Säkerhetsinformation

Produktresumé

Information om försiktighet, kontraindikationer, interaktioner, biverkningar, förvaring och liknande finns att läsa på fass.se. 

Xalkori produktresumé på www.fass.se

Hälsoekonomi

TLV beslutade i juni 2016 att Xalkori (crizotinib) är kostnadseffektivt även vid första linjens behandling och har mot denna bakgrund beslutat att Xalkori ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.

Läs beslutet i sin helhet på TLVs hemsida

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-XLK-SWE-0166, maj 2019