Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Effekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffektEffektViktiga slutsatserSlutenvårdsdataSäkerhetSäkerhetHantering av biverkningar: VOD/SOSViktiga försiktighetsåtgärderHanteringHanteringDosering och dosjusteringarAdministreringPublikationerUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Dosering och dosjusteringarMöjliggör poliklinisk behandling med bekväm infusion under en timme1

BESPONSA doseras tre gånger per 3- till 4-veckorscykel, under en timme på dag 1, 8 och 15, under 1–6 cykler1

Antal cykler
  • För patienter som fortsätter till HSCT:1
    Den rekommenderade varaktigheten för behandling är två cykler
    En tredje cykel kan övervägas för patienter som inte uppnår CR/CRi- och MRD-negativitet efter två cykler
  • För patienter som inte fortsätter till HSCT:1
    Högst sex cykler kan administreras
Dosregim för BESPONSABESPONSA administreras som en 60 min lång infusion i cykler om 21 eller 28 dagar± två dagar (upprätthåll minst sex dagar mellan doserna);1Den första BESPONSA-cykeln är 21 dagar och cykel 2–6 är vardera 28 dagar. Cykel 1 kan förlängas till 28 dagar för patienter som uppnår CR/CRi eller om återhämtning från toxicitet behövs;17-dagars behandlingsfritt intervall med början dag 21.ASH = American Society of Hematology; CR = fullständig remission; CRi = fullständig remission med ofullständig hematologisk återhämtning av perifera blodvärden; EBMT = European Society for Blood and Marrow Transplantation; ESMO = European Society for Medical Oncology; NCCN = National Comprehensive Cancer Network.Ändringar av BESPONSA-dos för hematologiska toxiciteter1
Scroll left to view table
Kriterier Ändring av BESPONSA-dos
Om ANC före BESPONSA-behandling var större än eller lika med 1 × 109/l Om ANC minskar, avbryt nästa behandlingscykel tills återhämtningen av ANC är större än eller lika med 1 × 109/l. Avbryt BESPONSA om lågt ANC kvarstår i mer än 28 dagar och misstänks vara relaterat till BESPONSA. 
Om trombocytantalet före BESPONSA-behandling var högre än eller lika med 50 × 109/l a Om antalet trombocyter minskar, avbryt nästa behandlingscykel tills antalet trombocyter återhämtats till större än eller lika med 50 × 109 /l a. Avbryt BESPONSA om lågt trombocytantal kvarstår i mer än 28 dagar och misstänks vara relaterat till BESPONSA. 
Om ANC före BESPONSA-behandling var mindre än 1 × 10 9/l och/eller trombocytantalet var mindre än 50 x 10 9/l a

Om ANC eller antalet trombocyter minskar, avbryt nästa behandlingscykel till dess att åtminstone ett av följande inträffar:
ANC och trombocytantal återhämtar sig till minst baslinjenivåer för den föregående cykeln, eller
ANC återhämtar sig till mer än eller lika med 1 × 109/l och trombocytantal återhämtar sig till mer än eller lika med 50 × 109/l , eller 
Stabil eller förbättrad sjukdom (baserat på senaste benmärgsundersökning) och minskningen i ANC och trombocytantalet anses bero på den underliggande sjukdomen (som inte anses vara BESPONSA-relaterad toxicitet).

ANC=absolut neutrofilantal.
a Trombocytantal som används för dosering ska vara oberoende av blodtransfusion.
Ändringar av BESPONSA-dos för icke-hematologiska toxiciteter1
Scroll left to view table
Icke-hematologisk toxicitet Dosändring(ar)
VOD eller annan svår levertoxicitet Avbryt behandlingen permanent.
Totalt bilirubin högre än 1,5 × ULN och ASAT/ALAT högre än 2,5 × ULN  Gör uppehåll med dosering tills återhämtning av totalt bilirubin till mindre än eller lika med 1,5 × ULN och ASAT/ALAT till mindre än eller lika med 2,5 × ULN före varje dos, såvida inte orsaken är Gilberts syndrom eller hemolys. Avbryt behandling permanent om totalt bilirubin inte återhämtar sig till mindre än eller lika med 1,5 × ULN eller ASAT/ALAT inte återhämtar sig till mindre än eller lika med 2,5 × ULN. 
Infusionsrelaterad reaktion Avbryt infusionen och sätt in lämplig medicinsk behandling. Beroende på den infusionsrelaterade reaktionens allvarlighetsgrad ska avbrott av infusionen eller administreringen av steroider och antihistaminer övervägas. Vid svåra eller livshotande infusionsrelaterade reaktioner ska behandlingen avbrytas permanent.
Icke-hematologisk toxicitet högre än eller lika med grad 2a Avbryt behandlingen tills återhämtning till grad 1 eller gradnivåer före behandling före varje dos. 
ALAT = alaninaminotransferas; ASAT = aspartataminotransferas; ULN = övre normalgräns; VOD = venocklusiv sjukdom.

a Svårighetsgrad enligt nationella cancerinstitutets gemensamma terminologi för biverkningar (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, NCI CTCAE) version 3.0.
Ändringar av BESPONSA-dos beroende på varaktighet för dosavbrott på grund av icke-hematologisk toxicitet1
Scroll left to view table
Varaktighet för dosavbrottpå grund av toxicitet Dosändring(ar)
Mindre än 7 dagar (inom en cykel) Avbryt nästa dos (vänta minst 6 dagar mellan doserna).
Mer än eller lika med 7 dagar Utelämna nästa dos inom cykeln.
Mer än eller lika med 14 dagar När adekvat återhämtning uppnåtts, minska den totala dosen med 25 % för den efterföljande cykeln. Om ytterligare dosändring krävs, minska antalet doser till två per cykel för efterföljande cykler. Om en 25-procentig minskning av den totala dosen följt av en minskning till två doser per cykel inte tolereras, avbryt behandlingen permanent.
Mer än 28 dagar Överväg att avbryta behandlingen permanent.
Referenser:Besponsa produktresumé. www.fass.se.Marks DI, et al. Cancer Med. 2019;8(13):5959-5968. Pfizer Limited. Produktresumé för BESPONSA™ (inotuzumab ozogamicin). 2022.Cinar P, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2020;18(5):1-6.EBMT COVID-19 recommendations, version 14, 2021. Tillgänglig på: https://www.ebmt.org/covid-19-and-bmt (åtkomst 22 januari 2021).ESMO:s riktlinjer. Hantering av cancerpatienter under COVID-19-pandemin. Tillgänglig på: https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-pandemic (åtkomst 22 januari 2021).Stock W, et al. COVID-19 and Adult ALL. ASH 2020. Tillgänglig på https://www.hematology.org/covid-19/covid-19-and-all (åtkomst 22 januari 2021).Brissot E, et al. Bone Marrow Transplant. 2021;56(3):532-535.
Hantering
PP-INO-SWE-0042, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading