Administrering & dosering av Zavicefta

Dosering och administrering till vuxna patienter med en beräknad CrCl >50 ml/min.1

Konsekvent dosering för olika indikationer.

Zavicefta dosering vuxna patienter

* Ska användas i kombination med metronidazol när anearoba patogener är kända eller misstänks bidra till infektionsprocessen.
† Ska användas i kombination med ett antibakteriellt medel som är aktivt mot grampositiva patogener när dessa är kända eller misstänks bidra till infektionsprocessen.
‡ Den totala angivna behandlingstiden kan inkludera intravenöst Zavicefta följt av lämplig peroral behandling.
# Erfarenhet av användning av Zavicefta under mer än 14 dagar är mycket begränsad.

Dosering och administrering pediatriska patienter1

Dosering för pediatriska patienter med kreatininclearance (CrCl) > 50ml/min/1,73 m2

Dosering och administrering av Zavifecta (ceftazidim och avibaktam) till pediatriska patienter.png

*Ska användas i kombination med metronidazol när anearoba patogener är kända eller misstänks bidra till infektionsprocessen.
† Ska användas i kombination med ett antibakteriellt medel som är aktivt mot grampositiva patogener när dessa är kända eller misstänks bidra till infektionsprocessen.
‡ Den totala angivna behandlingstiden kan inkludera intravenöst Zavicefta följt av lämplig peroral behandling.
# Erfarenhet av användning av Zavicefta under mer än 14 dagar är mycket begränsad
** Erfarenheten av användning av Zavicefta hos pediatriska patienter i åldern 3 månader till < 6 månader är begränsad


Instruktionsfilm: dosering och administrering av Zavicefta till pediatriska patienter


Vilken är den rekommenderade dosen av Zavicefta för pediatriska patienter?

Dosen för patienter i åldersgruppen 3 månader till 17 år beräknas utifrån ålder, vikt och njurfunktion. Zavicefta administreras via intravenös infusion under två timmar med en lämplig infusionsvolym Zavicefta levereras i injektionsflaska i fast doskombination. Varje flaska innehåller 2 g ceftazidim och 0,5 g avibaktam i ett fast 4:1-förhållande.

Doseringsrekommendationer baseras endast på ceftazidimkomponenten. Rekommenderad dos för pediatriska patienter med beräknad CrCl ≤ 50 ml/min i åldern 3 till < 6 månader är 40 mg/kg ceftazidim, och 10 mg/kg avibaktam. För patienter i åldern 6 månader till 17 år är rekommenderad dos 50 mg/kg ceftazidim och 12,5 mg/kg avibaktam till högst 2 g ceftazidim och 0,5 g avibaktam. Dosen upprepas var åttonde timme. Doseringen är densamma oavsett indikation. För rekommenderad dos för pediatriska patienter med beräknad CrCl < 50 ml/min hänvisar vi till produktresumén.

Hur bereds dosen för pediatriska patienter?

Beredningen av Zavicefta består av två steg:

Till att börja med ska pulvret rekonstitueras med vatten för injektionslösningar. Det resulterande koncentratet ska sedan omedelbart spädas innan användning.

Första steget är att bereda den rekonstituerade lösningen med koncentrationen 167,3 mg/ml ceftazidim.

Det andra steget är att förbereda den resulterande lösningen för infusion med koncentrationen 8-40 mg/ml ceftazidim. 

Den resulterande lösningen kan spädas ut ytterligare i en infusionspåse eller infusionsspruta. Det totala tidsintervallet från beredningen till dess den intravenösa infusionen är klar bör inte överskrida 30 minuter.

Hur beräknas korrekt dos till pediatriska patienter?

Vi tar ett exempel.

Låt oss anta att din patient är 1 år och väger 10 kg. Den rekommenderade dosen är då 50 mg/kg ceftazidim,
vilket ger dosen 500 mg ceftazidim. Rätt dos rekonstituerad lösning vore 3 ml. För att uppnå en koncentration om exempelvis 20 mg/ml ceftazidim behöver du spä ut den rekonstituerade lösningen till volymen 25 ml. Den resulterande lösningen för infusion består då av 3 ml rekonstituerad lösning och 22 ml spädningsvätska.

För dosering för pediatriska patienter i åldern 3 till 12 månader -tillsätts 20 mg/ml ceftazidim. Doseringsberäkningar kan bekräftas i Zaviceftas produktresumé. Konsultera Zaviceftas produktresumé för fullständiga doseringsrekommendationer.
 

Nedsatt njurfunktion1

För patienter med lätt nedsatt njurfunktion (uppskattad kreatininclearance 51 till ≤ 80 ml/min) behövs ingen dosjustering. Följande dosjusteringar rekommenderas hos vuxna patienter med uppskattad kreatininclearance ≤ 50 ml/min:

*Kreatininclearance uppskattat med Cockcroft-Gault-formeln.
†Dosrekommendationer baseras på farmakokinetisk modellering.
‡Efter varje hemodialys ska den rekommenderade dosen Zavicefta upprepas och fortsättas var fyrtioåttonde timme fram till nästa hemodialys.

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referens

1. Produktresumé Zavicefta, fass.se

PP-ZVA-SWE-0169 Feb-2023