Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om ZaviceftaExampleOm ZaviceftaOm ZaviceftaOm ZaviceftaIndikationerVad är avibaktam?PatogentäckningEffekt & säkerhet

Effekt
& säkerhet

EffektSäkerhet
Hantering

Hantering

Dosering & administreringFörvaringsanvisningar
Utbildning & material

Utbildning
& material

MaterialVideorFöreläsningar
Produktresumé

Produktresumé

Produktresumé
Dosering och administreringDosering och administrering till vuxna patienter med en beräknad CrCl >50 ml/min.1

Konsekvent dosering för olika indikationer.

Typ av infektion ZAVICEFTA-dos Intervall Infusionstid Behandlingstid
Komplicerad intraabdominell infektion* 2 g/0,5 g Var åttonde timme 2 timmar 5-14 dagar
Komplicerad urinvägsinfektion, inklusive pyelonefrit 5-10 dagar
Sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilationsassocierad pneumoni 7-14 dagar
Bakteriemi associerad med, eller som misstänks vara associerad med, någon av infektionerna som anges ovan Behandlingstiden ska fastställas beroende på infektionsställe.
Infektioner orsakade av aeroba gramnegativa organismer hos patienter med begränsade behandlingsalternativ* Bestäms av infektionens allvarlighetsgrad, patogen(er) samt patientens kliniska och bakteriologiska förlopp#
Dosering och administrering pediatriska patienter1

Dosering för pediatriska patienter med kreatininclearance (CrCl) > 50ml/min/1,73 m2

Typ av infektion Ålder ZAVICEFTA-dos Intervall Infusionstid Behandlingstid
Komplicerad intraabdominell infektion* 6 månader till < 18 år


3 månader till < 6 månader**
50 mg/kg/12,5 mg/kg till högst 2 g/0,5 g


40 mg/kg/10 mg/kg
Var åttonde timme 2 timmar 5-14 dagar
Komplicerad urinvägsinfektion, inklusive pyelonefrit 5-10 dagar
Sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilationsassocierad pneumoni 7-14 dagar
Infektioner orsakade av aeroba gramnegativa organismer hos patienter med begränsade behandlingsalternativ* Styrs av infektionens svårighetsgrad, patogen(er), samt patientens kliniska och bakteriologiska utveckling#
* Ska användas i kombination med metronidazol när anearoba patogener är kända eller misstänks bidra till infektionsprocessen.
** Erfarenheten av användning av Zavicefta hos pediatriska patienter i åldern 3 månader till < 6 månader är begränsad
† Ska användas i kombination med ett antibakteriellt medel som är aktivt mot grampositiva patogener när dessa är kända eller misstänks bidra till infektionsprocessen.
‡ Den totala angivna behandlingstiden kan inkludera intravenöst Zavicefta följt av lämplig peroral behandling.
# Erfarenhet av användning av Zavicefta under mer än 14 dagar är mycket begränsad
Instruktionsfilm: dosering och administrering av Zavicefta till pediatriska patienter Se videoLoadingTextversion av videonVilken är den rekommenderade dosen av Zavicefta för pediatriska patienter?
Dosen för patienter i åldersgruppen 3 månader till 17 år beräknas utifrån ålder, vikt och njurfunktion. Zavicefta administreras via intravenös infusion under två timmar med en lämplig infusionsvolym Zavicefta levereras i injektionsflaska i fast doskombination. Varje flaska innehåller 2 g ceftazidim och 0,5 g avibaktam i ett fast 4:1-förhållande.

Doseringsrekommendationer baseras endast på ceftazidimkomponenten. Rekommenderad dos för pediatriska patienter med beräknad CrCl ≤ 50 ml/min i åldern 3 till < 6 månader är 40 mg/kg ceftazidim, och 10 mg/kg avibaktam. För patienter i åldern 6 månader till 17 år är rekommenderad dos 50 mg/kg ceftazidim och 12,5 mg/kg avibaktam till högst 2 g ceftazidim och 0,5 g avibaktam. Dosen upprepas var åttonde timme. Doseringen är densamma oavsett indikation. För rekommenderad dos för pediatriska patienter med beräknad CrCl < 50 ml/min hänvisar vi till produktresumén.

Hur bereds dosen för pediatriska patienter?
Beredningen av Zavicefta består av två steg:

Till att börja med ska pulvret rekonstitueras med vatten för injektionslösningar. Det resulterande koncentratet ska sedan omedelbart spädas innan användning.
Första steget är att bereda den rekonstituerade lösningen med koncentrationen 167,3 mg/ml ceftazidim.

Det andra steget är att förbereda den resulterande lösningen för infusion med koncentrationen 8-40 mg/ml ceftazidim.

Den resulterande lösningen kan spädas ut ytterligare i en infusionspåse eller infusionsspruta. Det totala tidsintervallet från beredningen till dess den intravenösa infusionen är klar bör inte överskrida 30 minuter.

Hur beräknas korrekt dos till pediatriska patienter?
Vi tar ett exempel.
Låt oss anta att din patient är 1 år och väger 10 kg. Den rekommenderade dosen är då 50 mg/kg ceftazidim, vilket ger dosen 500 mg ceftazidim. Rätt dos rekonstituerad lösning vore 3 ml. För att uppnå en koncentration om exempelvis 20 mg/ml ceftazidim behöver du spä ut den rekonstituerade lösningen till volymen 25 ml. Den resulterande lösningen för infusion består då av 3 ml rekonstituerad lösning och 22 ml spädningsvätska.

För dosering för pediatriska patienter i åldern 3 till 12 månader -tillsätts 20 mg/ml ceftazidim. Doseringsberäkningar kan bekräftas i Zaviceftas produktresumé. Konsultera Zaviceftas produktresumé för fullständiga doseringsrekommendationer.
Nedsatt njurfunktion1

För patienter med lätt nedsatt njurfunktion (uppskattad kreatininclearance 51 till ≤ 80 ml/min) behövs ingen dosjustering. Följande dosjusteringar rekommenderas hos vuxna patienter med uppskattad kreatininclearance ≤ 50 ml/min:

Uppskattad kreatininclearance (mL/min)* Dosregim Intervall Infusionstid
31-50 1 g/0,25 g Var åttonde timme 2 timmar
16-30 0,75 g/0,1875 g Var tolfte timme 2 timmar
6-15 0,75 g/0,1875 g Var tjugofjärde timme 2 timmar
Njursjukdom i
slutstadiet inklusive
patienter som får
hemodialys
0,75 g/0,1875 g Var fyrtioåttonde timme 2 timmar
* Kreatininclearance uppskattat med Cockcroft-Gault-formeln.
† Dosrekommendationer baseras på farmakokinetisk modellering.
‡ Efter varje hemodialys ska den rekommenderade dosen Zavicefta upprepas och fortsättas var fyrtioåttonde timme fram till nästa hemodialys.

Referenser:

1. Produktresumé Zavicefta, www.fass.se
Hantering
Vad är avibaktam?Den första icke-β-laktama β-laktamashämmaren som strukturellt skiljer sig från andra β-laktamashämmare.Läs merLoadingBeställ materialBeställ och ladda ner material utan avgifterBeställ materialLoadingNyhetsbrevHåll dig uppdaterad inom behandlingsområdet infektionLäs merLoading
PP-ZVA-SWE-0168, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading