Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om ZaviceftaExampleOm ZaviceftaOm ZaviceftaOm ZaviceftaIndikationerVad är avibaktam?PatogentäckningEffekt & säkerhet

Effekt
& säkerhet

EffektSäkerhet
Hantering

Hantering

Dosering & administreringFörvaringsanvisningar
Utbildning & material

Utbildning
& material

MaterialVideorFöreläsningar
Produktresumé

Produktresumé

Produktresumé
Zavicefta (ceftazidim/avibaktam)Clinical OutcomesReal-world evidenceEfficacyClinical Efficacy FAQsEn kombination av ceftazidim och avibaktam1

Zavicefta har baktericid aktivitet mot svårbehandlade infektioner orsakade av aeroba gramnegativa bakterier, inklusive1:

  • Pseudomonas aeruginosa (inklusive många ceftazidimresistenta stammar)
  • ESBL-producerande Enterobacteriaceae
  • Karbapenemresistenta Enterobacteriaceae
Effekt & säkerhetHär hittar du kliniska studier och biverkningsprofil för Zavicefta Zavicefta studieprogramLoadingHanteringLäs mer om dosering och biverkningshantering för ZaviceftaDoseringLoadingUtbildning & materialHär kan du beställa eller ladda ned informationsmaterial om ZaviceftaBeställ materialLoadingKort produktresuméZavicefta (ceftazidim/avibaktam). Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 g/0,5 g. Antibakteriellt medel för systemiskt bruk. ATC-kod: J01DD52. Rx, EF. Indikationer: Behandling av vuxna och pediatriska patienter från 3 månaders ålder med komplicerade intraabdominella infektioner, komplicerade urinvägsinfektioner (cUVI), inklusive pyelonefrit, sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni samt behandling av vuxna patienter med bakteriemi som uppstår i samband med, eller som misstänks ha ett samband med, någon av infektionerna som anges ovan. Zavicefta är även avsett för behandling av infektioner orsakade av gramnegativa aeroba organismer hos vuxna och pediatriska patienter från 3 månaders ålder med begränsade behandlingsalternativ. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Överkänslighet mot någon antibiotika av typen cefalosporiner. Allvarlig överkänslighet mot någon annan typ av β-laktamantibiotika. Dosering: Vuxna: 2g/0,5g. 6 månader till < 18 år: 50 mg/kg/12,5 mg/kg till högst 2 g/0,5 g. 3 månader till < 6 månader: 40 mg/kg/10 mg/kg. Samtliga med dosering var 8:e timme vid normal njurfunktion. Lägre dos eller längre doseringsintervall kan krävas för patienter med nedsatt njurfunktion. Administrering: Zavicefta bör användas vid behandling av infektioner som orsakas av aeroba gramnegativa organismer hos patienter med begränsade behandlingsmöjligheter endast efter konsultation med läkare som har tillbörlig erfarenhet av behandling av infektionssjukdomar. Zavicefta administreras via intravenös infusion under 2 timmar. Varningar och försiktighet: Allvarliga/livshotande överkänslighetsreaktioner är möjliga. Clostridioides difficile-associerad diarré vid behandling har rapporterats och kan variera från mild till livshotande. Diagnosen bör övervägas vid diarré under/efter administrering av Zavicefta. Zavicefta elimineras via njurarna. Dosen bör minskas vid nedsatt njurfunktion enligt graden av nedsättning. Noggrann övervakning av beräknad kreatininclearance rekommenderas. Neurologiska sequelae, bl.a. tremor, myoklonus, ickekonvulsivt status epilepticus, kramper, encefalopati och koma har rapporterats med ceftazidim då dosen inte har reducerats för patienter med nedsatt njurfunktion. Samtidig behandling med höga doser cefalosporiner och nefrotoxiska läkemedel som aminoglykosider eller potenta diuretika kan påverka njurfunktionen negativt. Användning av Zavicefta kan orsaka utveckling av ett positivt direkt antiglobulintest (DAT eller Coombs test), som kan interferera med korstest av blod och/eller orsaka läkemedelsinducerad immunhemolytisk anemi. Det finns en potentiell risk för överdosering, i synnerhet för pediatriska patienter i åldern 3 till yngre än 12 månader. Försiktighet ska iakttas vid beräkning av dosens administreringsvolym. För uppgifter om interaktioner med andra läkemedel se www.fass.se Förpackningar: Frystorkat pulver 2g ceftazidim/0,5 g avibaktam i 20 ml glasflaska, förp. om 10 styck. Datum för översyn av produktresumén: 01/2024. För ytterligare information se www.fass.se, Pfizer AB www.pfizer.se
Referenser:1. Produktresumé Zavicefta, www.fass.se
PP-ZVA-SWE-0168, Juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading