Kliniska resultat

Tidigare obehandlad ALK-positiv avancerad NSCLC - randomiserad fas 3-studie, studien PROFILE 10141

Effekten och säkerheten för XALKORI för behandling av patienter med ALK-positiv metastaserad NSCLC, som inte tidigare fått systemisk behandling för avancerad sjukdom, visades i en global, randomiserad, öppen studie, PROFILE 1014. XALKORI förlängde signifikant progressionsfri överlevnad (PFS), det primära effektmåttet i studien, jämfört med kemoterapi bedömt enligt oberoende radiologisk granskning (IRR).

Xalkori curve

Nyttan med XALKORI avseende PFS visades genomgående i samtliga subgrupper av patienter per karaktäristika vid studiestart, som ålder, kön, etnicitet, rökstatus, tid sedan diagnos, ECOG performance status och förekomst av hjärnmetastaser.

I maj 2018 publicerades de finala överlevnadsdata (OS) från PROFILE 1014 i Journal of Clinical Oncology.2 Där framgick det att det inte var någon signifikant skillnad mellan grupperna troligen på grund av att majoriteten (84.2%) av patienterna som randomiserades till kemoterapi gick över till XALKORI-armen inom ramen för studien. Median OS var inte nådd (NR) med XALKORI (95% CI, 45.8 månader till NR) och var 47.5 månader med kemoterapi (95% CI, 32.2 månader till NR). Över hälften av patienterna (56,6%; 95% KI, 48.3% till 64.1%) som har startat sin behandling med XALKORI levde efter 4 år jämfört med 49,1% av patienterna (95% KI, 40.5% till 57.1%) som startat med kemoterapi.

Tidigare behandlad ALK-positiv avancerad NSCLC - randomiserad fas 3-studie, PROFILE 1007.3

Säkerhet och effekt för XALKORI för behandling av patienter med ALK-positiv metastaserad NSCLC, som tidigare hade fått systemisk behandling för avancerad sjukdom, visades i en global, randomiserad, öppen studie, PROFILE 1007.

XALKORI förlängde PFS signifikant, det primära effektmåttet i studien, jämfört med kemoterapi enligt oberoende radiologisk bedömning (IRR). Nyttan med XALKORI avseende PFS visades genomgående i samtliga subgrupper av patienter per karaktäristika vid studiestart, som ålder, kön, etnicitet, rökstatus, tid sedan diagnos, ECOG performance status, förekomst av hjärnmetastaser och tidigare behandling med EGFR-hämmare. Den finala OS-analysen påvisade inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan två armarna (median OS: 21,7 vs 21,9 månader; HR: 0.85; 95% KI: 0.66−1.10) troligtvis pga. att 89% av patienterna som randomiserades till kemoterapi gick över till Xalkori-armen inom ramen för studien.

Behandling av vuxna med ROS1-positiv avancerad NSCLC, PROFILE 1001.4

XALKORI för behandling av patienter med ROS1-positiv avancerad NSCLC baseras på resultat från en fas 1 multicenterstudie (PROFILE 1001) med en patientgrupp som inkluderade ROS1-positiva lungcancerpatienter behandlade med 250 mg XALKORI oralt två gånger om dagen. Effektmåttet i denna studie var objektiv tumörrespons enligt RECIST (ORR). Sekundära effektmått var tid till respons (TTR), responsens varaktighet (DOR) och progressionsfri överlevnad (PFS). Tumörerna testades för ROS1-genrearrangemang med break-apart FISH metod (96%) eller med RT-PCR (4%). Studien visade en markant antitumöraktivitet med XALKORI hos ROS1-positiva patienter och uppnådde sitt primära effektmått i ORR.

Dessutom överensstämde XALKORIs säkerhetsprofil vid ROS1-positiv avancerad NSCLC i stort med vad som observerats hos patienter med ALK-positiv sjukdom.

Guidelines

Nationellt vårdprogram för lungcancer, fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-08-21.  
Klicka här för att komma till vårdprogrammet

Riktlinjer för ALK-testning vid NSCLC utfärdade av Svenska Lungcancer StudieGruppen (SLUSG) 2015-02-04.
Klicka här för att läsa riktlinjerna i sin helhet

ESMO guidelines NSCLC; Ann Oncol (2019) 30: 171–210.
Klicka här för att komma till guidelines 

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-XLK-SWE-0166, maj 2019