Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Effekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffektEffektViktiga slutsatserSlutenvårdsdataSäkerhetSäkerhetHantering av biverkningar: VOD/SOSViktiga försiktighetsåtgärderHanteringHanteringDosering och dosjusteringarAdministreringPublikationerUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Hantering av biverkningar:
VOD/SOS

Utvärdera VOD-risk

Hantera VOD proaktivt

Risk för VOD hos BESPONSA-behandlade patienterVOD i INO-VATE ALL
 • BESPONSA ökade risken för VOD/SOS jämfört med SC-behandling (rapporterade hos 23/164 [14 %] patienter jämfört med 3/143 [2,1 %] patienter). Denna risk för VOD var större hos patienter som genomgick HSCT efter BESPONSA-behandling (18/79 [23 %] patienter)1,2
 • VOD/SOS rapporterades i upp till 56 dagar efter att den sista behandlingsdosen hade givits alternativt under hela uppföljningsperioden hos de som inte genomgick HSCT.1
 • Mediantid till debut av VOD efter HSCT i BESPONSA-armen var 15 dagar (intervall 3–57 dagar)1
 • Risken för VOD kan minskas genom riskreducerande strategier1.3

Studiens storlek gör att resultaten bör tolkas med försiktighet.

ALL = akut lymfatisk leukemi; HSCT = hematopoetisk stamcellstransplantation; S1 = sviktterapi 1; S2 = sviktterapi 2; SC = standardcytostatikabehandling; SOS = sinusoidalt obstruktivt syndrom; VOD = venocklusiv sjukdom.Besponsa produktresumé, www.fass.se.Kantarjian HM, et al. Cancer. 2019;125(14):2474-2487.Kebriaei P, et al. Bone Marrow Transplant 2018;53(4):449-456.Jabbour E, et al. Leuk Lymphoma. 2020;61(8):2012-2015.Riskfaktorer och strategier för att minska VODVOD-riskfaktorer med BESPONSA efter HSCT i INO-VATE ALL1
Scroll left to view table
Variable tested Odds ratio
Multivariate analysis
Konditioneringsregimer som innehåller dubbla alkylatorer 8.61
Bilirubinnivåer ≥ ULN vid senaste mätning före konditioneringsbehandling 7.08
Bilirubinnivåer ≥ ULN vid senaste mätning före uppföljande HSCT 15.31
Tidigare HSCT  6.02
Univariatanalysa 
Ålder ≥ 55 år 3.25
Antal behandlingscykler som erhållits 1.56
ALL = akut lymfatisk leukemi; HSCT = hematopoetisk stamcellstransplantation; ULN = övre normalgräns; VOD = venocklusiv sjukdom.Behandlingsöverväganden för patienter som fortsätter till HSCT2,3Konditioneringsbehandlingar som innehåller 2 alkylerande medel och en total bilirubinnivå på ≥ ULN före HSCT är signifikant förknippade med en ökad risk för VOD3Ytterligare VOD/SOS-riskfaktorer som var signifikanta i en univariatanalys men inte i multivariatanalysen.1ALAT = alaninaminotransferas; ASAT = aspartataminotransferas; CR = fullständig remission; CRi = fullständig remission med ofullständig hematologisk återhämtning av perifera blodvärden; HSCT = hematopoetisk stamcellstransplantation; MRD = mätbar kvarvarande sjukdom; SOS = sinusoidalt obstruktivt syndrom; ULN = övre normalgräns; VOD = venocklusiv sjukdom.Kantarjian HM et al. Cancer 2019;125(14):2474–2487.Kebriaei P, et al. Bone Marrow Transplant. 2018;53(4):449-456.Besponsa produktresumé. www.fass.se.
Proaktiv hantering av VOD1-3

Rekommenadtioner för diagnostik, prevention och behandling enl EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation). Se även produktresumén för BESPONSA här.

Diagnostiska kriterier för VOD/SOS1,2:Klassisk VOD/SOS (≤ 21 dagar efter HSCT)
 • Bilirubin ≥ 34 μmol/l (≥ 2 mg/dl) och två av följande:
  • Smärtsam hepatomegali
  • Viktökning > 5 %
  • Ascites
Sent debuterande VOD/SOS (> 21 dagar efter HSCT)
 • Klassisk VOD/SOS efter dag 21
ELLER
 • Histologiskt påvisad VOD/SOS
ELLER
 • Två eller fler av följande:
  • Bilirubin ≥ 34 μmol/l (≥ 2 mg/dl)
  • Smärtsam hepatomegali
  • Viktökning > 5 %
  • Ascites
OCH
 • Hemodynamiska bevis och/eller ultraljudsrelaterade bevis på VOD/SOS
Rekommendationer för förebyggande och terapeutisk hantering av VOD/SOS: Visa EBMT:s reviderade kriterier för diagnos och svårighetsgrad Klicka härLoading Visa EBMT:s ställningstagande om VOD Klicka härLoading
De flesta patient- och leverrelaterade riskfaktorer är omöjliga att reversera.
ALL = akut lymfatisk leukemi; HSCT = hematopoetisk stamcellstransplantation; R/R = recidiverande/refraktär; RWE = bevis från den kliniska verkligheten; SOS = sinusoidalt obstruktivt syndrom; VOD = venocklusiv sjukdom.
Referenser:Mohty M, et al. Bone Marrow Transplant 2016;51(7):906–912.Mohty M, et al. Bone Marrow Transplant 2015;50(6):781–789. Besponsa produktresume, www.fass.se.Kebriaei P, et al. Bone Marrow Transplant 2018;53(4):449–456.Jazz Pharma. Defitelio (defibrotid) produktresumé. 2022.
Säkerhet
PP-INO-SWE-0042, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading