Vizimpro (dacomitinib) Målriktad behandling för patienter med EGFRm icke-småcellig lungcancer

VIZIMPRO (dacomitinib)

Målriktad behandling för patienter med EGFRm icke-småcellig lungcancer1

VIZIMPRO (dacomitinib) är indicerat som monoterapi vid första linjens behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med epidermal tillväxtfaktorreceptoraktiverande (EGFR-aktiverande) mutationer. 1

VIZIMPRO har aktivitet mot muterat EGFR (EGFRm) med deletioner i exon 19 eller L858R-substitution i exon 21. VIZIMPRO binder selektivt och irreversibelt till målen inom HER-familjen och ger därmed en förlängd hämningseffeket.1

Rekommenderad i nationella vårdprogrammet2

VIZIMPRO är rekommenderat i nationella vårdprogrammet för lungcancer som ett förstahandsval för patienter med påvisad aktiverande mutation i EGFR och PS 0-3.

Läs hela rekommendationen här
 

Verkningsmekanism VIZIMPRO (dacomitinib)

I nedan video får du ta del av VIZIMPROs verkningsmekanism samtidigt som du lär dig mer om EGFR-receptorn och dess roll i utvecklingen av lungcancer.

Dacomitinibs verkningsmekanism

EGFR-receptorn är en av de fyra medlemmarna i HER-receptorfamiljen. HER-receptorer aktiveras genom signalmolekyler som får receptorn att dimerisera. HER-receptorer kan dimerisera med vilken som helst av receptorerna i HER-familjen, vilket ger ett komplext homo- och heterodimerlandskap. Dimeriseringen leder till aktivering av kinasdomänen för EGFR, HER2 och HER4, vilket möjliggör autofosforylering av specifika tyrosin aminosyror. Denna fosforylering kräver intracellulär bindning av ATP.

Fosforylering faciliterar aktivering av intracellulära regulatoriska-, adapter- och signalproteiner som medverkar i nedströms signalvägar. I friska celler förmedlar HER-receptorer signaler som styr cellulära processer inklusive proliferation och differentiering.

Mutationer i EGFR driver 10-30% av alla fall av icke-småcellig lungcancer. De vanligaste mutationerna är deletion i exon 19 och L858R punktmutation i exon 21. Dessa mutationer resulterar vanligtvis i konstitutiv EGFR-aktivering och ohämmad aktivering av nedströms signalvägar. Detta kan resultera i okontrollerbar cellproliferation och malign tumörtillväxt.

Dacomitinib är en irreversibel pan-HER-receptorhämmare. Dacomitinib binder selektivt och irreversibelt till den ATP-bindande domänen av HER-receptorer. På så vis förhindrar dacomitinib autofosforylering av HER-receptorkinasdomänen och ger en långvarig hämning av HER-signalering.

Utforska mer

Referenser
1. Produktresumé VIZIMPRO, www.fass.se
2. Nationella vårdprogrammet för lungcancer

PP-DAC-SWE-0054, aug 2021