Vyndaqel (tafamidis) - säkerhetsprofil1VYNDAQEL 20 mg för behandling av ATTRv

Sammantaget i alla kliniska studier var det 127 ATTRv-patienter som exponerades för behandling med VYNDAQEL (tafamidismeglumin) under i genomsnitt 538 dagar.

Pivotal studie1

I den pivotala studien var de oönskade händelserna AE (Adverse Events) i båda behandlingsgrupperna i allmänhet lindriga eller måttliga. Fyra av 65 patienter (6,2 %) i VYNDAQEL-armen och 3 av 63 (4,8 %) i placeboarmen avbröt medicineringen på grund av oönskade händelser.

Totalt 11 patienter fick allvarliga oönskade händelser SAE (Serious Adverse Events); 6 av 65 (9,2 %) bland VYNDAQEL-patienterna och 5 av 63 (7,9 %) bland patienterna på placebo. Inga SAE rapporterades såsom livshotande.

Biverkningarna listas nedan indelade efter organsystem (MedDRA) och frekvenskategorier enligt de vanliga begreppen: mycket vanliga: (≥1/10), vanliga: (≥1/100 till <1/10) och mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100). Inom varje frekvensgrupp redovisas biverkningarna efter fallande svårighetsgrad. De biverkningar som rapporterats från det kliniska programmet i tabellen nedan återspeglar den frekvens med vilka de förekom i den dubbelblinda, placebokontrollerade fas 3-studien (Fx-005).1,4

Scroll left to view table
Systemorganklass Mycket vanliga
Infektioner och infestationer Urinvägsinfektion
Magtarmkanalen Diarré
Smärtor i övre delen av buken
Öppen fortsättningsstudie2

Under den öppna fortsättningsstudien var de oönskade händelserna av liknande art som de som rapporterades i den 18 månader långa randomiserade studien och var i allmänhet lindriga till måttliga i svårighetsgrad. Totalt 9 patienter rapporterade allvarliga oönskade händelser; dessa var ej livshotande. Inga nya oönskade händelser visade sig under den öppna fortsättningsstudien och ingen patient avbröt behandlingen på grund av en sådan.

Studie Fx1A-201, patienter med annan mutation än V30M3

Sjutton patienter (81 %) fick minst en oönskad händelse; de vanligaste bland dessa (rapporterade hos ≥ 10 % av patienterna) var fallolyckor (fem patienter, 24 %), diarré (fem patienter, 24 %), extremitetssmärta (fyra patienter, 19 %) och yrsel, dyspne, kräkningar och förstoppning (tre patienter vardera, 14 %). Det inträffade inga dödsfall på andra mutationer i studien.

Totalt 4 allvarliga oönskade händelser inträffade (fotledsfraktur, sjukdomskänsla, urinretention, och transitorisk ischemisk attack, vilken bedömdes som lindrig).

Referenser:
  1. Coelho T, Maia LF, da Silva AM, et al. Tafamidis for transthyretin familial amyloid polyneuropathy. A randomized, controlled trial. Neurology.2012;79:785–92.
  2. Coelho T, Maia LF, da Silva AM, et al. Long-term effects of tafamidis for the treatment of transthyretin familial amyloid polyneuropath, J Neurology. 2013; 260(11): 2802–2814.
  3. Merilini G, Planté-Bordeneuve V, Judge DP, et al. Effects of tafamidis on transthyretin stabilization and clinical outcomes in patients with non-Val30Met transthyretin amyloidosis. J Cardiovasc Transl Res. 2013 Dec;6(6).
  4. Produktresumé Vyndaqel 20 mg www.fass.se
Effekt & säkerhet Vyndaqel 20 mgIndikation & verkningsmekanism Vyndaqel 20 mg Om Vyndaqel LoadingHantering Vyndaqel 20 mg
Dosering & biverkningshantering
Loading
PP-VYN-SWE-0408, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading