Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

InfektionInfektionOm infektionAntibiotikans historiaGramnegativa infektionerGramnegativa
infektioner
Om Gramnegativa infektionerHotet från Gramnegativa bakterierAntibiotikaresistens är en växande utmaning
Antimikrobiell resistens (AMR)Antimikrobiell
resistens (AMR)
Om antimikrobiell resistensAntimikrobiell resistens - ett globalt hot mot folkhälsanGlobalt övervakningsprogram (ATLAS)Hur du använder ATLAS
Fördjupande materialFördjupande materialMaterialVideorFöreläsningar
Gramnegativa infektioner

Gramnegativa bakterier kan orsaka svåra vårdrelaterade infektioner, så som lunginflammation, infektioner i blodbanan, hud- och mjukdelsinfektioner och meningiter.1

Kliniska och epidemiologiska utmaningar

Bakterieinfektioner med multiresistenta patogener utgör en global utmaning för folkhälsan. Prevalensen ökar stadigt och förknippas med ökad dödlighet, längre sjukhusvistelser och högre kostnader. Trots ökad kunskap om de bakomliggande orsakerna till förekomst och spridning, samt de globala ansträngningarna att begränsa dem, är ökningen av resistenta bakteriestammar fortfarande en stor utmaning för att behandla infektioner. I synnerhet innebär den ökande förekomsten av multiresistenta gramnegativa patogener att det blir svårare att behandla allvarliga bakterieinfektioner och att dödligheten ökar betydligt. Med begränsade behandlingsalternativ finns det ett akut behov av nya behandlingsstrategier för att hantera detta växande hot.1

Vad är β-laktamaser?

β-laktamantibiotika har varit den behandling som valts för Gramnegativa infektioner i årtionden, men deras användbarhet hotas av en ökande förekomst av β-laktamaser.7,23

 • β-laktamaser är en grupp enzymer som produceras av en rad bakterier och som genererar resistens mot β-laktamantibiotika.3,4

 • Bred användning av många β-laktamantibiotika, såsom cefalosporiner och karbapenemer, sätter press på bakteriestammar att inducera dynamisk och kontinuerlig produktion och mutation av β-laktamasenzymer, vilket ökar deras aktivitet även mot nyare β-laktamantibiotika.9

 • Dessa enzymer kan bryta ned β-laktamringen vilket gör antibiotikan oanvändbar och oförmögen att döda bakterierna.5

 • β-laktamaser delas in i två typer av enzym, serin- och metalloenzymer, som sedan delas in i ytterligare fyra distinkta klasser.24

 • Många Gramnegativa patogener producerar mer än en typ av β-laktamaser.25

ß-Laktamas Amblerklassificering24,26 Gramnegativa patogener som orsakar resistens i världen Enterobacteriaceae
 • En stor grupp av Gramnegativa bakterier som Klebsiella pneumonia, Escherichia coli., Enterobacter spp.,Serratia spp., Proteus spp., Providencia spp. och Morganella spp.10
 • Många Enterobacteriaceae producerar ß-laktamas med utökat spektrum (ESBL), ett enzym som gör att bakterier blir resistenta mot en mängd olika antibiotika.11
 • Den globala spridningen av ESBL har resulterat i en snabb ökning av resistens mot penicilliner och cefalosporiner och ökad karbapenemanvändning. Detta har i sin tur lett till en ökning av karbapenemresistenta Enterobacteriaceae(CRE).6
 • 40 % dödlighet har observerats hos patienter med infektioner orsakade av CRE som behandlats med monoterapi.12

WHO:S PRIORITETSNIVÅ*: KRITISK13
Klebsiella pneumoniae
 • En vanlig orsak till infektioner i urinvägar, luftvägar och blodbana samt en vanlig orsak till sjukhusutbrott.14
 • Många K. pneumoniae har utvecklat resistens, inklusive ESBL- respektive Klebsiella pneumoniaekarbamapenaser (KPC), mot både cefalosporiner och karbapenemer.15
 • Mer än en tredjedel av de europeiska K. pneumoniae-isolaten under 2017 var resistenta mot minst en grupp antibiotika och multiläkemedelsresistens är vanligt.14
 • För många patienter infekterade med karbapenemresistent K. pneumoniae finns det inga kliniskt effektiva behandlingar.15
 • I vissa delar av Europa var över 65 % av K. pneumoniae-isolaten resistenta mot karbapenemer (intervall 0 % till 66,9 % under 2016).6
 • Över 55 % mortalitet har observerats hos patienter med infektioner orsakade av ESBL-producerande K. pneumoniae.16

WHO:S PRIORITETSNIVÅ*: KRITISK13
Escherichia coli
 • Den vanligaste orsaken till urinvägsinfektioner och infektioner i blodbanan, och som förknippas med intraabdominella infektioner, hud- och mjukdelsinfektioner och livsmedelsburna infektioner globalt.15
 • Många E. coli har blivit resistenta mot cefalosporiner, främst genom ESBL och karbapenemaser.15
 • AmpC är en annan klass av ß-laktamas. Dess plasmakodade form påträffas i allt högre grad i Enterobacteriaceae som bland annat E. coli, och är associerad med MDR.17
 • En 30-dagars mortalitet på 17 % har observerats för infektioner orsakade av ESBL-producerande E. coli.18

WHO:S PRIORITETSNIVÅ*: KRITISK13
Pseudomonas aeruginosa
 • En vanlig orsak till vårdrelaterade infektioner, inklusive lunginflammation, infektioner i blodbanan, urinvägsinfektioner och infektioner i operationsområdet. Vissa stammar av P. aeruginosa är resistenta mot nästan alla eller alla antibiotika, inklusive karbapenemer.19
 • P. aeruginosa har förmågan att snabbt utveckla resistens mot flera klasser av antibiotika. Detta kan också inträffa under pågående antibiotikabehandling.20
 • I vissa europeiska länder är mer än 50 % av P. aeruginosa-isolaten resistenta mot karbapenemer (intervall 4,4 % till 58,5 % år 2014).21
 • En 30-dagars mortalitet på 43,4 % förknippas med fördröjd lämplig antimikrobiell terapi hos patienter med P. Aeruginosa-infektioner.22

WHO:S PRIORITETSNIVÅ*: KRITISK13
Riskfaktorer för multiresistenta Gramnegativa infektioner1-4

Tre kategorier av riskfaktorer anses vara förknippade med svårbehandlade infektioner, orsakade av Gramnegativa bakterier.

Konsekvenserna av felaktig initial antibiotikabehandling kan vara förödandePåverkan av fördröjd lämplig terapi:3

Långvarig sjukhusvistelse:

 • 60 % ökning av sjukhusvistelsens längd och 30 % minskning av utskrivning till hemmet


Längre behandling:

 • 50 % ökad längd på antibiotikaterapi


Högre mortalitet:

 • 20 % ökad risk för mortalitet på sjukhus eller utskrivning till palliativ vård

Vikten av tidig adekvat antibiotikaterapi

Misslyckad behandling med antibiotika har också en betydande inverkan på de kliniska utfallen för patienter8,9,10

Data från en retrospektiv, observationell studie (RECOMMEND) visar hur vanligt det är med initialt felaktig val av antibiotika vid behandling av komplicerade intraabdominella infektioner8, komplicerade urinvägsinfektioner9 och sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni (HAP/VAP)10, samt hur sjukhusmortatliteten ser ut hos denna grupp av patienter. Studien är genomförd i fem länder.

Fördröjd lämplig behandling för Gramnegativa infektioner har förknippats med dåliga resultat1,2 Fortsätt vidare till det särskilda hot som multiresistenta Gramnegativa bakterier utgör Hotet från Gramnegativa bakterier Loading
References:​​​​​​​
 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Gram-negative bacteria infections in healthcare settings. Available at: http://www.cdc.gov/hai/organisms/gram-negativebacteria.html Last accessed November 2019.
 2. Cassini A, Högberg L, Plachouras D et al. Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistantbacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. Lancet Infect Dis. 2019;19:56-66.
 3. Papp-Wallace KM, Endimiani A, Taracila MA,Bonomo RA. Carbapenems: past, present, and future. Antimicrob Agents Chemother. 2011;55:4943-60.
 4. Hawkey PM. The origins and molecular basis of antibiotic resistance. BMJ.1998;317:657-60. 5. Zeng X, Lin J. Beta-lactamase induction and cell wall metabolism in Gram-negative bacteria. Front Microbiol. 2013;4:128. 6. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae - first update June 2018. Available at: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/RRA-Enterobacteriaceae-Carbapenems-European-Union-countries.pdf Last accessed November 2019. 7. Kattan JN, Villegas NV, Quinn JP. New developments in carbapenems. Clin Microbiol Infect. 2008;14:1102-1111.
 5. Zeng X, Lin J. Beta-lactamase induction and cell wall metabolism in Gram-negative bacteria. Front Microbiol. 2013;4:128.
 6. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae - first update June 2018. Available at: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/RRA-Enterobacteriaceae-Carbapenems-European-Union-countries.pdf Last accessed November 2019.
 7. Kattan JN, Villegas NV, Quinn JP. New developments in carbapenems. Clin Microbiol Infect. 2008;14:1102-1111.
 8. Zarb et al. The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) pilot point prevalence survey of healthcareassociated infections and antimicrobial use. Eurosurveillance. 2012;17:20316.
 9. Shaikh S, Fatima J, Shakil S, Rizvi SM, Kamal MA. Antibiotic resistance and extended spectrum beta-lactamases: types, epidemiology and treatment. Saudi J Biol Sci. 2015;22:90-101.
 10. Jenkins C, Rentenaar RJ, Landraud L, Brisse S. Enterobacteriaceae. In: Cohen J, Powderly W, Opal S, eds. Infectious diseases. 4th edition. Elsevier, 2016;1565-1578.e2.
 11. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Antimibiotic/antibimicrobial resistance (AR/AMR): biggest threats and data. Available at: https://www.cdc.gov/drugresistance/biggest_threats.html Last accessed November 2019.
 12. Tzouvelekis LS et al. Treating infections caused by carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. Clin Microbiol Infect 2014;20:862–872.
 13. World Health Organisation. Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics. February 2017. Available at: http://www.who.int/medicines/publications/WHO-PPL-Short_Summary_25Feb-ET_NM_WHO.pdf?ua=1. Last accessed November 2019.
 14. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Surveillance of antimicrobial resistance in Europe 2017. Available at: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EARS-Net-report-2017-update-jan-2019.pdf Last accessed November 2019.
 15. World Health Organization (WHO). Antimicrobial resistance: global report on surveillance, 2014. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112642/1/9789241564748_eng.pdf Last accessed November 2019.
 16. Starzyk-Łuszcz K., Zielonka T.M., Jakubik J., Życińska K. (2017) Mortality due to nosocomial Infection with Klebsiella pneumoniaeESBL. Adv Exp Med Biol. 2017;1022:19-26.
 17. Reuland EA, Hays JP, de Jongh DM, et al. Detection and occurrence of plasmid-mediated AmpC in highly resistant gram-negative rods. PLoS One. 2014;9:e91396.
 18. Scheuerman O, Schechner V, Carmeli Y et al. Comparison of Predictors and Mortality Between Bloodstream Infections Caused by ESBL-Producing Escherichia coli and ESBLProducing Klebsiella pneumoniae. Infection Control & Hospital Epidemiology, 2018, 39(6), 660-667.
 19. Ventola CL. The antibiotic resistance crisis. Part 1: causes and threats.P T 2015;40:277-283.
 20. Lister PD, Wolter DJ, Hanson ND. Antibacterial-resistant Pseudomonas aeruginosa: clinical impact and complex regulation of chromosomally encodedresistance mechanisms. Clin Microbiol Rev. 2009;22:582- 610.
 21. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial resistance surveillance in Europe 2014. Available at: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-europe-2014.pdf Last accessed November2019. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-europe-2014.pdf Last accessed November 2019.
 22. Kang CI et al. Pseudomonas aeruginosa bacteremia: risk factors for mortality and influence of delayed receipt of effective antimicrobial therapy on clinical outcome. Clin Infect Dis. 2003;37:745-51.
 23. Drawz SM, Bonomo RA. Three decades of beta-lactamase inhibitors. Clin Microbiol Rev. 2010;23:160-201.
 24. Bush K, Jacoby GA. Updated functionalclassification of ß-lactamases. Antimicrob Agents Chemother. 2010;54:969-76.
 25. Liscio JL, Mahoney MV, Hirsch EB. Ceftolozane/tazobactam and ceftazidime/avibactam: two novel ß-lactam/ß- lactamase inhibitor combination agents for the treatment of resistant Gram-negative bacterial infections. Int J Antimicrob Agents. 2015;46:266-71.
 26. Lagacé-Wiens P, Walkty A, Karlowshy JA. Ceftazidime–avibactam: an evidence-based review of its pharmacology and potential use in the treatment of Gram-negative bacterial infections. Core Evid. 2014;2014:9 13-25.
Gramnegativa infektioner
Material Infektion

Behöver du information om Infektion till dina patienter?

Beställ material
PP-BCP-SWE-0010, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading