Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om TalzennaOm Talzenna

Talzenna mBC

Om Talzenna

Talzenna mCRPC

Om Talzenna

Effekt & säkerhet

Effekt & säkerhetTALZENNA mBCEffektSäkerhetRiktlinjerTALZENNA mCRPCTalapro 2 studiedesignStudiepopulationEffektSäkerhet
HanteringHanteringTALZENNA mBCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringTALZENNA mCRPCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & material Digitalt stödFöreläsningarMaterialProduktresuméProduktresumé Produktresumé
Dosering för patienter som ska behandlas med TALZENNA1Så här tas TALZENNA1
  • Den rekommenderade dosen av TALZENNA är en kapsel med 1 mg som tas peroralt en gång per dag.
     

  • Kapslarna ska sväljas hela och får inte öppnas eller lösas upp.
     

  • Om patienten kräks eller missar en dos ska ingen extra dos tas. Patienterna ska istället ta nästa förskrivna dos vid den vanliga tidpunkten.
     

  • Patienter ska behandlas fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet inträffar.

Dosjustering hos särskilda populationer1

Särskild hänsyn och ytterligare övervakning bör ske för följande patientpopulationer och dosminskning ska utföras efter behov.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion.*

För patienter med måttligt nedsatt njurfunktion** är den rekommenderade startdosen av TALZENNA 0,75 mg en gång per dag.

För patienter med gravt nedsatt njurfunktion (CrCL ≥ 15 ml/min till < 30 ml/min) är den rekommenderade startdosen för Talzenna 0,5 mg en gång dagligen. TALZENNA har inte studerats hos patienter med CrCL < 15 ml/min eller patienter som kräver hemodialys .

Patienter med nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt nedsatt leverfunktiona, måttlig leverfunktionsnedsättningb eller grav leverfunktionsnedsättningc.


Talzenna i kombination med enzalutamid är inte rekommenderat för användning hos patienter med grav leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh-klass C), eftersom farmakokinetik och säkerhet inte har fastställts för dessa patienter.

Äldre

Ingen dosjustering behövs för äldre patienter (≥ 65 år).

Interaktioner mellan läkemedel och samtidig användning av andra behandlingar1

Vissa läkemedel har potential att störa biotillgängligheten av, eller kan påverkas av, TALZENNA.

Användning av P-glykoproteinhämmare (P-gp-hämmare)

Samtidig administrering ska endast övervägas efter noggrann utvärdering av potentiella fördelar och risker.

Om samtidig administrering med en stark P-gp-hämmare är oundvikligt ska TALZENNA-dosen minskas till 0,75 mg en gång per dag.

När den starka P-gp-hämmaren satts ut ska TALZENNA-dosen ökas (efter 3-5 halveringstider för P-gp-hämmaren) till den dos som användes före initiering av P-gp-hämmaren.

Bröstcancerresistensproteinhämmare (BCRP-hämmare)

Samtidig användning av starka BCRP-hämmare (inklusive men inte begränsat till kurkumin och cyklosporin) bör undvikas.

Om samtidig administrering av starka BCRP-hämmare är oundvikligt ska patienten övervakas för potentiella förvärrade biverkningar.

Effekt av syrareducerande preparat

Samtidig administrering av syrareducerande preparat, inklusive protonpumpshämmare, histamin-2-receptorantagonister eller andra syrareducerande preparat hade inte någon betydande effekt på absorptionen av TALZENNA.

Kreatininclearance (CrCl) 60-90 ml/min

CrCl 30-60 ml/min. 

CrCl < 30 ml/min.

Totalt bilirubin ≤1 x övre normalgräns (Upper Limit of Normal, ULN) och aspartataminotransferas (ASAT) > ULN, eller totalt bilirubin >1–1,5x ULN och alla ASAT.

Totalt bilirubin <1.5–3x ULN och alla ASAT.

Totalt bilirubin >3 x ULN och alla ASAT.

totalt bilirubin ≤ 1 x övre normalgränsen [ULN] och aspartataminotransferas [ASAT] > ULN, eller totalt bilirubin > 1,0 till 1,5 x ULN, oavsett ASAT

totalt bilirubin > 1,5 till 3,0 x ULN oavsett ASAT

totalt bilirubin > 3,0 x ULN oavsett ASAT

Referenser:Talzenna produktresumé, www.fass.se
Hantering (snabblänkar)
Beställ TALZENNA material

Här kan du beställa material om TALZENNA

Beställ materialLoading
PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading