Diagnostisering av ATTRv1

Ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv) är en sällsynt, svår och irreversibel sjukdom. Sjukdomen är ärftlig (omkring hälften av patienterna har sjukdomen i släkten) men den kan även uppträda spontant. Sjukdomen har på senare tid blivit behandlingsbar, vilket ökar betydelsen av att ställa diagnosen tidigt i sjukdomsförloppet.

ATTRv ska övervägas vid polyneuropati som karaktäriseras av känselbortfall, smärta, svaghet i nedre extremiteterna samt ett eller flera av följande symtom:

  • ortostatisk hypotension
  • urigenitala symptom, såsom erektil dysfunktion
  • omväxlande förstoppning och diarré
  • oavsiktlig viktminskning
  • hjärtpåverkan
  • karpaltunnelsyndrom

Vid misstanke om ATTRv finns i Sverige följande diagnoskriterier där samtliga ska vara uppfyllda:
1. Kliniska tecken och symptom
2. Positiv biopsi
3. Positivt gentest

1. Kliniska tecken och symptom

Neurologiskt engagemang utvärderas genom en fullständig neurologisk bedömning, inklusive undersökningar av nervledningshastighet. 
 
Utvärdering av påverkan på andra potentiellt drabbade organ (såsom mag-tarm kanal, hjärta, njurar, ögon) bör övervägas.

2. Biopsi

I Sverige finns en tradition att ta biopsi av bukfett:

  • antingen kirurgisk biopsi med ½ - 1 kubikcentimeter fettvävnad
  • eller biopsi med hjälp av hudstans 6-8 mm i diameter

 
Även andra biopsityper kan användas. Det krävs stor erfarenhet för att påvisa amyloidinlagring i biopsier. Amyloidlaboratoriet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är det enda i landet som är speciellt fokuserat på just diagnostik av amyloidos.

Hur utför man bukfettsbiopsi vid diagnostisering av ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv) med Polyneuropati (TTR-FAP)/ Skelleftesjukan?

Vi har tillsammans med Medicincentrum/Amyloidoscentrum vid Norrlands Universitetssjukhus tagit fram en instruktionsvideo vars syfte är att hjälpa vårdpersonal att utföra bukfettsbiopsin på ett korrekt sätt.

Se filmen som visar hur en bukfettsbiopsi går till

 

Diagnostik av amyliodos, Professor Per Westermark förklarar

 

3. Genetiskt test

Genetisk undersökning görs för att påvisa mutation i TTR-genen. Den genetiska testningen kräver vanligtvis TTR-gensekvensering på grund av sjukdomens stora genetiska heterogenitet. 

I Sverige finns hittills över 10 olika kända mutationer associerade med ATTRv, varav V30M är den vanligaste.

Utforska mer

Referens

1. Socialstyrelsen.se

PP-VYN-SWE-0252 FEB2021