Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om XeljanzIndikationerIndikationer

Reumatoid artrit (RA)

FörskrivaBehandla

Ankyloserande Spondylit (AS)

Xeljanz vid AS

Psoriasisartrit (PsA) 

FörskrivaBehandla

Juvenil idiopatisk Artrit (JiA)

Xeljanz vid JiA

Ulcerös kolit (UC)

FörskrivaBehandla
Utbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresumé
Förskriva Xeljanz för UCIndikation för Xeljanz vid UC

Xeljanz (tofacitinib) är indicerat för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv UC som har fått otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar, eller varit intoleranta mot konventionell behandling eller mot biologiska läkemedel.1

Subvention av Xeljanz1Xeljanz ingår i läkemedelsförmånen. Xeljanz subventioneras endast när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.Läs mer om indikationer på fass.se Till Xeljanz (tofacitinib) produktresumé på fass.se LoadingEffekt och förväntat resultat
 • Snabbt insättande symtomlindring (avföringsfrekvens och rektalblödning) inom 2 veckor2*,3
 • Långvarig effekt upp till 36 månader4

Medelskillnaden från baslinje vad gäller avföringsfrekvens och rektalblödning Mayo-delpoäng vid dag 15 för tofacitinib 10 mg två gånger dagligen vs placebo var -0.74 vs -0.35 respektive -0.76 vs -0.44 (p<0.0001)

Säkerhet och biverkningar1

Tofacitinib ska endast ges till följande patienter om det inte finns några lämpliga behandlingsalternativ:

 • patienter som är 65 år eller äldre
 • patienter med anamnes på aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom eller andra kardiovaskulära riskfaktorer (såsom patienter som är eller har varit rökare under lång tid)
 • patienter med malignitet-relaterade riskfaktorer (t.ex. nuvarande malignitet eller anamnes på malignitet)


Med tanke på den ökade risken för allvarliga infektioner, hjärtinfarkt, maligniteter och mortalitet oavsett orsak med tofacitinib hos patienter som är 65 år eller äldre , bör tofacitinib endast ges till dessa patienter om det inte finns några andra lämpliga behandlingsalternativ tillgängliga

Allvarliga och ibland dödliga infektioner orsakade av bakterier, mykobakterier, invasiva svampar, virus eller andra opportunistiska patogener har rapporterats hos patienter som får tofacitinib. Risken för opportunistiska infektioner är högre i asiatiska områden.

Patienter som tar kortikosteroider kan vara predisponerade för infektion.

Behandling med tofacitinib ska inte påbörjas hos patienter med aktiva infektioner, vilket även gäller lokaliserade infektioner.

Risken och nyttan med behandlingen ska övervägas innan tofacitinib sätts in till patienter

 • med recidiverande infektioner
 • med en allvarlig eller opportunistisk infektion i anamnesen
 • som har vistats eller rest omkring i områden med endemiska mykoser
 • som har ett underliggande tillstånd som kan göra dem predisponerade för infektion


Hos patienter med andra riskfaktorer för VTE än riskfaktorer för MACE eller malignitet ska tofacitinib användas med försiktighet. Riskfaktorer för VTE utöver riskfaktorer för MACE eller malignitet innefattar tidigare VTE, patienter som genomgår en större operation, immobilisering, användning av kombinerade hormonella preventivmedel eller hormonbehandling samt ärftlig koagulationsstörning. Under behandling med tofacitinib ska patienterna utvärderas regelbundet i syfte att bedöma förändringar av risken för VTE.

Hos patienter med RA och kända riskfaktorer för VTE ska testning av D-dimernivåerna efter cirka 12 månaders behandling övervägas. Om D-dimervärdet är ≥2 × ULN ska det bekräftas att den kliniska nyttan överväger riskerna innan beslut om fortsatt behandling med tofacitinib fattas.

Patienter med tecken och symtom på VTE ska bedömas omedelbart och tofacitinib ska sättas ut hos patienter med misstänkt VTE, oavsett dos eller indikation.

De mest rapporterade biverkningarna under de första tre månaderna i kontrollerade kliniska prövningar var huvudvärk, övre luftvägsinfektion, viral övre luftvägsinfektion, diarré, illamående och hypertoni.

Innan tofacitinib sätts in, rekommenderas att alla patienter uppdateras med alla vaccinationer i enlighet med gällande riktlinjer för allmän vaccination.

Referenser:
 1. Xeljanz produktresumé
 2. Sandborn WJ et al. N Engl J Med 2017; 376(18): 1723–1736
 3. Hanauer et al; Clinical Gastroenterology and Hepatology 2019; 17:139–147
 4. Colombel et al DOP59 presenterad på ECCO 2020
Xeljanz för UC Studier

Se studierna bakom indikationen UC

Läs mer
Pfizer Medicinsk information

Få svar på dina frågor om Xeljanz

Besök webbsidan Loading
PP-XEL-SWE-1350, okt 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?