Kort produktresumé Zavicefta (ceftazidim och avibaktam)
 

Zavicefta™ ceftazidim + avibaktam, ATC-kod: J01DD52. Rx, EF. Pulver till koncentrat till infusionsvätska. Indikationer: Behandling av vuxna med komplicerade intraabdominella infektioner(cIAI), komplicerade urinvägsinfektioner (cUTI) inklusive pyelonefrit, sjukhusförvärvad pneumoni (HAP) inklusive ventilatorassocierad pneumoni (VAP) samt infektioner orsakade av gramnegativa aeroba organismer hos patienter med begränsade behandlingsalternativ. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne, överkänslighet mot någon typ av cefalosporiner, allvarlig överkänslighet mot någon annan typ av β-laktamantibiotika. Varningar och försiktighet: Cl difficile associerad diarré har rapporterats vid behandling med ceftazidim/avibaktam och kan variera i svårighetsgrad från mild till livshotande. Diagnosen bör övervägas hos patienter som uppvisar diarré under eller efter administrering av Zavicefta. Neurologiska sequelae, såsom tremor, myoklonus, ickekonvulsivt status epilepticus, kramper, encefalopati och koma har ibland rapporterats med ceftazidim då dosen inte har reducerats för patienter med nedsatt njurfunktion. Samtidig behandling med höga doser cefalosporiner och nefrotoxiska läkemedel som aminoglykosider eller potenta diuretika kan påverka njurfunktionen negativt. Användning av ceftazidim/avibaktam kan orsaka utveckling av ett positivt direkt antiglobulintest (DAT eller Coombs test), som kan interferera med korstest av blod och/eller orsaka läkemedelsinducerad immunhemolytisk anemi. Administrering: Zavicefta bör användas vid behandling av infektioner som orsakas av aeroba gramnegativa organismer hos vuxna patienter med begränsade behandlingsmöjligheter endast efter konsultation med läkare som har tillbörlig erfarenhet av behandling av infektionssjukdomar. Zavicefta bör administreras som i.v. infusion under 2 timmar. Dosering: 2g/0,5g var 8e timme. Lägre dos eller längre doseringsintervall kan krävas för patienter med nedsatt njurfunktion. Förpackningar: frystorkat pulver 2g ceftazidim/0,5 g avibaktam i 20 ml glasflaska, förp om 10 styck. 
För mer information se www.fass.seDatum för översyn av produktresumén: Februari 2020. Pfizer, 191 90 Sollentuna. Telefon 08-550 520 00 www.pfizer.se

Varningstriangel Zavicefta Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

 

Relaterade behandlingsområden

PP-ZVA-SWE-0064 Apr2020