Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Effekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffektEffektViktiga slutsatserSlutenvårdsdataSäkerhetSäkerhetHantering av biverkningar: VOD/SOSViktiga försiktighetsåtgärderHanteringHanteringDosering och dosjusteringarAdministreringPublikationerUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
EffektINO-VATE – Besponsas registreringsstudie i vilken vuxna patienter med relapserad/refraktär B cells ALL inkluderades1-41,8 mg/m2 fraktionerades vid 0,8 mg/m2, 0,5 mg/m2 och 0,5 mg/m2 på dag 1, 8 respektive 15. BESPONSA-dosen minskades till 1,5 mg/m2/cykel när patienten uppnådde CR/CRi. 1,5 mg/m2 fraktionerades vid 0,5 mg/m2 på dag 1, 8 och 151ALL = akut lymfatisk leukemi; AraC = cytarabin; CR = fullständig remission; CRi = fullständig remission med ofullständig hematologisk återhämtning av perifera blodvärden; DoR = remissionens varaktighet; FLAG = fludarabin + AraC + granulocytkolonistimulerande faktor; HiDAC = högdoscytarabin; HSCT = hematopoetisk stamcellstransplantation; MRD = mätbar kvarvarande sjukdom; MXN = mitoxantron; OS = total överlevnad; PFS = progressionsfri överlevnad; Ph- = Philadelphiakromosom-negativ; Ph+ = Philadelphiakromosompositiv; PRO = patientrapporterat utfall; R/R = recidiverande/refraktär.
Kantarjian HM, et al. N Engl J Med. 2016;375(8):740-753.Besponsa produktresumé. www.fass.seKantarjian HM, et al. Cancer. 2018;124(10):2151-2160.Kantarjian HM et al. Cancer 2019;125(14):2474–2487.
INO-VATE ALL: CR/CRi och OS var de två primära resultatmåtten1
Scroll left to view table
  BESPONSA SC
CR/CRi1 80,7 % (n=88/109)
(95 % KI, 72,1–87,7)
29,4 % (n=32/109)
(95 % KI, 21,0–38,8)
  2-sidigt P< 0,001
OS: Ej uppfyllt
mOS1
7,7 månader (n=164)
(95 % KI, 6,0–9,2)
6,7 månader (n=162)
(95 % KI, 4,7–8,3)
  HR 0,77 (97,5% Kl, 0,58-1,03); 2-sidig P = 0,04
ITT218 2 okt 2015
Scroll left to view table
  BESPONSA SC
CR/CRi2 73.8 % (n=121/164) 30.9 % (n=50/162)
  2-sidigt P < 0,001
OS: Ej uppfyllt
mOS2,3
7.7 månader (n=164)
(95 % Kl, 6,0-9,2)
6.7 månader (n=162)
(95 % Kl, 4,7-8,3)
  HR 0,75 (97,5 % KI, 0,57-0,99); 1-sidig P= 0,0105;
HR = 0,751 (95 % CI, 0,588-0,959); 2-sidig P=0,0210
2 års
överlevnad2
22.8%
(9 5% Kl, 16,7-29,6)
10.0 %
(95 % Kl, 5,7-15,5)
3 års
överlevnad2
20.3%
(95 % Kl, 14,4-27,0)
6.5 %
(95 % Kl, 2,9-12,3)
ITT326 Långtidsuppföljning 4 jan 2017
ALL = akut lymfatisk leukemi; KI = konfidensintervall; CR = fullständig remission; CRi = fullständig remission med ofullständig hematologisk återhämtning av perifera blodvärden; HR = riskförhållande; ITT = intention-to-treat; mOS = median för total överlevnad; OS = total överlevnad; SC = standardcytostatikabehandling.Kantarjian HM, et al. N Engl J Med. 2016;375(8):740-753.Kantarjian HM, et al. Cancer. 2019;125(14):2474-2487. Besponsa produktresumé. www.fass.se
Antal blaster i benmärg

Post hoc-analys av sjukdomsbörda
Frekvens av CR/CRi- och MRD-negativitet hos BESPONSA-behandlade patienter var högre än med SC, oberoende av antalet blaster i benmärg

På grund av studiens storlek bör resultaten tolkas med försiktighet.
BMB-data var inte tillgängliga för tre av de 326 patienterna i INO-VATE ALL.
Ljusare grå- och rosa-färgade strecksegment representerar patienter som uppnådde CR/CRi men inte uppnådde MRD-negativitet

BMB = benmärgsblast; KI = konfidensintervall; CR = fullständig remission; CRi = fullständig remission med ofullständig hematologisk återhämtning av perifera blodvärden; MRD = mätbar kvarvarande sjukdom; SC = standardcytostatikabehandling.
DeAngelo DJ, et al. Blood Cancer J. 2020;10(8):81.

Behandlingssvar vid sviktterapi

Nivån av CR/Cri och MRD negativitet var högre hos de patienter som fick Besponsa som första sviktterapi

Den ökade frekvensen av CR/Cri för SC armen i S2 var oväntad och kan bero på studiens storlek eller skillnad i inkluderingen vid baseline.Behandlingslinjen för salvage var enligt det kliniska rapportformuläret.Ljusare grå- och rosa-färgade strecksegment representerar patienter som uppnådde CR/CRi men inte uppnådde MRD-negativitet.KI = konfidensintervall; CR = fullständig remission; CRi = fullständig remission med ofullständig hematologisk återhämtning av perifera blodvärden; MRD = mätbar kvarvarande sjukdom; S1 = sviktterapi 1; S2 = sviktterapi 2; SC = standardcytostatikabehandling.
Jabbour E, et al. Leuk Lymphoma. 2020;61(8):2012-2015.
Utfall enligt MRD-status

​​​​​​​MRD post-hoc-analys
​​​​​​​

Median-OS var 19,2 månader hos MRD-negativa patienter behandlade med BESPONSA som genomgick HSCT

Det primära resultatmåttet för total överlevnad uppfylldes inte i INO-VATE ALL2,3På grund av studiens storlek ska resultaten tolkas med försiktighet.

Trots att frekvensen tidiga dödsfall efter HSCT (vid dag 100) var högre i BESPONSA armen så visade studien belägg för en vinst i långtidsöverlevnad för BESPONSA.4
Övervaka noga för toxiciteter efter HSCT, inklusive tecken och symtom på infektion och VOD.4


ALL = akut lymfatisk leukemi; KI = konfidensintervall; CR = fullständig remission; CRi = fullständig remission med ofullständig hematologisk återhämtning av perifera blodvärden; HR = riskförhållande; HSCT = hematopoetisk stamcellstransplantation; mo = månader; mOS = median för total överlevnad; MRD = mätbar kvarvarande sjukdom; OS = total överlevnad; VOD = venocklusiv sjukdom.
Jabbour E, et al. Leuk Res. 2020;88:106283.Kantarjian HM, et al. N Engl J Med. 2016;375(8):740-753.Kantarjian HM, et al. Cancer. 2019;125(14):2474-2487.Produktresumé Besponsa. www.fass.seÖverlevnaden förbättras hos MRD-negativa patienter som behandlas med BESPONSA Det primära resultatmåttet för OS uppfylldes inte i INO-VATE ALL2,3

mOS var 15,6 månader hos MRD negativa patienter som fick behandling som första sviktterapi jämfört med de patienter som var MRD positiva1

ALL = akut lymfatisk leukemi; KI = konfidensintervall; CR = fullständig remission; CRi = fullständig remission med ofullständig hematologisk återhämtning av perifera blodvärden; mo = månader; mOS = median för total överlevnad; MRD = mätbar kvarvarande sjukdom; MRD–/MRD+ = mätbar kvarvarande sjukdom-negativ/-positiv; OS = total överlevnad; S1 = sviktterapi 1; S2 = sviktterapi2Jabbour E, et al. Leuk Res. 2020;88:106283.Kantarjian HM, et al. N Engl J Med. 2016;375(8):740-753.Kantarjian HM, et al. Cancer. 2019;125(14):2474-2487.
Uppföljning och överlevnad efter HSCT

ITT326, långtidsuppföljning 4 jan 2017

Förbättringar i långtidsöverlevnad var mer uttalad hos patienter som behandlades med BESPONSA som första sviktterapi

Det primära resultatmåttet för total OS uppfylldes inte i INO-VATE ALL2,3
I denna post hoc-analys var 24-månaders total överlevnad med BESPONSA 25,9 % i S1 jämfört med 16,8 % i S21
På grund av studiens storlek bör resultaten tolkas med försiktighet.
Trots att frekvensen tidiga dödsfall efter HSCT (vid dag 100) var högre i BESPONSA armen så visade studien belägg för en vinst i långtidsöverlevnad för BESPONSA.4
Övervaka noggrant för toxiciteter efter HSCT, inklusive tecken och symtom på infektion och VOD.4


Fyrkantstecknen på Kaplan-Meier-diagrammen motsvarar patienters som censurerats.
Behandlingslinje för salvage enligt kliniskt rapportformulär; ITT-population.1
ALL = akut lymfatisk leukemi; KI = konfidensintervall; HSCT = hematopoetisk stamcellstransplantation; ITT = intention-to-treat; OS = total överlevnad; S1 = första sviktterapi; S2 = andra sviktterapi; SC = standardcytostatikabehandling; VOD = venocklusiv sjukdom.
Jabbour E, et al. Leuk Lymphoma 2020;61(8):2012-2015.Kantarjian HM, et al. N Engl J Med. 2016;375(8):740-753.Kantarjian HM, et al. Cancer. 2019;125(14):2474-2487.Besponsa produktresumé. www.fass.seFler patienter fortsatte till transplantation efter att ha fått BESPONSA som första sviktterapi En större andel av patienterna fortsatte till HSCT efter behandling med BESPONSA när det användes som första sviktbehandling (52.3% i S1 jämfört med 39.2% i S2)1,aTrots att frekvensen tidiga dödsfall efter HSCT (vid dag 100) var högre i BESPONSA armen så visade studien belägg för en vinst i långtidsöverlevnad för BESPONSA.2
Övervaka noga för toxiciteter efter HSCT, inklusive tecken och symtom på infektion och VOD.2


a
Det fanns en ökad risk för VOD hos BESPONSA-behandlade patienter som fortsatte till HSCT i INO-VATE ALL.2,3 

Behandlingslinje för salvage enligt formulär för klinisk rapport, ITT-population.1

ALL = akut lymfatisk leukemi; KI = konfidensintervall; HSCT = hematopoetisk stamcellstransplantation; ITT = intent-to-treat; S1 = sviktterapi 1; S2 = sviktterapi 2 SC = standardcytostatikabehandling; VOD = venocklusiv sjukdom
Jabbour E, et al. Leuk Lymphoma 2020;61(8):2012-2015.Besponsa produktresumé. www.fass.se.Kantarjian HM, et al. Cancer. 2019;125(14):2474-2487.
INO-VATE patientegenskaper

ITT326, Långtidsuppföljning 4 jan 2017

​​​​​​
Potentiella faktorer som påverkar resultat i R/R ALL av B-cellstyp

  • Hög sjukdomsbörda/BMB-antal1,2
    • Vissa studier definierar ett högt blastantal som BMB ≥ 50%1,3,4
    • Bestämning av BMB-procent är ett obligatoriskt test för ALL-diagnos och används som ett mått på sjukdomsbördan1,2
  • Senare linjer av sviktterapier5
  • Föregående HSCT5
  • Varaktighet av första remission5
  • Ålder2,5,6
  • Ph-status6
ALL = akut lymfatisk leukemi; BMB = benmärgsblaster; HSCT = hematopoetisk stamcellstransplantation; 
ITT = intention-to-treat; Ph = Philadelphiakromosom; R/R = recidiverande/refraktär.
DeAngelo DJ, et al. Blood Cancer J. 2020;10(8):81.Hoelzer D, m.fl. Ann Oncol. 2016;27(5):v69-v82.Topp MS, et al. Lancet Oncol. 2015;16(1):57-66.Kantarjian HM, et al. N Engl J Med. 2016;375(8):740-753.Gökbuget N, et al. Haematologica 2016;101(12):1524-1533.NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Acute Lymphoblastic Leukemia v1 2021.Kantarjian HM, et al. Cancer. 2019;125(14):2474-2487.Patientegenskaper från INO-VATE ALL
Scroll left to view table
    BESPONSA
(n = 164)
SC
(n = 162)
Över två tredjedelar (68,1 %) av patienterna hade ett högt benmärgsblastantal 
(BMB ≥ 50 %)
BMB, n (%)    
< 50 % 53 (32,3) 48 (29,6)
≥ 50 % 109 (66,5) 113 (69,8)
Saknas 2 (1,2) 1 (0,6)
Majoriteten av patienterna (65,3 %) behandlades vid det första återfallet
Salvagestatus, n (%)    
1 111 (67,7) 102 (63,0)
2 51 (31,1) 59 (36,4)
Missing 2 (1,2) 1 (0,6)
18,7 % av patienterna hade fått en tidigare HSCT
Tidigare HSCT, n (%)    
Ja 29 (17.7) 32 (19,8)
De flesta patienter (62 %) hade en kort varaktighet av första remission (< 12 månader) Varaktighet för första remission, n (%)    
< 12 månader 96 (58,5) 106 (65,4)
Patienternas medianålder var 46,5 år och 47,5 år i BESPONSA-respektive SC-armarna Ålder    
Median (intervall); år 46,5 (18-78) 47,5 (18-79)
< 55 år, n (%) 104 (63,4) 103 (63,6)
≥ 55 år, n (%) 60 (36,6) 59 (36,4)
15 % av patienterna var Ph+ Cytogenetik vid baslinjen,  n (%)    
Ph+ 22 (13,4) 27 (16,7)
ALL = akut lymfatisk leukemi; BMB = benmärgsblast; HSCT = hematopoetisk stamcellstransplantation; 
Ph+ = Philadelphia-kromosompositiv; SC = standardcytostatikabehandling.
Kantarjian HM, et al. Cancer. 2019;125(14):2474-2487.
Effekt Säkerhet BesökLoading
PP-INO-SWE-0042, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading