Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster
Om Apexxnar®Om Apexxnar®Om Apexxnar®PneumokocksjukdomEffekt & Säkerhet Effekt & SäkerhetKliniska studierSäkerhet

Meny

Stäng

HanteringHanteringDosering & hanteringRiktlinjerUtbildning & materialUtbildning & materialRiskpatienterMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Säkerhet

Eftersom Apexxnar® innehåller samma 13 serotypsspecifika kapsulära polysackaridkonjugat och samma bärarprotein som Prevenar13®, har de biverkningar som redan identifierats för Prevenar13® antagits för Apexxnar®. Vid genomgång av alla säkerhetsdata från studierna med Apexxnar® hos vuxna identifierades inga nya biverkningar.1,2

Biverkningar redovisas efter organsystem och i fallande ordning efter frekvens och svårighetsgrad. Biverkningarna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10) vanliga (≥1/100, <1/10) mindre vanliga (≥ 1/1 000, <1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Scroll left to view table
Organsystem Mycket vanliga Vanliga Mindre vanliga Ingen känd
frekvens
Immunsystemet     Överkänslighets-reaktioner som ansiktsödem, dyspné, bronkospasm  
Metabolism och nutrition       Minskad aptita
Centrala och perifera nervsystemet Huvudvärk Huvudvärk    
Magtarmkanalen     Diarréa
Illamående
Kräkningara
 
Hud och subkutan vävnad     Hudutslaga
Angiödem
 
Muskuloskeletala systemet och bindväv Ledsmärta
Muskelsmärta
     
Allmänna symtom och/ eller symtom vid administreringsstället Smärta/ömhet vid vaccinations-stället
Trötthet
Förhårdnad/svullnad vid vaccinations-ställeta
Erytem vid vaccinations-ställeta
Pyrexi
Klåda vid vaccinations-stället
Lymfadenopati
Urtikaria vid vaccinations-stället
Frossaa
Nedsatt rörlighet i armena
Biverkningar som rapporterats med frekvensen mycket vanliga (≥1/10) i kliniska prövningar med Prevenar13®. Minskad aptit och nedsatt rörlighet i armen har inte rapporterats i fas 3-prövningarna på vuxna med Apexxnar®, varför frekvensen av dessa är okänd.H4 (Mobile)
Referenser:Produktresumé för Apexxnar®, www.fass.seProduktresumé för Prevenar13®, www.fass.se
Effekt & säkerhet
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet Vaccin

Registrera för nyhetsbrev Loading
PP-PNR-SWE-0068, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading