Kort produkresumé Xalkori (crizotinib)

Xalkori® (crizotinib), L01XE16, kapsel, 200 mg, 250 mg, Rx, F. Indikation: Som monoterapi vid första linjens behandling av vuxna med anaplastisk lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC), som monoterapi vid behandling av vuxna med tidigare behandlad ALK-positiv NSCLC samt som monoterapi vid behandling av vuxna med ROS1-positiv avancerad NSCLC. Kontraindikationer: Överkänslighet mot crizotinib eller hjälpämne. Varningar och försiktighet: Använd validerad och robust metod för ALK- samt ROS1-analys. Levertoxicitet, interstitiell lungsjukdom/pneumonit, förlängt QT-intervall, bradykardi, hjärtsvikt, gastrointestinal perforation, neutropeni, leukopeni, synrubbningar. Dosjustering vid kraftigt nedsatt njurfunktion. Dosjustering vid måttligt och kraftigt nedsatt leverfunktion. Försiktighet vid samtidig användning av vissa läkemedel.  Dosering: 250 mg två gånger dagligen (500 mg dagligen). För mer information: pris, varningar, försiktighet, biverkningar, dosjustering, hantering, förpackningar se www.fass.se  www.pfizer.se. 
Senaste översyn av produktresumén: 2020-10
PP-XLK-SWE-0152, mars 2019 

Utforska mer

PP-XLK-SWE-0166, maj 2019