Dosering och administrering till vuxna patienter.1

Konsekvent dosering för olika indikationer.

* Ska användas i kombination med metronidazol när anearoba patogener är kända eller misstänks bidra till infektionsprocessen.
† Ska användas i kombination med ett antibakteriellt medel som är aktivt mot grampositiva patogener när dessa är kända eller misstänks bidra till infektionsprocessen.
‡ Den totala angivna behandlingstiden kan inkludera intravenöst Zavicefta följt av lämplig peroral behandling.
# Erfarenhet av användning av Zavicefta under mer än 14 dagar är mycket begränsad.

Dosering och administrering pediatriska patienter1

Dosering för pediatriska patienter med kreatininclearance (CrCI) > 50ml/min/1,73 m2

Dosering och administrering av Zavifecta (ceftazidim och avibaktam) till pediatriska patienter.png

*Ska användas i kombination med metronidazol när anearoba patogener är kända eller misstänks bidra till infektionsprocessen.
† Ska användas i kombination med ett antibakteriellt medel som är aktivt mot grampositiva patogener när dessa är kända eller misstänks bidra till infektionsprocessen.
‡ Den totala angivna behandlingstiden kan inkludera intravenöst Zavicefta följt av lämplig peroral behandling.
# Erfarenhet av användning av Zavicefta under mer än 14 dagar är mycket begränsad
** Erfarenheten av användning av Zavicefta hos pediatriska patienter i åldern 3 månader till < 6 månader är begränsad

Nedsatt njurfunktion1

För patienter med lätt nedsatt njurfunktion (uppskattad kreatininclearance 51 till ≤ 80 ml/min) behövs ingen dosjustering. Följande dosjusteringar rekommenderas hos vuxna patienter med uppskattad kreatininclearance ≤ 50 ml/min:

*Kreatininclearance uppskattat med Cockcroft-Gault-formeln.
†Dosrekommendationer baseras på farmakokinetisk modellering.
‡Efter varje hemodialys ska den rekommenderade dosen Zavicefta upprepas och fortsättas var fyrtioåttonde timme fram till nästa hemodialys.

PP-ZVA-SWE-0101 Mar-2021

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referens

1. Produktresumé Zavicefta, fass.se

PP-ZVA-SWE-0064 Apr2020