Indikationer och verkningsmekanism

Indikationer

XALKORI (crizotinib) är indicerat som monoterapi vid

o    första linjens behandling av vuxna med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC)

o    behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC)

o    behandling av vuxna med ROS1-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC)

XALKORI ges peroralt i form av kapslar och hämmar ALK eller ROS1 vars aktivitet driver tumörtillväxt. Genom att blockera ALK eller ROS1 förhindrar XALKORI de intracellulära signaler som stimulerar tumörcellernas tillväxt och överlevnad.1
 

Verkningsmekanism

Vilka patienter har en ALK-positiv lungcancer?

Ungefär 3-6 % av alla patienter med icke småcellig lungcancer (NSCLC) har en ALK-positiv tumör och ungefär 1-2% har en ROS1-positiv tumör.2 

Det betyder att de patienterna har genetiska förändringar som resulterar i ett överaktivt ALK eller ROS1 protein som driver tumörtillväxt. Idag är det möjligt att identifiera sådana genetiska förändringar och att erbjuda ALK- eller ROS1-positiva patienter en målstyrd behandling.

Hur vet man om en lungcancer är ALK- eller ROS1-positiv?

Man kan inte identifiera en ALK-positiv eller ROS1-positiv lungcancer enbart genom kliniska karaktäristika.1 

Ett diagnostiskt test görs för att se om en tumör uttrycker ALK eller ROS1. För detta behövs cellprov från patientens tumör, helst en biopsi.
ALK- och ROS1 testning genomförs av patologavdelningen vid de större sjukhusen i Sverige. Testning bör utföras med en korrekt och validerad metod och av ett laboratorium med kunskaper i den metodik som används. För att undvika fördröjd behandling pga väntetid på testresultat rekommenderas att göra testningen i god tid innan behandlingsbeslut.

För att läsa mer om molekylär testning gå gärna in på www.lungcancertests.org. Det är en online tjänst för hälso- och sjukvårdspersonal som vill veta mer om molekylär testning vid NSCLC och hur man testar för ALK och ROS1 och andra biomarkörer.

PP-XLK-SWE-0113, Maj 2018