Administrering & dosering av Fragmin

Fragmin (dalteparin) har sju indikationer, se under ”indikation”. Nedan har vi sammanfattat doseringsanvisningar för de vanligaste indikationerna.
För fullständig information om doseringsanvisningar per indikation, kan vi rekommendera att beställa hem eller ladda ner broschyren “Doseringsanvisningar för Fragmin” och ”Fragmin Lathund Dosering”. Klicka här

Informationen finns givetvis också i produktresumén på fass.se.

Kirurgiska ingrepp (primär profylax)

Trombosprofylax vid kirurgi

Allmän kirurgi vid risk för tromboemboliska komplikationer: 2 500 IE subkutant 1–2 timmar före operationen, därefter 2 500 IE subkutant varje morgon.

Fortsätt behandlingen tills patienten är fullt mobiliserad, vanligtvis minst 5 dagar.
 

Vid hög trombosrisk

5 000 IE subkutant kvällen före operationen, därefter 5 000 IE subkutant varje kväll.

Fortsätt behandlingen tills patienten är mobiliserad, vanligtvis minst 5 dagar.

Alternativt:
2 500 IE subkutant 1–2 timmar före operation och 2 500 IE subkutant 12 timmar senare, därefter 5 000 IE subkutant varje morgon.

Behandling av akut djup ventrombos eller lungemboli

200 IE/kg kroppsvikt subkutant 1 gång dagligen. För patienter med komplicerad trombossjukdom eller ökad blödningsrisk kan Fragmin ges 2 gånger dagligen i doserna 100 IE/kg subkutant vid djup ventrombos eller 100–120 IE/kg subkutant vid lungemboli.

Doseringen kan anpassas till de förfyllda endossprutorna enligt nedanstående tabell:  

För patienter som väger mer än 90 kg bör en kombination av förfyllda sprutor användas anpassat till den totala dos patienten behöver. 

Venös tromboembolism (VTE) vid cancer

Behandling månad 1

Indikation: Behandling av symptomatisk venös trombos och prevention av återkommande trombos hos patienter med cancer.

Dosering: 200 IE/kg kroppsvikt ges subkutant en gång om dagen de första 30 dagarna.

Obs! Den totala dygnsdosen bör inte överstiga 18 000 IE.


Behandling månad 2 till 6

Indikation: Behandling av symptomatisk venös trombos och prevention av återkommande trombos hos patienter med cancer.

Behandling av symptomatisk venös trombos och förebyggande av återfall hos patienter med cancer: Resultatet av en stor klinisk studie visar att ett behandlingsupplägg med dalteparin på 200 IE/kg i 30 dagar följt av 150 IE/kg i 5 månader är associerad med en signifikant absolut riskreduktion på 7,7 % (RR=0,48, 95 % CI [0,30-0,77], p=0,0016) för återfall i venös tromboembolism vid sex månader. För delkomponenten lungembolism sågs dock ingen relevant skillnad.

Dosering: 150 IE/kg kroppsvikt bör ges subkutant en gång om dagen. Använd endossprutor i följande viktintervall. 

Obs! Den totala dygnsdosen bör inte överstiga 18 000 IE.

Vid njursvikt hos cancerpatienter

Vid kraftigt nedsatt njurfunktion, kreatininnivå >3xULN, ska dosen justeras så att en anti-Xa-nivå på 1 IE/ml (i intervallet 0,5–1,5 IE/ml) upprätthålls vid mätning 4–6 timmar efter Fragmin-injektionen. Om anti-Xa-nivån är under eller över det terapeutiska intervallet, bör Fragmin-dosen ökas respektive minskas. Anti-Xa-mätning bör upprepas efter 3–4 nya doser. Dosjusteringen upprepas tills man erhåller en anti-Xa-nivå inom terapeutiska området.

Behandling av symtomatisk venös tromboembolism (VTE) hos pediatriska patienter från 1 månads ålder
och uppåt

Det rekommenderas att beredningsformer utan bensylalkohol används för pediatriska patienter. Beredningsformer utan bensylalkohol finns tillgängliga.

En slutkoncentration på 2500 IE/ml rekommenderas för att säkerställa exakt dosering för den yngsta åldersgruppen. När spädning krävs, ska den utföras av hälso- och sjukvårdspersonal. För barn yngre än 3 år ska en beredningsform utan bensylalkohol användas. Den rekommenderade startdosen beroende på pediatrisk ålder anges i tabellen nedan.

Startdoser för pediatriska patienter med symtomatisk VTE

tabell Du hittar fullständig information på fass.se.


Pediatrisk spädningstabell

tabell 3

 Du hittar fullständig information på fass.se.

Slutvolymen för injektion ska vara mellan 0,15 ml och 1,0 ml; om den understiger/överstiger detta intervall ska en mindre respektive mer koncentrerad lösning för administrering beredas.

*Dra upp en lämplig volym (V) på minst 1,0 ml av lösningen så som den levereras och tillsätt sedan spädningsvätska (spädningsvätskans volym uttrycks som en multipel av V). Administrera korrekt volym av den spädda lösningen. För barn > 20 kg kan även koncentrationen 12500 IE/ml administreras direkt, utan spädning.

**Injektionsflaskorna för flera doser med 10000 IE/ml (10 ml injektionsflaska) och 25000 IE/ml (4 ml injektionsflaska) innehåller bensylalkohol. För barn yngre än 3 år ska en formulering utan bensylalkohol användas.

***För barn > 50 kg kan även koncentrationen 25000 IE/ml administreras direkt, utan spädning.  

Kontroll av anti-Xa-nivåer hos barn
Efter att Fragmin har satts in ska anti-Xa-nivån initialt mätas efter den första, andra eller tredje dosen. Prover för anti-Xa-nivå ska tas 4 timmar efter administreringen.

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-FRA-SWE-0383 Aug-2022