XALKORI® (krizotinib)

– en skräddarsydd behandling av icke-småcellig lungcancer

XALKORI® (krizotinib) är indicerat som monoterapi vid1

  • första linjens behandling av vuxna med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC)
  • behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC)
  • behandling av vuxna med ROS1-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC)

XALKORI® ges peroralt i form av kapslar och hämmar ALK eller ROS1 vars aktivitet driver tumörtillväxt. Genom att blockera ALK eller ROS1 förhindrar XALKORI® de intracellulära signaler som stimulerar tumörcellernas tillväxt och överlevnad.

Verkningsmekanism
Säkerhetsinformation
Hur vet man om en lungcancer är ALK- eller ROS1-positiv?
Kort produktresumé XALKORI®

Verkningsmekanism

XALKORI® (krizotinib) är en selektiv småmolekylär hämmare av ALK och ROS1 receptortyrosinkinaser (RTK) och dess onkogena varianter. XALKORI® hämmar också receptorn för hepatocyttillväxtfaktorn (HGFR, c-Met) RTK.1


 

Hur vet man om en lungcancer är ALK- eller ROS1-positiv?

Man kan inte identifiera en ALK-positiv eller ROS1-positiv lungcancer enbart genom kliniska  karaktäristika.1

Ett diagnostiskt test görs för att se om en tumör uttrycker ALK- eller ROS1-rearrangemanget. För detta behövs cell-/DNA-prov från patientens tumör, helst en biopsi. De mest etablerade testmetoderna är FISH test, immunhistokemi och NGS (next generation sequencing).

Molekylär testning möjliggör individanpassad behandling av patientens lungcancer. Testningen av ALK och ROS1 genomförs av patologavdelningen vid de större sjukhusen i Sverige. Testning bör utföras med en korrekt och validerad metod och av ett laboratorium med kunskaper i den metodik som används. För att undvika fördröjd behandling pga väntetid på testresultat rekommenderas att göra testning direkt vid diagnos (reflextestning) och parallellt med övriga analyser.3

Säkerhetsinformation

Information om försiktighet, kontraindikationer, interaktioner, biverkningar, förvaring och liknande finns att läsa på fass.se. 

XALKORI produktresumé på www.fass.se

Kort produktresumé XALKORI® (krizotinib)

XALKORI (krizotinib), L01XE16, kapsel, 200 mg, 250 mg, Rx, F. Indikation: Som monoterapi vid första linjens behandling av vuxna med anaplastisk lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC), som monoterapi vid behandling av vuxna med tidigare behandlad ALK-positiv NSCLC, som monoterapi vid behandling av vuxna med ROS1-positiv avancerad NSCLC, som monoterapi vid behandling av pediatriska patienter (i åldern ≥ 6 till < 18 år) med recidiverande eller refraktärt systemiskt anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv anaplastiskt storcellslymfom (ALCL) samt som monoterapi vid behandling av pediatriska patienter (i åldern ≥ 6 till < 18 år) med recidiverande eller refraktärt anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv inoperabel inflammatorisk myofibroblastisk tumör (IMT). Kontraindikationer: Överkänslighet mot krizotinib eller hjälpämne. Varningar och försiktighet: Använd validerad och robust metod för ALK- samt ROS1-analys. Levertoxicitet, interstitiell lungsjukdom/pneumonit, förlängt QT-intervall, bradykardi, hjärtsvikt, gastrointestinal perforation, neutropeni, leukopeni, synrubbningar, synförlust, fotosensibilisering. Dosjustering vid kraftigt nedsatt njurfunktion. Dosjustering vid måttligt och kraftigt nedsatt leverfunktion. Försiktighet vid samtidig användning av vissa läkemedel.  Dosering: Den rekommenderade dosen för vuxna patienter med ALK-positiv eller ROS1-positiv avancerad NSCLC 250 mg två gånger dagligen (500 mg dagligen). Den rekommenderade dosen av krizotinib för pediatriska patienter med ALCL eller IMT är 280 mg/m2 oralt två gånger dagligen. För mer information: pris, varningar, försiktighet, biverkningar, dosjustering, hantering, förpackningar se www.fass.se  www.pfizer.se.  

Senaste produktresumén 2022-10 

PP-XLK-SWE-0217, Okt 2022 

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-XLK-SWE-0207, mars 2022