Kliniska resultat XALKORI (crizotinib)

Tidigare obehandlad ALK-positiv avancerad NSCLC - randomiserad fas 3-studie, studien PROFILE 10141

Effekten och säkerheten för XALKORI (crizotinib) för behandling av patienter med ALK-positiv metastaserad NSCLC, som inte tidigare fått systemisk behandling för avancerad sjukdom, visades i en global, randomiserad, öppen studie, PROFILE 1014. XALKORI förlängde signifikant progressionsfri överlevnad (PFS), det primära effektmåttet i studien, jämfört med kemoterapi bedömt enligt oberoende radiologisk granskning (IRR).

Xalkori curve

Nyttan med XALKORI avseende PFS visades genomgående i samtliga subgrupper av patienter per karaktäristika vid studiestart, som ålder, kön, etnicitet, rökstatus, tid sedan diagnos, ECOG performance status och förekomst av hjärnmetastaser.

I maj 2018 publicerades de finala överlevnadsdata (OS) från PROFILE 1014 i Journal of Clinical Oncology.2 Där framgick det att det inte var någon signifikant skillnad mellan grupperna troligen på grund av att majoriteten (84.2%) av patienterna som randomiserades till kemoterapi gick över till XALKORI-armen inom ramen för studien. Median OS var inte nådd (NR) med XALKORI (95% CI, 45.8 månader till NR) och var 47.5 månader med kemoterapi (95% CI, 32.2 månader till NR). Över hälften av patienterna (56,6%; 95% KI, 48.3% till 64.1%) som har startat sin behandling med XALKORI levde efter 4 år jämfört med 49,1% av patienterna (95% KI, 40.5% till 57.1%) som startat med kemoterapi.

Tidigare behandlad ALK-positiv avancerad NSCLC - randomiserad fas 3-studie, PROFILE 1007.3

Säkerhet och effekt för XALKORI för behandling av patienter med ALK-positiv metastaserad NSCLC, som tidigare hade fått systemisk behandling för avancerad sjukdom, visades i en global, randomiserad, öppen studie, PROFILE 1007.

XALKORI förlängde PFS signifikant, det primära effektmåttet i studien, jämfört med kemoterapi enligt oberoende radiologisk bedömning (IRR). Nyttan med XALKORI avseende PFS visades genomgående i samtliga subgrupper av patienter per karaktäristika vid studiestart, som ålder, kön, etnicitet, rökstatus, tid sedan diagnos, ECOG performance status, förekomst av hjärnmetastaser och tidigare behandling med EGFR-hämmare. Den finala OS-analysen påvisade inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan två armarna (median OS: 21,7 vs 21,9 månader; HR: 0.85; 95% KI: 0.66−1.10) troligtvis pga. att 89% av patienterna som randomiserades till kemoterapi gick över till Xalkori-armen inom ramen för studien.

Behandling av vuxna med ROS1-positiv avancerad NSCLC, PROFILE 1001.4

XALKORI för behandling av patienter med ROS1-positiv avancerad NSCLC baseras på resultat från en fas 1 multicenterstudie (PROFILE 1001) med en patientgrupp som inkluderade ROS1-positiva lungcancerpatienter behandlade med 250 mg XALKORI oralt två gånger om dagen. Effektmåttet i denna studie var objektiv tumörrespons enligt RECIST (ORR). Sekundära effektmått var tid till respons (TTR), responsens varaktighet (DOR) och progressionsfri överlevnad (PFS). Tumörerna testades för ROS1-genrearrangemang med break-apart FISH metod (96%) eller med RT-PCR (4%). Studien visade en markant antitumöraktivitet med XALKORI hos ROS1-positiva patienter och uppnådde sitt primära effektmått i ORR.

Dessutom överensstämde XALKORIs säkerhetsprofil vid ROS1-positiv avancerad NSCLC i stort med vad som observerats hos patienter med ALK-positiv sjukdom.
 

Effektresultat från studie 1001 vid ROS1-positiv avancerad NSCLC

Effektparameter

Studie 1001

n=53a

Objektiv responsfrekvens [% (95 % K)]

72 (58, 83)

Tid till tumörrespons [median (intervall)] veckor

8 (4, 104)

Responsens varaktighetb [median (95 % KI)] månader

24,7 (15,2, 45,3)

Progressionsfri överlevnadb [median (95 % KI)] månader

19,3 (15,2, 39,1)

OSb [median (95 % KI)] månader

51,4 (29,3, NR)

Förkortningar: KI=konfidensintervall; n=antal patienter; NR=ej uppnådd; OS=total överlevnad.

OS baseras på en medianuppföljningstid på cirka 63 månader.

a.  Vid datainsamlingens slut den 30 juni 2018.

b.  Beräknat med Kaplan-Meier-metoden.

Vårdprogram och riktlinjer

Enligt det nationella vårdprogrammet för lungcancer bör patienter med ROS1-rearrangemang erbjudas behandling med XALKORI. Vid progression bör man överväga konventionell cytostatikabehandling.5 Klicka här för att komma till vårdprogrammet
Klicka här för att komma till vårdprogrammet
 

ESMO guidelines NSCLC 2020
Klicka här för att komma till guidelines 

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-XLK-SWE-0189, Maj 2021