Details

Instruktionsfilm Retacrit

Instruktioner för dig som behandlas med Retacrit.

Produktresumè Retacrit (epoetin zeta)

Retacrit (epoetin zeta) Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. ATC-kod: B03XA01. Rx. Ingår i läkemedelsförmånen. 

Indikationer: Symtomatisk anemi vid kronisk njursvikt (CRF) hos barn och vuxna i hemodialys och vuxna i peritonealdialys. Allvarlig symptomatisk anemi av renalt ursprung hos vuxna med nedsatt njurfunktion utan dialysbehandling. Anemi och reducering av transfusionsbehovet vid kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom hos vuxna med risk för transfusionsbehov utifrån allmäntillståndet (t.ex. hjärt-/kärlstatus eller anemi före kemoterapins början). Öka uttaget av autologt blod inför donation. Minska exponering för allogen blodtransfusion hos vuxna utan järnbrist som ska genomgå större elektiv ortopedisk kirurgi med hög risk för transfusionskomplikationer. 

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter som utvecklar erytrocytaplasi (Pure Red Cell Aplasia (PRCA)) i samband med behandling med en erytropoietin bör genast tas ur behandling med Retacrit eller annat erytropoietin-läkemedel. Okontrollerad hypertoni. Patienter som skall genomgå större elektiv ortopedisk kirurgi och som inte deltar i ett autologt predonationsprogram, är kontraindicerad hos patienter med svår kranskärlssjukdom, perifer arteriell-, caroticus- eller cerebral kärlsjukdom. Detta inkluderar även patienter med nyligen genomgången hjärtinfarkt eller slaganfall. Patienter som av någon anledning inte kan få adekvat antitrombotisk profylax. 

Varningar och försiktighet: Blodtrycket kan stiga under Retacritbehandling och bör noga övervakas och kontrolleras före och under behandlingen. Om blodtrycket ej kan kontrolleras bör behandlingen avbrytas. Retacritbehandling medför en ökad trombosrisk och nyttan med behandlingen bör balanseras mot risken. Lämplig trombosprofylax ska ges. Trombosrisken ökar vid en målkoncentration av hemoglobin över 120 g/l (7,5 mmol/l). 

För mer information se www.fass. Datum för senaste översyn av produktresuméen: Augusti 2019.

 

PP-RET-SWE-0030-Sept 2019