Details

Instruktionsfilm för Solu-Cortef

Instruktioner om hur du förbereder och ger en akut injektion med Solu-Cortef.

Kort produktresumé Solu-Cortef (Hydrokortison)

Solu-Cortef® hydrokortison, pulver och vätska till injektionsvätska. Receptbelagt läkemedel. Läs informationen i läkemedlets bipacksedel. Solu-Cortef används för att ersätta hydrokortison då binjurebarken av någon anledning inte producerar tillräckligt med hydrokortison, t.ex. vid operation när hydrokortisonreserverna är otillräckliga, vid chock tillsammans med annan behandling, livshotande allergiska reaktioner (anafylaxi), svåra överkänslighetsreaktioner, allvarliga reaktioner efter insekts- och ormbett, svåra astmaattacker, SLE (systemisk sjukdom), medfödd förstoring av binjurebarken, leukemier och malignt lymfom. Tala med din läkare om du inte är säker på varför du får Solu-Cortef.

Solu-Cortef ska inte användas om du är allergisk mot hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel eller om du har någon av följande sjukdomar eller tillstånd: benskörhet, nyligen genomgått en tarmoperation, psykiska besvär, magsår eller andra allvarliga mag- eller tarmbesvär, tuberkulos, diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt eller annan hjärtkärlsjukdom, infektion, tumör i binjuremärgen, nedsatt leverfunktion. Datum för senaste översyn av produktresumén 2020-09-11. För mer information se fass.se

 

 PP-SLC-SWE-0002 Okt-2020