Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om XalkoriOm XalkoriOm XalkoriEffekt & säkerhetEffekt &
säkerhet
Effekt
HanteringHanteringDosering & biverkningshanteringRiktlinjerUtbildning & materialUtbildning &
material
Digitalt stödMaterialVideorFöreläsningar
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Dosering och biverkningshantering
av XALKORI1
Dosjusteringsguide
 • Första linjens behandling av vuxna med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC).
   
 • Behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC).
   
 • Behandling av vuxna med ROS1-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC).
Standarddos 250 mg två gånger/dag (500 mg/dag)
 • XALKORI kan tas med eller utan föda. Kapslarna ska sväljas hela.
   
 • Om en dos skulle missas ska den tas så snart patienten kommer ihåg det om det inte är mindre än 6 timmar till nästa dos. I det senare fallet ska patienten inte ta den missade dosen. Patienten ska inte ta två doser samtidigt för att kompensera för en missad dos.
   
 • Undvik samtidigt intag av starka CYP3A-hämmare eller inducerare, inklusive grapefrukt.
Rekommenderad dosering BiverkningshanteringGastrointestinala effekter

Illamående, diarré, kräkningar och förstoppning är vanligt. Understödjande behandling bör inkludera antiemetika, preparat mot diarré eller laxerande läkemedel vid behov.


Försiktighet vid risk för gastrointestinal perforation t.ex. anamnes på divertikulit, metastaser i magtarmkanalen, samtidig användning av läkemedel med känd risk för gastrointestinal perforation. Patienter som utvecklar gastrointestinal perforation ska avbryta behandlingen.
Förhöjda transaminaser
Scroll left to view table
DOSÄNDRING VID FÖRHÖJDA TRANSAMINASER
Förhöjda ALAT- eller ASAT-värden av grad 3
eller 4 med
totalt bilirubin grad ≤1 
➤ Behandlingsuppehåll tills återhämtning
skett till grad ≤1 eller till baslinjevärdet,
därefter återupptas behandlingen med 250
mg en gång dagligen och trappas upp till 200
mg två gånger dagligen om dosen tolereras kliniskt.g
Förhöjda ALAT- eller ASAT-värden grad 2, 3
eller 4 med samtidig ökning av totalt bilirubin
av grad 2, 3 eller 4 (i avsaknad av kolestas eller hemolys
)
 
➤ Permanent behandlingsavbrott. 
g Avsluta behandlingen permanent vid fortsatt toxicitet grad ≥3
Interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit
Scroll left to view table
DOSÄNDRING VID INTERSTITIELL LUNGSJUKDOM (ILD)/PNEUMONIT
ILD/pneumonit av alla grader


 
➤ Behandlingsuppehåll om ILD/ pneumonit
misstänks och avsluta behandlingen
permanent om behandlingsrelaterad ILD/
pneumonit diagnostiseras.
Hematologiska toxiciteter
Scroll left to view table
DOSÄNDRING VID HEMATOLOGISKA TOXICITETERa,b
Grad 3                                        ➤ Behandlingsuppehåll tills återhämtning
skett till grad ≤2, därefter återuppta med
samma dosering.
Grad 4 ➤ Behandlingsuppehåll tills återhämtning
skett till grad ≤2, därefter återuppta med 200
mg två gånger dagligen.c
Med undantag för lymfopeni (om den inte är förenad med kliniska händelser, t.ex. opportunistiska infektioner).För patienter som utvecklar neutropeni och leukopeni se också avsnitt 4.4 samt 4.8 i produktresumén.Med undantag för lymfopeni (om den inte är förenad med kliniska händelser, t.ex. opportunistiska infektioner).Vid fortsatt toxicitet avbryt behandlingen tills återhämtning skett till grad ≤2, därefter återuppta till en dosering på 250 mg en gång dagligen. Avbryt permanent vid fortsatt toxicitet grad 4.QTc-förlängning
Scroll left to view table
DOSÄNDRING VID QTc-FÖRLÄNGNING
CTCAE-grad Åtgärd
Grad 3    


                                                
➤ Behandlingsuppehåll tills återhämtning
skett till grad ≤1.

➤ Kontrollera elektrolyter och korrigera vid
behov.

➤ Återuppta behandlingen med doseringen
200 mg två gånger dagligen.d
Grad 4 ➤ Permanent behandlingsavbrott.
d. Avsluta behandlingen permanent vid fortsatt toxicitet grad ≥3
Vid QTc-ökning ≥60 msek jämfört med baslinjen men QTc <500 msek, gör behandlingsuppehåll och konsultera kardiolog. Vid QTc-ökning ≥500 msek konsultera kardiolog omedelbartBradykardi
Scroll left to view table
DOSÄNDRING VID BRADYKARDI
CTCAE-grad Åtgärd
Bradykardi grad 2, 3e
Symtomatisk, kan vara allvarlig och
medicinskt signifikant, medicinsk intervention indikerad


                                                
Behandlingsuppehåll tills återhämtning
skett till grad ≤1 eller tills hjärtfrekvensen är
≥60.

➤ Utvärdera samtidiga läkemedel kända för
att orsaka bradykardi, liksom
blodtryckssänkande läkemedel.

➤ Om annan pågående
läkemedelsbehandling med bidragande effekt
identifieras och sätts ut eller om dos
justeras, återupptas XALKORI med tidigare
dos när återhämtning skett till grad ≤1 eller
när hjärtfrekvensen är ≥60.

➤ Om ingen annan läkemedelsbehandling
med bidragande effekt identifieras, om annan läkemedelsbehandling med bidragande effekt
inte sätts ut eller dosen av sådant läkemedel
inte justeras, återupptas XALKORI med
reducerad dos när återhämtning skett till grad
≤1 eller när hjärtfrekvensen är ≥60.
Bradykardi, grad 4e,f
Livshotande konsekvenser, akut intervention indikerad
➤ Behandlingen avslutas permanent om
ingen annan bidragande
läkemedelsbehandling identifieras.

➤ Om bidragande läkemedel identifieras och
sätts ut eller dosen justeras, återupptas
XALKORI med 250 mg en gång dagligen när
återhämtning skett till grad ≤1 eller när
hjärtfrekvensen ≥60, med täta kontroller.
e. Hjärtfrekvens under 60 slag per minut (bpm).
f. Avsluta behandlingen permanent vid fortsatt toxicitet.
Dosändring vid måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion

XALKORI ska användas med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion. Startdosen av XALKORI för patienter med måttligt nedsatt leverfunktion rekommenderas vara 200 mg två gånger dagligen. Startdosen av XALKORI för patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion rekommenderas vara 250 mg en gång dagligen.

Dosändring vid kraftigt nedsatt njurfunktion

XALKORI ska användas med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion. Startdosen av XALKORI för patienter med måttligt nedsatt leverfunktion rekommenderas vara 200 mg två gånger dagligen. Startdosen av XALKORI för patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion rekommenderas vara 250 mg en gång dagligen.

Monitorering
 • Leverfunktionstester inklusive ALAT, ASAT och totalt bilirubin kontrolleras varje vecka under de två första behandlingsmånaderna, därefter en gång per månad. Tätare när kliniskt indikerat, vid ökning till grad 2, 3 eller 4.
 • Fullständiga blodvärden med differentialräkning av vita blodkroppar kontrolleras när kliniskt indikerat, tätare intervall vid avvikelser av grad 3 eller 4 eller om feber eller infektion tillstöter.
 • Lungsymtom som kan tyda på interstitiell lungsjukdom/pneumonit.
 • QTc-förlängning: XALKORI administreras med försiktighet och med regelbundna kontroller av EKG, elektrolyter och njurfunktion vid känd bradykardi, anamnes på eller predisposition för QTcförlängning, antiarrytmika eller andra läkemedel som förlänger QTc, relevant känd hjärtsjukdom och/eller elektrolytstörningar. Rekommenderas även vid kräkningar, diarré, uttorkning eller nedsatt njurfunktion. Elektrolyter korrigeras vid behov.
 • Tecken och symtom på hjärtsvikt såsom dyspné, ödem, snabb viktuppgång på grund av vätskeretention. Dosuppehåll, dosminskning eller utsättande bör övervägas efter vad som är lämpligt ifall sådana symtom obsververas.
Referenser:1. Produktresumé Xalkori, www.fass.se
Nyhetsbrev inom onkologiInnehåll du har nytta av i din vardagRegistrera för nyhetsbrevLoadingPfizerPlay OnkologiIntervjuer, paneldiskussioner, webbinarer samt podcasts med experter inom onkologi och hematologiBesök PfizerPlayLoadingBeställ material XalkoriHär beställer du eller laddar ned informationsmaterial om Xalkori Beställ materialLoading
PP-XLK-SWE-0216, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading