Administrering & dosering av Fragmin

Fragmin (dalteparin) har sju indikationer, se under ”indikation”. Nedan har vi sammanfattat doseringsanvisningar för de vanligaste indikationerna.
För fullständig information om doseringsanvisningar per indikation, kan vi rekommendera att beställa hem eller ladda ner broschyren “Doseringsanvisningar för Fragmin” och ”Fragmin Lathund Dosering”. Klicka här

Informationen finns givetvis också i produktresumén på fass.se.

Kirurgiska ingrepp (primär profylax)

Trombosprofylax vid kirurgi

Allmän kirurgi vid risk för tromboemboliska komplikationer: 2 500 IE subkutant 1–2 timmar före operationen, därefter 2 500 IE subkutant varje morgon.

Fortsätt behandlingen tills patienten är fullt mobiliserad, vanligtvis minst 5 dagar.
 

Vid hög trombosrisk

5 000 IE subkutant kvällen före operationen, därefter 5 000 IE subkutant varje kväll.

Fortsätt behandlingen tills patienten är mobiliserad, vanligtvis minst 5 dagar.

Alternativt:
2 500 IE subkutant 1–2 timmar före operation och 2 500 IE subkutant 12 timmar senare, då 5 000 IE subkutant varje morgon.

Behandling av akut djup ventrombos eller lungemboli

200 IE/kg kroppsvikt subkutant 1 gång dagligen. För patienter med komplicerad trombossjukdom eller ökad blödningsrisk kan Fragmin ges 2 gånger dagligen i doserna 100 IE/kg subkutant vid djup ventrombos eller 100–200 IE/kg subkutant vid lungemboli.

Doseringen kan anpassas till de förfyllda endossprutorna enligt nedanstående tabell:  

För patienter som väger mer än 90 kg bör en kombination av förfyllda sprutor användas anpassat till den totala dos patienten behöver. 

Venös tromboembolism (VTE) vid cancer

Behandling månad 1

Indikation: Behandling av symptomatisk venös trombos och prevention av återkommande trombos hos patienter med cancer.

Dosering: 200 IE/kg kroppsvikt ges subkutant en gång om dagen de första 30 dagarna.

Obs! Den totala dygnsdosen bör inte överstiga 18 000 IE.


Behandling månad 2 till 6

Indikation: Behandling av symptomatisk venös trombos och prevention av återkommande trombos hos patienter med cancer.

Behandling av symptomatisk venös trombos och förebyggande av återfall hos patienter med cancer: Resultatet av en stor klinisk studie visar att ett behandlingsupplägg med dalteparin på 200 IE/kg i 30 dagar följt av 150 IE/kg i 5 månader är associerad med en en signifikant absolut riskreduktion på 7,7 % (RR=0,48, 95 % CI [0,30-0,77], p=0,0016) för återfall i venös tromboembolism vid sex månader. För delkomponenten lungembolism sågs dock ingen relevant skillnad.

Dosering: 150 IE/kg kroppsvikt bör ges subkutant en gång om dagen. Använd endossprutor i följande viktintervall. 

Obs! Den totala dygnsdosen bör inte överstiga 18 000 IE.

Vid njursvikt hos cancerpatienter

Vid kraftigt nedsatt njurfunktion, kreatininnivå >3xULN, ska dosen justeras så att en anti-Xa-nivå på 1 IE/ml (i intervallet 0,5–1,5 IE/ml) upprätthålls vid mätning 4–6 timmar efter Fragmin-injektionen. Om anti-Xa-nivån är under eller över det terapeutiska intervallet, bör Fragmin-dosen ökas respektive minskas. Anti-Xa-mätning bör upprepas efter 3–4 nya doser. Dosjusteringen upprepas tills man erhåller en anti-Xa-nivå inom terapeutiska området.

Fragmin (dalteparin) har sju indikationer, se under ”indikation”. Ovan har vi sammanfattat doseringsanvisningar för de vanligaste indikationerna. För fullständig information om doseringsanvisningar per indikation, kan vi rekommendera att beställa hem eller ladda ner broschyren “Doseringsanvisningar för Fragmin” och ”Fragmin Lathund Dosering”. Klicka här. Informationen finns givetvis också i Fass produktresumé på www.fass.se.

Fragmin (dalteparin) har sju indikationer, se under ”indikation”. Nedan har vi sammanfattat doseringsanvisningar för de vanligaste indikationerna.
För fullständig information om doseringsanvisningar per indikation, kan vi rekommendera att beställa hem eller ladda ner broschyren “Doseringsanvisningar för Fragmin” och ”Fragmin Lathund Dosering”. Klicka här

Informationen finns givetvis också i produktresumén på fass.se.

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-FRA-SWE-0304 Aug-2020