Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

InfektionInfektionOm infektionAntibiotikans historiaGramnegativa infektionerGramnegativa
infektioner
Om Gramnegativa infektionerHotet från Gramnegativa bakterierAntibiotikaresistens är en växande utmaning
Antimikrobiell resistens (AMR)Antimikrobiell
resistens (AMR)
Om antimikrobiell resistensAntimikrobiell resistens - ett globalt hot mot folkhälsanGlobalt övervakningsprogram (ATLAS)Hur du använder ATLAS
Fördjupande materialFördjupande materialMaterialVideorFöreläsningar
Antimikrobiell resistens - ett globalt hot mot folkhälsan

Ökande antimikrobiell resistens (AMR) är ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan1. Om inte akuta åtgärder vidtas före år 2050 kommer antibiotikaresistens, AMR, att orsaka 10 miljoner dödsfall per år globalt och gå om cancer som den vanligaste dödsorsaken2.

När det första antibiotikumet upptäcktes 1928, var det början på en medicinsk revolution. Sedan 1940-talet har antibiotika använts för att behandla allvarliga infektioner, vilket har förändrat den moderna medicinen och räddat miljontals liv2. Idag, många decennier efter att de första patienterna behandlades med antibiotika, riskerar denna utveckling att backa till följd av ökande resistens. Detta är inte längre framtidsproblem utan något som redan idag sker i hela värden och riskerar att drabba vem som helst, oavsett ålder, varnar WHO3.

Antimikrobiell resistens – Hur hamnade vi här?

Bakterier har alltid utvecklats och resistensutveckling är inget nytt problem. Ökad antibiotikaanvändning och upptäckten av färre nya antibiotika har bidragit till att antibiotikaresistens blivit ett allvarligt problem2. Med ett flertal antibiotika inom samma grupp kan resistens mot en specifik antibiotika leda till resistens mot en hel grupp av relaterade antibiotika4.

Behovet av nya antibiotika

I februari 2017 publicerade WHO en förteckning över de 12 prioriterade antibiotikaresistenta patogener som utgör det största hotet mot människors hälsa och som bör vara föremål för forskning och utveckling. Målet var att rivstarta och styra utvecklingen av nya antibiotika. Tre multiresistenta gramnegativa bakterier står överst på listan: Karbapenemresistent Acinetobacter baumanni, karbapenemresistent Pseudomonas aeruginosa och karbapenemresistent, ESBL-producerande Enterobacteriaceae5.

WHO har nyligen granskat det aktuella kliniska utvecklingsarbetet för att se om kommande antibiotika är effektiva mot de prioriterade patogenerna. Rapporten konstaterade dessvärre att de flesta medlen som var under utveckling var modifieringar av befintliga antibiotikagrupper och att ytterligare investeringar krävs för att ta fram mer innovativa antibiotika utan korsresistens eller samresistens med befintliga grupper6.

Hur kan vi stoppa ökningen av AMR?

Under de senaste åren har det blivit uppenbart att vi befinner oss i en akut situation och flera internationella initiativ har påbörjats.

Nationella handlingsplaner
I juni 2016, uppmanade Europeiska rådet samtliga medlemsstater att se till att ha en nationell åtgärdsplan mot AMR på plats innan mitten av 2017. Beredskapsplanen ska omfatta mätbara mål för att reducera infektioner, användningen av antibiotika och resistens mot antibiotika7.

Förhållningssättet One Health

2017 antog Europeiska kommissionen en ny europeisk åtgärdsplan kallad European One Health Action Plan mot AMR8. One Health beskriver sambandet mellan människors och djurs hälsa. Sjukdomar överförs från människa till djur och vice versa och måste därför hanteras hos båda. Den omfattar även sambandet mellan miljö, människor och djur, vilken också är en potentiell källa till nya resistenta mikroorganismer.

Målet är att göra EU till en region med de bästa rutinerna när det gäller att bevara effektiviteten hos antibiotika. Detta sker med fördel genom ökad forskning, utveckling av nya diagnosverktyg samt framtagande av nya antibiotika. På så sätt kan infektionssjukdomar förebyggas och behandlas och spridning av resistens kontrolleras, både i och utanför EU.

”Utan effektiva åtgärder för att vända aktuella trender kan vi ställas inför en återgång till tiden före antibiotika, då banala sår och infektioner orsakade stora skador och till och med dödsfall och då rutinmässiga medicinska åtgärder innebar en mycket hög risk."

Europeiska kommissionen8

Deklarationen om bekämpning av antibiotikaresistens

Deklarationen om bekämpning av antibiotikaresistens lanserades vid World Economic Forum (WEF) i Davos, Schweiz, i 2016. Det är en global uppmaning till ökat samarbete mellan industri och regeringar kring AMR. Den undertecknades av 98 farmaceutiska, biotekniska och diagnostiska företag, inklusive Pfizer, och 11 branschorganisationer i 21 länder.

I deklarationen uppmanar branschen regeringarna till samarbete kring utvecklingen av marknadsstrukturer som ger mer tillförlitliga och hållbara marknadsmodeller för antibiotika, detta för att ge företagen incitament till att investera i forskning och utveckling av nya antibiotika. I gengäld förbinder sig branschens undertecknare att arbeta för att minska utvecklingen av antibiotikaresistens, investera i forskning och utveckling som uppfyller globala folkhälsobehov med ny innovativ diagnostik och behandling, förbättra tillgången till högklassiga antibiotika och säkerställa att nya antibiotika är tillgängliga för alla9.

Pfizers engagemang för att bekämpa AMR

Undertecknandet av deklarationen om bekämpning av antibiotikaresistens är bara ett av många exempel på Pfizers engagemang för att bekämpa infektionssjukdomar och AMR. År 1943 var Pfizer först med att massproducera penicillin för soldater i andra världskriget. Sedan dess har Pfizer varit aktivt engagerade i forskningen och utvecklingen av innovativa läkemedel. Idag strävar Pfizer även efter att säkerställa fortsatt effektivitet för befintliga antibiotika och hejda utvecklingen av resistens.

Öka medvetenheten om vikten av korrekt antibiotikaanvändning

Pfizer stödjer insatser för att öka medvetenheten om korrekt antibiotikaanvändning. Ett exempel är en gratis onlinekurs för sjukvårdspersonal från British Society for Antimicrobial Chemotherapy, (BSAC) om antibiotikaresistens hos gramnegativa bakterier.

Ger tillgång till 14 års globala AMR-data

ATLAS är ett globalt övervakningsprogram för AMR som sponsras av Pfizer. Där finns möjlighet för sjukvårdspersonal och forskare att kostnadsfritt få tillgång till 14 års globala övervakningsdata. ATLAS ger en uppdaterad översikt över trender för antibiotikakänslighet och antibiotikaresistens över tid och mellan länder.

Bidrar till att forma en miljö för en hållbar global policy

Pfizer strävar efter att bidra till att utforma en miljö för en hållbar global policy, exempelvis genom att skriva under deklarationen om bekämpning av antibiotikaresistens9 – en global uppmaning till ökat samarbete mellan industri och regeringar kring AMR.

Erbjuder ett brett sortiment av läkemedel för att förebygga och behandla allvarliga infektioner

Eftersom patogener utvecklar resistensmekanismer mot befintliga antibiotika är det av största vikt att undvika överförbrukning och missbruk av befintliga antibiotika och att kontinuerligt utveckla nya typer. Pfizer erbjuder idag mer än 80 läkemedel mot infektioner. Samtidigt investerar Pfizer kontinuerligt i forskning och utveckling för att hitta nya metoder för att bekämpa allvarliga infektioner och AMR.

5 områden i kampen mot AMR

För att hejda ökningen av AMR, måste åtgärder vidtas inom fem områden, enligt WHO:

Medvetenhet

Medvetenhet om resistens mot antibiotika måste förbättras både hos sjukvårdspersonal och allmänheten. Detta genom effektiv kommunikation, utbildning och träning. Exempelvis uppmärksammas varje år i november Världsveckan för medvetenhet om antibiotika (World Antibiotic Awareness Week) och Europadagen för medvetenhet om antibiotika (European Antibiotic Awareness Day) för att öka medvetenheten om AMR och behovet av att vidta åtgärder10,11.

Övervakning och forskning

Kunskaps- och faktaunderlaget kring utveckling och spridning av resistens måste förstärkas genom AMR-övervakning och AMR-forskning12.

Minskad incidens av infektioner

Incidensen av infektioner måste sänkas för att minska användningen av antibiotika. Detta sker med hjälp av effektiv sanitär utrustning, hygien och förebyggande av infektioner, inklusive vaccinering12.

Optimerad användning av antibiotika

Effektiva, snabba och billiga diagnosverktyg behövs för att styra en optimal användning av antibiotika och för att undvika missbruk och överanvändning12.

Investeringar i nya läkemedel och ny diagnostik

Det är viktigt att utveckla ekonomiska argument för en hållbar utveckling som tar hänsyn till behoven i alla länder. Man behöver även öka satsningen på nya läkemedel, diagnostiska verktyg och vacciner parallellt med andra åtgärder12.

Konsekvenserna av AMR

Nya resistensmekanismer utvecklas och sprids snabbt. De hotar förmågan att behandla vanliga infektionssjukdomar och leder till långvarig sjukdom, funktionsnedsättning och dödsfall1:

Dödsfall

Varje år dör 25 000 européer på grund av infektioner orsakade av resistenta bakterier13. Globalt orsakar AMR 700 000 dödsfall varje år. Om inte omedelbara åtgärder vidtas kommer denna siffra att öka drastiskt. År 2050 kommer AMR att orsaka 10 miljoner dödsfall om året2.

Minskning av medicinska framsteg

Redan nu drabbas 480 000 personer av multiresistent tuberkulos varje år och resistens mot antibiotika börjar försvåra kampen mot HIV och malaria. Utan effektiva antibiotika kommer dessutom medicinska åtgärder som organtransplantation, cytostatikabehandling mot cancer, behandling av diabetes och större operationer att bli förenade med en mycket hög risk1.

Ökade sjukvårdskostnader

AMR ökar sjukvårdskostnaderna på grund av längre sjukhusinläggningar och ökat behov av intensivvårdsbehandling.

Ekonomisk skada

Den långsiktiga ekonomiska skadan som AMR orsakar kan bli värre än den ekonomiska krisen år 2008. Därmed kan den öka den globala fattigdomen samt den ekonomiska ojämlikheten14.

”Utan effektiva åtgärder för att vända aktuella trender kan vi ställas inför en återgång till tiden före antibiotika, då banala sår och infektioner orsakade stora skador och till och med dödsfall och då rutinmässiga medicinska åtgärder innebar en mycket hög risk."

Dr Keiji Fukuda, biträdande generaldirektör för Health Security på WHO3

Referenser:
 1. WHO fact sheet on antimicrobial resistance. 
 2. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. 
 3. WHO news release: WHO’s first global report on antibiotic resistance reveals serious, worldwide threat to public health.
 4. WHO Global Action Plan, 2015. 
 5. WHO: Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics. February 2017.
 6. WHO: Antibacterial Agents in Clinical Development. An analysis of the antibacterial clinical development pipeline, including tuberculosis. September 2017.
 7. The European Council conclusions on the next steps under a One Health approach to combat antimicrobial resistance. June 2016. 
 8. The European Commission: A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance(AMR). 
 9. Declaration by the Pharmaceutical, Biotechnology and Diagnostics Industries on Combating Antimicrobial Resistance. January 2016. 
 10. https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en
 11. http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/
 12. http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/en/
 13. European Commission: AMR – a European and global challenge.
 14. The World Bank: Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future. 
Antimikrobiell resistens (AMR)Sidans innehåll
PP-BCP-SWE-0010, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading