Digital utbildning om COMIRNATY mRNA-vaccin

Håll dig uppdaterad om COMIRNATY™ mRNA-vaccin mot covid-19 (nukleosidmodifierat)

Välkommen på digitalt lunchmöte med information om COMIRNATY™

Sedan introduktion av COMIRNATY™ i dec. 2020 har hittills 7 uppdateringar gjorts i produktresumén.


Datum: Onsdag 23 juni
Tid: 12.15 –13.00
Föreläsare: Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sweden

Agenda:

  • Bakgrund mRNA vaccin
  • Produktinformation COMIRNATY™
  • Uppdateringar i produktresumén:
    – frakt och hantering
    – biverkningar
    – indikation
  • Frågestund

 

Comirnaty™ (covid-19 mRNA vaccin, nukleosidmodifierat) 1 dos (0,3 ml) innehåller 30 mikrogram mRNA-vaccin mot covid-19 (inkapslat i lipidnanopartiklar). Rx. EF. Indikation och dosering: Aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2-viruset hos personer 12 år och äldre. Comirnaty administreras intramuskulärt efter spädning som en vaccinationsserie bestående av 2 doser (0,3 ml vardera). Det rekommenderas att den andra dosen administreras 3 veckor efter den första dosen. Comirnaty-vaccinet ska användas i enlighet med officiella riktlinjer. Det finns inga data tillgängliga om utbytbarheten mellan Comirnaty och andra covid‑19-vacciner för att fullborda vaccinationsserien. Individer som har fått 1 dos Comirnaty ska ges en andra dos Comirnaty för att fullborda vaccinationsserien. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: ▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Anafylaktiska händelser har rapporterats. Lämplig medicinsk behandling och övervakning ska alltid finnas omedelbart tillgängliga i händelse av en anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet. Noggrann observation i minst 15 minuter efter vaccination rekommenderas. Vaccination ska skjutas upp hos personer med akut allvarlig febersjukdom eller akut infektion. Liksom med alla vacciner skyddar vaccination med Comirnaty eventuellt inte alla som vaccineras. Datum för översyn av produktresumén: 05/2021 För fullständig information se fass.se Pfizer, www.pfizer.se

PP-CMR-SWE-0073 maj 2021

PP-CMR-SWE-0076, Juni-2021