Målriktad behandling för patienter med EGFRm icke-småcellig lungcancer1

VIZIMPRO är indicerat som monoterapi vid första linjens behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med epidermal tillväxtfaktorreceptoraktiverande (EGFR-aktiverande) mutationer. 1

VIZIMPRO har aktivitet mot muterat EGFR med deletioner i exon 19 eller L858R-substitution i exon 21. VIZIMPRO binder selektivt och irreversibelt till målen inom HER-familjen och ger därmed en förlängd hämningseffeket.1

Rekommenderad i nationella vårdprogrammet2

VIZIMPRO är rekommenderat i nationella vårdprogrammet för lungcancer som ett förstahandsval för patienter med påvisad aktiverande mutation i EGFR och PS 0-3.

Läs hela rekommendationen här

Utforska mer

Referenser
1. Produktresumé VIZIMPRO, www.fass.se
2. Nationella vårdprogrammet för lungcancer https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/lungcancer/vardprogram/lakemedelsbehandling/#14-1-2-2-Mlriktad-terapi

PP-DAC-SWE-0024 juni 2020