Nyhet - ny bok om BRCA1 och BRCA2

Hej Anna, stort tack för ditt arbete med att granska ”Bok om BRCA1 BRCA2” och anpassa den till svenska förhållanden.  

Kan du ge oss en kort beskrivning av boken? 

Boken utgör en översiktlig och ovanligt grundlig information till kvinnor och män med påvisad mutation/riskgen inom BRCA1 eller BRCA2, i den egna familjen eller i nära anhörigs familj.   

Boken ger grundläggande information om hur en mutation nedärvs, hur risken för cancer ser ut för den som bär riskgenen, vilka kontroller och vilka riskreducerande ingrepp individen erbjuds. Boken berör även hur en påvisad mutation kan påverka handläggning och behandling av bröstcancer respektive ovarial/tubarcancer. Dessutom belyses de psykologiska aspekterna kring vad det innebär att leva med förhöjd risk, vilket ju är en mycket viktig del i förståelsen för den som själv bär riskgenen men också för närstående och för oss i professionen.  

Till vem riktar sig boken? 

Boken riktar sig allra mest till kvinnor som själva bär riskgenen men kan vara till god hjälp för närstående för att förstå den komplexa situation det innebär att bära på ökad risk för cancer. Boken kan också användas i utbildningssyfte till vårdpersonal så som genetiska rådgivare, sjuksköterskor, psykologer/kuratorer och läkare som arbetar med individer med ärftligt förhöjd risk  p g a mutation inom någon av dessa två gener.  

Hur kommer du själv att använda boken? 

Jag kommer att använda den på den Ärftlighetsmottagning liksom på Bröstmottagningen onkologkliniken Södersjukhuset där jag arbetar med vägledning för och kontroller av friska kvinnor med BRCA1 och BRCA2 mutation. Boken lämpar sig förstås också till de kvinnor jag möter som bröstonkolog som  i nära anslutning till bröstcancerdiagnos upptäcks bära på en mutation i någon av de två generna.   

Jag kommer att ha boken med mig på mottagningen att bläddra i medan jag informerar, kanske skriva i den, stryka under något, låta kvinnan skriva i den som hjälp att komma ihåg något. Uppmana henne att läsa den hemma och om lämpligt göra det tillsammans med partner och barn (i lämplig ålder och mognad). Jag kommer också att föreslå kvinnan har den som faktastöd om och när hon vill informera vidare i familj och släkt om möjligheten till genetisk testning. 

Beställ boken här

PP-IBR-SWE-0711, Sept 2022