Vizimpro - Dakotinib

Vizimpro (Dacomitinib)

VIZIMPRO (dakomitinib) är indicerat som monoterapi vid första linjens behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med epidermal tillväxtfaktorreceptoraktiverande (EGFR-aktiverande) mutationer. 1

VIZIMPRO har aktivitet mot muterat EGFR (EGFRm) med deletioner i exon 19 eller L858R-substitution i exon 21. VIZIMPRO binder selektivt och irreversibelt till målen inom HER-familjen och ger därmed en förlängd hämningseffeket.1

Hej!

För er som inte träffat oss tidigare så heter jag XXX och jobbar i regionerna XXX, och jag heter YYY och jobbar i regionerna YYY.

Vi jobbar med att erbjuda er den bästa supporten kring lungcancer och Pfizers lungcancerläkemedel som är Xalkori (krizotinib), Lorviqua (Lorlatinib) och Vizimpro (Dakomitinib).

I den här videon kommer vi berätta om huvuddragen kring vår produkt Vizimpro.

Vilka patienter är aktuella för behandling med Vizimpro?

Låt oss börja med vilka patienter som är aktuella för behandling med Vizimpro. Indikationen är – Vizimpro, som monoterapi, är indicerat för första linjens behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke - småcellig lungcancer med EGFR aktiverande mutationer.

Vizimpro är även rekommenderat i det nationella vårdprogrammet som ett av förstahandsvalen vid första linjens behandling av patienter med en EGFR-aktiverande mutationer. I det nationella vårdprogrammet säger man även att den bästa behandlingssekvensen är oklar. Vi vet att den vanligaste orsaken till tumörprogress under behandling med Vizimpro är utveckling av resistensmutation T790M, och i det skedet rekommenderas osimertinib som nästa behandling. Behandling med Vizimpro möjliggör alltså sekvensbehandling av EGFR-TKIer.

Vill du diskutera individanpassning av EGFR TKIer eller vilka patienter som kan vara aktuella för sekvensbehandling, hör av er till mig. Ni kan även ta del av webinaret med Rohnny Öhman och Anders Vikström som diskuterar patientanpassade strategier vid behandling av icke-småcellig lungcancer med EGFR aktiverande mutationer. Den hittar ni på vår sida: www.pfizerplay.se .

Rekommenderad startdos för Vizimpro är 45 mg per oralt engång dagligen. Tabletterna kan tas med eller utan mat och kan vid behov dosjusteras ner till 30 mg och 15 mg.

 

Vad är Vizimpro?

Vizimpro är en Pan HER- hämmare med aktivitet mot muterad EGFR med deletioner i exon19 eller L858R substitution i exon21.  Vizimpro binder selektivt och irreversibelt till målen inom HER familjen och ger därmed en förlängd hämningseffekt. Vill ni veta mer om verkningsmekanismen och EGFR-receptorns roll vid utvecklingen av lungcancer så har vi en animerad film på detta, som du hittar på www.pfizerpro.se.

 

Vad har Vizimpro för klinisk effekt?

Effekt och säkerhet för Vizimpro studerades i fas 3 studien ARCHER 1050. Totalt randomiserades 452 patienter i förhållandet 1:1 till Vizimpro eller Gefitinib i en multinationell randomiserad öppen fas 3 studie.

Det primära effektmåttet i studien var progressionsfri överlevnad (PFS) och Sekundära effektmått var objektiv tumörrespons (ORR), responsens varaktighet (DoR) och total överlevnad (OS).

En statistisk signifikant förbättring av progressionsfri överlevnad sågs hos patienter som randomiserats till Vizimpro vid jämförelse med Gefitinib. Median progressionsfri överlevnad enligt oberoende granskning var 14,7 månader i VIZIMPRO-armen (95% Kl: 11,1-16,6) och 9,2 månader i gefitinib-armen (95% Kl: 9,1-11). VIZIMPRO minskade risken för progression eller död med 41% jämfört med gefitinib (HR: 0,59 [95% CI: ​0,47–0,74]; P<0,0001).

Objektiv tumörrespons för Vizimpro var 75% och inte statistiskt signifikant jämfört med gefitinib.

Median total överlevnad för Vizimpro var 34,1 månader, vilket var en förlängning med 7,1 månader jämfört med Gefitinib. HR 0,76 [0,58–0,99]; p = 0,438)

Vizimpro uppvisade effekt i subgrupperna exon19 och L858R, som var snarlik den för hela populationen.

Biverkningar och biverkningshantering

De vanligaste biverkningarna för Vizimpro var diarré, hudutslag, stomatit och nagelförändringar. Studieresultaten från ARCHER 1050 visade att du, genom att dosjustera eller göra kortare dosuppehåll, kan hantera biverkningarna utan att behöva göra avkall på effekt. Därför rekommenderas proaktiv monitorering och hantering av biverkningar för alla patienter.

För att veta mer om hur du kan hantera varje specifik biverkan så har vi tagit fram en film som du hittar på www.pfizerpro.se.

 

För att summera informationen i denna film:

  • Vizimpro är en målstyrd terapi som rekommenderas av nationella vårdprogrammet som första linjens behandling för patienter med EGFR aktiverande mutationer.
  • Vid eventuella biverkningar med Vizimpro kan du enkelt dosjustera utan att känna att du behöver att göra avkall på effekt.

 

Vill du snabbt och enkelt hitta information om Vizimpro så har vi text och filmer om biverkningshantering och verkningsmekanism som du hittar på www.pfizerpro.se. Där kan du även beställa patientmaterial och guider för dig som vårdpersonal. Vill du beställa vår necessär som innehåller patientbroschyrer, hudkräm, tandkräm och ögondroppar så behöver du kontakta oss direkt via någon av mailadresserna som du ser i skärmen nu.

Om du vill ha mer information om Vizimpro eller föredrar att få informationen i den här videon via ett möte så kan du boka in mig på en kvart så går vi igenom allt tillsammans. Bokningen görs enklast genom att maila oss direkt på någon av dessa adresser.

Rekommenderad i nationella vårdprogrammet2

VIZIMPRO är rekommenderat i nationella vårdprogrammet för lungcancer som ett förstahandsval för patienter med påvisad aktiverande mutation i EGFR och PS 0-3.

Läs hela rekommendationen här
 

Verkningsmekanism VIZIMPRO (dakomitinib)

I nedan video får du ta del av VIZIMPROs verkningsmekanism samtidigt som du lär dig mer om EGFR-receptorn och dess roll i utvecklingen av lungcancer.

Dakomitinibs verkningsmekanism

EGFR-receptorn är en av de fyra medlemmarna i HER-receptorfamiljen. HER-receptorer aktiveras genom signalmolekyler som får receptorn att dimerisera. HER-receptorer kan dimerisera med vilken som helst av receptorerna i HER-familjen, vilket ger ett komplext homo- och heterodimerlandskap. Dimeriseringen leder till aktivering av kinasdomänen för EGFR, HER2 och HER4, vilket möjliggör autofosforylering av specifika tyrosin aminosyror. Denna fosforylering kräver intracellulär bindning av ATP.

Fosforylering faciliterar aktivering av intracellulära regulatoriska-, adapter- och signalproteiner som medverkar i nedströms signalvägar. I friska celler förmedlar HER-receptorer signaler som styr cellulära processer inklusive proliferation och differentiering.

Mutationer i EGFR driver 10-30% av alla fall av icke-småcellig lungcancer. De vanligaste mutationerna är deletion i exon 19 och L858R punktmutation i exon 21. Dessa mutationer resulterar vanligtvis i konstitutiv EGFR-aktivering och ohämmad aktivering av nedströms signalvägar. Detta kan resultera i okontrollerbar cellproliferation och malign tumörtillväxt.

Dakomitinib är en irreversibel pan-HER-receptorhämmare. Dakomitinib binder selektivt och irreversibelt till den ATP-bindande domänen av HER-receptorer. På så vis förhindrar dakomitinib autofosforylering av HER-receptorkinasdomänen och ger en långvarig hämning av HER-signalering.

Utforska mer

Referenser
1. Produktresumé VIZIMPRO, www.fass.se
2. Nationella vårdprogrammet för lungcancer

PP-DAC-SWE-0059, okt 2021