Säkerhetsinformation

Zavicefta (avibaktam och ceftazidim)

varningstriangelDetta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

 
Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne, överkänslighet mot någon typ av cefalosporiner, allvarlig överkänslighet mot någon annan typ av β-laktamantibiotika. Varningar och försiktighet: Cl difficile associerad diarré har rapporterats vid behandling med ceftazidim/avibaktam och kan variera i svårighetsgrad från mild till livshotande. Diagnosen bör övervägas hos patienter som uppvisar diarré under eller efter administrering av Zavicefta. Neurologiska sequelae, såsom tremor, myoklonus, ickekonvulsivt status epilepticus, kramper, encefalopati och koma har ibland rapporterats med ceftazidim då dosen inte har reducerats för patienter med nedsatt njurfunktion. Samtidig behandling med höga doser cefalosporiner och nefrotoxiska läkemedel som aminoglykosider eller potenta diuretika kan påverka njurfunktionen negativt. Användning av ceftazidim/avibaktam kan orsaka utveckling av ett positivt direkt antiglobulintest (DAT eller Coombs test), som kan interferera med korstest av blod och/eller orsaka läkemedelsinducerad immunhemolytisk anemi.

Information om försiktighet, kontraindikation, interaktioner, dosering, biverkningar och liknande information finns att läsa i Zaviceftas (avibactam och ceftazidim) produktresumé på fass.se

PP-ZVA-SWE-0064 Apr2020

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-ZVA-SWE-0064 Apr2020