Details

Ibrance - hur hanteras doseringsjusteringar?

Helene Svensson, terapirådgivare bröstcancer, berättar i denna informationsfilm om hur Ibrance (palbociklib) används för att behandla metastaserad bröstcancer och berättar hur du optimerar behandlingen genom att monitorera, dosjustera samt hantera eventuella biverkningar av Ibrance. Vi hoppas videon är till nytta för att underlätta behandlingen.

Kort produktresumé Ibrance (palbociklib)

IBRANCE® (palbociklib), L01XE33, hård kapsel, 75 mg, 100 mg, 125 mg, Rx, F. Indikation: IBRANCE är indicerat för behandling av hormonreceptorpositiv (HR +), human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2 -) lokaltavancerad eller metastaserande bröstcancer i kombination med en aromatashämmare samt i kombination med fulvestrant till kvinnor som tidigare erhållit endokrin behandling. Till pre-eller perimenopausala kvinnor skaendokrin behandling kombineras med en LHRH-agonist (luteiniserande hormonfrisättande hormonagonist). Kontraindikationer: Överkänslighet mot palbociklib eller mot något hjälpämne. Användning av preparat som innehåller johannesört. Varningar och försiktighet: Neutropeni kan uppkomma vid behandling med IBRANCE och patienter skamonitoreras avseende tecken och symtom på infektion. IBRANCE ska ges med försiktighet till patienter med måttlig eller svårt nedsatt lever-och njurfunktion. Samtidig användning av starka CYP3A4-hämmare eller CYP3A4-inducerare under behandling med palbociklib ska undvikas. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se www.fass.se . För dosering, uppgift om förpackningar och priser samt mer information se www.fass.se, www.pfizer.se. Datum för översyn av produktresumén 2019-02.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso-och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 i produktresumén om hur man rapporterar biverkningar.

PP-IBR-SWE-0264, mar2019

PP-IBR-SWE-0289, okt 2019