Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Menu

Close

Om TalzennaOm TalzennaOm TalzennaAktuelltEffekt & SäkerhetEffekt & säkerhetEffektSäkerhetRiktlinjerHanteringHanteringDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & material Digitalt stödFöreläsningarMaterialProduktresuméProduktresumé Produktresumé
ESMO Breast Cancer 2021

ESMO Breast Cancer blev även i år en virtuell konferens. ESMO BC award gick i år till Andrew Tutt för hans forskning och translationella arbete med fokus på BRCA2 och PARP inhibitorer. Vi har bevakat kongressen och intervjuat flera av de svenska experterna som presenterade. Se nedan för att ta del av intervjuerna.

Se videoLoadingIntervju med Annelie Johansson och Linda Lindström om deras poster och muntliga presentation på ESMO Breast Cancer 2021

Annelie Johansson, postdoc, och Linda Lindström, docent och forskningsgruppsledare, forskar på bröstcancer vid institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet. 
Lyssna på Annelie och Linda när de berättar om deras nya resultat gällande långsiktig behandlingsnytta (>20 år) med endokrin behandling som de presenterade med två bidrag på ESMO BC 2021. Nedan finner du också en svensk sammanfattning av deras två studier.   

25-year survival and benefit from tamoxifen therapy by the clinically used breast cancer markers in lymph node-negative and ER-positive/ HER2-negative breast cancer1

H. Dar, A. Johansson, A. Nordensköljd, A. Iftimi, C. Yau, G. Perez-Tenorio, C. Benz, B. Nordenskjöld, O. Stål, L. Esserman, T. Fornander, L. Lindström

I denna studie undersökte vi association mellan kliniska bröstcancer-markörer och långsiktig (25-årig) överlevnad och behandlingsnytta utav tamoxifen, en anti-hormonell behandling som påverkar östrogenreceptorerna. Postmenopausala, lymfkörtel-negativa patienter med tumörstorlek ≤30 mm som uttryckte östrogenreceptorn (ER-positiva), men inte HER2 (HER2-negativa) inkluderades i studien.  
Vi fann att tumörstorlek och tumörgrad var signifikant associerade med långsiktig överlevnad. Patienter med lägre tumörstorlek och grad hade mindre risk för återfall (t.ex. tumörstorlek <10mm vs >20mm: HR=0.31, 95% CI: 0.17-0.55; och grad 1 vs 3: HR=0.48, 95% CI: 0.24-0.95). Progesteronreceptor (PR)-status och tillväxtmarkören Ki-67 var inte associerade med den långsiktiga överlevnaden.  

Vi såg också att tumörer av större storlek (10-20mm eller >20mm) och lägre grad (grad 1-2) hade signifikant långsiktig nytta av behandling med tamoxifen och minskade risken för återfall (t.ex. behandling med tamoxifen vs inte i patienter med tumörstorlek >20mm: HR=0.34, 95% CI: 0.16-0.73; och i patienter med grad 1: HR=0.24, 95% CI: 0.07-0.82). Även PR-positiva patienter har en långsiktig nytta av tamoxifen (HR=0.38, 95% CI: 0.24-0.62), men inte PR-negativa, och patienter med både lågt eller högt uttryck av Ki-67 (patienter med lågt uttryck av Ki-67: HR=0.45, 95% CI: 0.29-0.71; patienter med högt uttryck av Ki-67: HR=0.39, 95% CI: 0.17-0.92).  

20-year benefit of endocrine therapy in premenopausal breast cancer patients by the 70-gene risk signature2 2

Annelie Johansson, Huma Dar, Laura J. van ’t Veer, Gizeh Perez-Tenorio, Anna Nordenskjöld, Christina Yau, Christopher C. Benz, Laura J. Esserman, Olle Stål, Bo Nordenskjöld, Tommy Fornander, and Linda S. Lindström  

I denna studie undersökte vi den långsiktiga (20-åriga) behandlingsnyttan av endokrin (anti-hormonell) behandling i premenopausala kvinnor med både lymfkörtel negativ och positiv sjukdom som var ER-positiva.  

Patienterna randomiserades till 4 olika behandlingsarmar; tamoxifen, goserelin, kombinationen av tamoxifen och goserelin, samt ingen endokrin behandling. Goserelin och tamoxifen är två olika endokrina behandlingar som sänker östrogennivåerna på olika sätt. Goserelin är en så kallad ovariell suppression och hämmar östrogenproduktionen i äggstockarna, medan tamoxifen påverkar östrogenreceptorernas funktion.  

Vi fann att patienter som fått endokrin behandling har en signifikant långsiktig mindre risk för återfall av sin sjukdom jämfört med patienter som randomiserades till ingen endokrin behandling (goserelin: HR=0.48, 95% CI: 0.32-0.72; tamoxifen: HR=0.59, 95% CI: 0.39-0.88; kombinationsbehandling: HR=0.67, 95% CI: 0.46-0.97).   

Vidare så var vi intresserade av att undersöka behandlingsnyttan i patienter med olika genomisk risk. Med hjälp utav en risk-signatur som mäter genuttrycket av 70 gener i brösttumören så kategoriserades patienter in i genomisk låg eller hög risk-grupper. Vi såg att genomiskt låg-riskpatienter har en större långsiktig nytta av tamoxifen (HR=0.38, 95% CI: 0.18-0.82) medan genomiskt hög-riskpatienter har en större långsiktig nytta av goserelin (HR=0.22, 95% CI: 0.10-0.49). Vi fann ingen signifikant långsiktig nytta av den kombinerade behandlingen i varken genomiskt låg- eller hög-riskpatienter.  

Intervju med Mikael Eriksson om hans poster på ESMO Breast Cancer 2021

Mikael Eriksson presenterade en uppdatering av sin studie på ESMO Breast 2021 om deras nya modell för att identifiera kvinnor med utökad behov av screening för bröstcancer. 

Mikael Eriksson är postdoc på Karolinska Institutet vid institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik. Han forskar på att förbättra mammografiscreeningen samt att förebygga bröstcancer. Mikael jobbar även med att implementera sina forskningsresultat i klinisk praxis.  

Läs nedan om Mikaels bidrag på ESMO BC.
Identification of Women at High Risk of Breast Cancer Who Need Supplemental Screening3

Kan du kort beskriva ditt abstrakt som presenteras på årets virtuella ESMO BC konferens? Ni presenterade tidigare delar av resultaten på SABCS  2020, vad har ni lagt till sedan dess?

Abstraktet på ESMO-konferensen beskriver ett verktyg som kan användas inom mammografiscreeningen för att beräkna risken för att kvinnan kommer att bli diagnostiserad med bröstcancer. Riskbedömningen görs i samband med att kvinnan är på undersökning och görs på de kvinnor som har friats från cancer på nuvarande undersökningen. Den risk som bedöms är risken för att få cancer fram till nästa mammografitillfälle, dvs. i de flesta fall inom 2 år. Tanken är att dessa kvinnor ska kunna erbjudas extra undersökningar om de har hög risk för att få cancer. Vi kan nu även beräkna risken för en längre tidsperiod än 2 år.

Bakgrund och syfte

Idag erbjuds mammografiscreening i många länder och screeningen minskar bröstcancerdödlighet med 20-40%. Samtidigt upptäcks inte cirka 25% av bröstcancrarna i mammografiscreeningen, utan kvinnan kommer tillbaka och blir diagnostiserad med en cancer mellan mammografitillfällena. Dessa cancrar är dessutom mer allvarliga och leder i högre utsträckning till att kvinnan avlider av sjukdomen. Genom att bedöma risken för att kvinnan kommer tillbaka med en cancer efter att ha blivit friad vid screeningen skulle de kvinnor som har hög cancerrisk kunna erbjudas en individualiserad uppföljning och därmed öka chansen för att identifiera en cancer.

Resultat

Vi visade att genom att använda den befintliga infrastrukturen inom mammografiscreeningen, kan mammografibilderna användas som underlag för att beräkna risken för cancer fram till och med nästa mammografitillfälle. Riskverktyget kunde identifiera framtida bröstcancerfall med diskrimineringsförmågan AUC 0.73. Med hjälp av att lägga till livsstilsfaktorer, familjehistoria och genetiska markörer (313 SNP) så ökade AUC till 0.77. Kvinnorna med hög risk hade 9 gånger högre risk för bröstcancer jämfört med normalriskgruppen. I vår senaste modelluppdatering kunde vi även visa att risken kunde bedömas under en längre tidshorisont med en diskrimineringsförmåga på AUC 0.68-0.73.

Slutsats

Med hjälp av att addera en bröstcancer-riskbedömning till det ordinarie mammografi-undersökningstillfället finns det en potential i att förbättra mammografiscreeningen ytterligare och minska dödligheten i bröstcancer. 

Hur kommer du att ta dessa resultat vidare?

I första steget kommer vi att genomföra ytterligare valideringar av riskmodellen i Europa och USA. I andra steget ämnar vi att genomföra en prospektiv studie där denna riskbaserade screening jämförs med den traditionella åldersbaserade mammografiscreeningen.

Hur kan dessa resultat implementeras i klinisk praxis?

Riskverktyget kan bli en del av screeningsrutinen med hjälp av att anpassas till arbetsflödet. Det gör att alla kvinnor kan dra fördel av den förbättrade screeningen oavsett om kvinnan utvecklar en cancer som i högre grad kan kopplas till livsstil eller familjehistoria eller om cancern har utvecklats spontant.

Intervju med Caroline Boman om hennes poster på ESMO Breast Cancer 2021 ”Women with short survival after diagnosis of metastatic breast cancer – a population-based registry study”4

Caroline Boman och är doktorand vid institutionen för onkologi och patologi vid Karolinska Institutet. Hon är även ST-läkare i onkologi på Karolinska Universitetssjukhuset och har sedan tidigare en MSc i biomedicin.  

Kan du kort beskriva ditt abstrakt som presenteras på årets virtuella ESMO BC konferens?Bakgrund och syfte

Abstraktet baseras på en retrospektiv studie där jag tillsammans med mina kollegor studerat kvinnor diagnosticerade med metastaserad bröstcancer (MBC) i Stockholm-Gotland området under perioden 2005-2016. Syftet med studien var att karaktärisera de kvinnor som hade en kort överlevnad efter diagnos (<90 dagar) för att öka kunskapen kring denna relativt sparsamt studerade grupp av patienter.

Resultat

Studien visade att cirka en av sex kvinnor (16%) som diagnosticerades med MBC hade en dålig prognos med kort överlevnad (< 90 dagar) från diagnosdatum. Jämfört med övriga kvinnor diagnosticerade med MBC under samma period var dessa kvinnor äldre, hade oftare östrogenreceptornegativa tumörer och ett kortare intervall mellan primär diagnos och metastasering. Nästan hälften av kvinnorna (46.7%) med kort överlevnad erhöll aldrig någon antitumoral behandling.

Slutsats

Denna populationsbaserade studie visade att så mycket som var sjätte kvinna med metastaserad bröstcancer hade en mycket kort överlevnad efter diagnos. Kort överlevnad var associerat med såväl högre ålder som aggressiv tumörbiologi. En stor andel av kvinnorna erhöll heller aldrig någon antitumoral behandling vilket belyser vikten av ytterligare kunskap kring denna underrapporterade och sparsamt studerade patientgrupp.

Hur kommer du att ta dessa resultat vidare?

Vi planerar att vidare studera gruppen av kvinnor som aldrig fick någon antitumoral behandling för att se om vi kan hitta någon underliggande orsak till detta.

Hur kan dessa resultat implementeras i klinisk praxis?

Resultaten kan bidra till en ökad kunskap och medvetenhet hos oss kliniker och potentiellt leda till individualiserad uppföljning och behandling av kvinnor med bröstcancer.

Referenser:H. Dar (Stockholm, Sweden) et al. 6P - 25-year survival and benefit from tamoxifen therapy by the clinically used breast cancer markers in lymph node-negative and ER-positive/ HER2-negative breast cancer (ID 55)A. Johansson (Stockholm, Sweden) et al. LBA1 - 20-year benefit of endocrine therapy in premenopausal breast cancer patients by the 70-gene risk signature (ID 322)K. Czene et al. 74P - Identification of Women at High Risk of Breast Cancer Who Need Supplemental Screening (ID 121)C. Boman (Solna, Sweden)  et al. 112P - Women with short survival after diagnosis of metastatic breast cancer - a population-based registry study (ID 155)
Aktuellt (snabblänkar)
Nyhetsbrev

Missa inget från Pfizer Onkologi- prenumerera på vårt nyhetsbrev

Registrera för nyhetsbrevLoading
Ta del av kommande utbildningar

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Se webbinariumLoading
PP-TAL-SWE-0078, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading