Dosering1

Konsekvent dosering för olika indikationer

* Ska användas i kombination med metronidazol när anearoba patogener är kända eller misstänks bidra till infektionsprocessen.
† Ska användas i kombination med ett antibakteriellt medel som är aktivt mot grampositiva patogener när dessa är kända eller misstänks bidra till infektionsprocessen.
‡ Den totala angivna behandlingstiden kan inkludera intravenöst Zavicefta följt av lämplig peroral behandling.
# Erfarenhet av användning av Zavicefta under mer än 14 dagar är mycket begränsad.

Nedsatt njurfunktion1

För patienter med lätt nedsatt njurfunktion (uppskattad kreatininclearance 51 till ≤ 80 ml/min) behövs ingen dosjustering. Följande dosjusteringar rekommenderas hos patienter med uppskattad kreatininclearance ≤ 50 ml/min:

*Kreatininclearance uppskattat med Cockcroft-Gault-formeln.
†Dosrekommendationer baseras på farmakokinetisk modellering.
‡Efter varje hemodialys ska den rekommenderade dosen Zavicefta upprepas och fortsättas var fyrtioåttonde timme fram till nästa hemodialys.

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referens

1. Produktresumé Zavicefta, fass.se

PP-ZVA-SWE-0056, Dec 2019