.

DIARRÉ

Diarré var den oftast rapporterade biverkningen hos patienter som fick VIZIMPRO (88,6 %) och diarré av grad ≥ 3 rapporterades hos 9,4 % av patienterna. I en klinisk studie inträffade ett fall (0,4 %) med dödlig utgång.

Generella råd

 • Börja omgående antidiarrébehandling (loperamid eller difenoxylathydroklorid med atropinsulfat) för diarré.
 • Uppmuntra till tillräckligt intag av vätska.
 • Administrera intravenös vätska och elektrolyter vid behov.
 • Ingen dosjustering behövs vid biverkan av grad 1.

Grad 2

 • Vid diarré av grad 2 som inte förbättrats till grad ≤ 1 inom 24 timmar trots användning av läkemedel mot diarré och ett adekvat vätskeintag, gör uppehåll med VIZIMPRO.
 • Efter återhämtning till grad ≤ 1, återuppta VIZIMPRO med samma dos eller överväg att sänka dosen 1 steg.

Grad 3 eller 4

Gör uppehåll i behandlingen med VIZIMPRO till återhämtning till ≤ grad 1, och fortsätt sedan med VIZIMPRO minskat med ett dossteg.

DERMATOLOGISKA BIVERKNINGAR

Hudutslag, erytematösa och exfoliativa hudförändringar rapporterades hos 79,2 % respektive 5,5 % av patienterna som fick VIZIMPRO. Hudrelaterade biverkningar var av grad 1–3. Hudutslag och erytematösa hudbiverkningar var de vanligaste grad 3-biverkningarna (25,5 %). Exfoliativa hudförändringar av grad 3 rapporterades hos 0,8 % av patienterna. 

Generella åtgärder

 • Förekomsten och svårighetsgraden av utslag och exfoliativa hudreaktioner kan öka vid exponering för sol.
 • Vid insättning av VIZIMPRO ska patienten påbörja användning av fuktighetskräm och vidta lämpliga åtgärder för att begränsa solexponering. 
 • Vid utveckling av utslag av grad 1, initiera behandling med exempelvis topikal antibiotika och topikala steroider. Ingen dosjustering behövs.
 • Initiera peroral antibiotikabehandling för svårighetsgrad 2 eller allvarligare dermatologiska reaktioner.

Grad 2

Avbryt behandlingen med VIZIMPRO vid bestående dermatologiska biverkningar till återhämtning till ≤ grad 1, och fortsätt sedan med VIZIMPRO med samma dos eller överväg att sänka dosen ett steg. 

Vid återkommande bestående dermatologiska biverkningar, avbryt behandlingen med VIZIMPRO till återhämtning till ≤ grad 1, och fortsätt sedan med VIZIMPRO med minskad dos.

Grad 3 eller 4
Avbryt behandlingen med VIZIMPRO till återhämtning till ≤ grad 1, och fortsätt sedan med VIZIMPRO med minskad dos.

ANDRA BIVERKNINGAR

Grad 1 eller 2

 • Ingen dosjustering behövs.

Grad 3

 • Gör uppehåll med VIZIMPRO tills symptomen gått tillbaka till grad <2. Efter återhämtning, återuppta VIZIMPRO med närmast lägre dos. 

NEDSATT LEVERFUNKTION

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. För patienter med en grav leverfunktionsnedsättning ska startdosen av VIZIMPRO justeras till 30 mg en gång dagligen. Dosen kan ökas till 45 mg en gång dagligen beroende på individuell säkerhet och tolerabilitet efter minst 4 veckors behandling.

NEDSATT NJURFUNKTION

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion.  Data är begränsade när det gäller patienter med gravt nedsatt njurfunktion (CrCl < 30 ml/min). Därför kan inga dosrekommendationer ges till denna patientpopulation. 

 

Utforska mer

Referenser
1. Produktresumé VIZIMPRO, www.fass.se
2. Zhou et al. 2019, Future Oncol. doi:10.2217/fon-2018-0944.

PP-DAC-SWE-0054, aug 2021