Indikationer och verkningsmekanism

Indikationer1

XALKORI (crizotinib) är indicerat som monoterapi vid

o    första linjens behandling av vuxna med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC)

o    behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC)

o    behandling av vuxna med ROS1-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC)

XALKORI ges peroralt i form av kapslar och hämmar ALK eller ROS1 vars aktivitet driver tumörtillväxt. Genom att blockera ALK eller ROS1 förhindrar XALKORI de intracellulära signaler som stimulerar tumörcellernas tillväxt och överlevnad.

Verkningsmekanism

XALKORI är en selektiv småmolekylär hämmare av ALK och ROS1 receptortyrosinkinaser (RTK) och dess onkogena varianter. XALKORI hämmar också receptorn för hepatocyttillväxtfaktorn (HGFR, c-Met) RTK.1

Hur vet man om en lungcancer är ALK- eller ROS1-positiv?

Man kan inte identifiera en ALK-positiv eller ROS1-positiv lungcancer enbart genom kliniska  karaktäristika.1

Ett diagnostiskt test görs för att se om en tumör uttrycker ALK- eller ROS1-rearrangemanget. För detta behövs cell-/DNA-prov från patientens tumör, helst en biopsi. De mest etablerade testmetoderna är Vysis Break Apart FISH test samt immunhistokemi, medan nya DNA-sekvenseringsmetoder baserade på NGS är under utvecklingen.

Molekylär testning möjliggör individanpassad behandling av patientens lungcancer. Testningen av ALK och ROS1 genomförs av patologavdelningen vid de större sjukhusen i Sverige. Testning bör utföras med en korrekt och validerad metod och av ett laboratorium med kunskaper i den metodik som används. För att undvika fördröjd behandling pga väntetid på testresultat rekommenderas att göra testningen i god tid innan behandlingsbeslut.

För att läsa mer om molekylär testning gå gärna in på www.lungcancertests.org. Det är en onlinetjänst för hälso- och sjukvårdspersonal som vill veta mer om ALK förändringar vid NSCLC och hur man testar för ALK eller ROS1.

Relaterade behandlingsområden

PP-XLK-SWE-0166, maj 2019