Fx1A-201 – Effekt på TTR-stabilisering och kliniskt utfall hos patienter med andra mutationer än V30M

Primärt syfte

Att fastställa transtyretinstabiliseringen hos patienter med andra mutationer än V30M.

Sekundära mål

  • Att utvärdera säkerhet och tolerabilitet for VYNDAQEL hos patienter med andra mutationer än V30M.
  • Att bestämma plasmakoncentrationerna vid utvalda steady-state-tidpunkter.
  • Att utvärdera de kliniska utfallen hos patienter med andra mutationer än V30M.

Totalt 21 patienter rekryterades och analyserades (ITT-population) i en 2-delad studie: VYNDAQEL en gång dagligen i 6 veckor; patienter som fullföljde 6-veckorsbesöket fick fortsätta med en daglig peroral VYNDAQEL-dos i upp till totalt 12 månader. Samtliga patienter hade andra bekräftade mutationer än V30M: Gly47Ala, Ser77Tyr, Ser77Phe, Ile107Val, Thr60Ala, Phe64Leu eller Asp38Ala.

Två post-hoc-analyser genomfördes på grund av den rapporterade höga prevalensen av kardiella manifestationer vid andra TTR-mutationer än Val30Met. Man utvärderade förändringarna av NTpro-BNP-halterna hos patienterna och undersökte förändringarna av ekokardiografiska parametrar från baseline till 12 månader.

VYNDAQEL visade sig stabilisera TTR-tetramererna hos patienter med andra mutationer än V30M

Efter 6 veckors VYNDAQEL-behandling uppnådde 94,7 % av patienterna transtyretinstabilisering, och 100 % uppnådde stabilisering efter 6 och 12 månader.

Effekt på neurologisk funktion

Efter 12 månader var den genomsnittliga ökningen från baseline:

  • NIS 5,3 (95 % CI: -1,0; 11,5; medianförändring: 1,6).
  • NIS-LL* 2,7 (95 % CI: -0,4; 5,8; medianförändring: 1,0).
  • NIS-UL* 2,5 (95 % CI: -1,2; 6,2; medianförändring: 0,5).

Patienter med en högre baseline-NIS (>70) hade en större ökning av NIS (d.v.s. större försämring av funktionsnedsättningarna) efter 12 månader jämfört med patienter med lägre baselinepoäng.

12 av de 18 patienterna med data efter 12 månader hade en NIS-förändring ≤4 poäng efter 12 månader. Dessa 12 patienter representerade alla studerade mutationer, vilket tyder på en liknande behandlingseffekt för alla mutationer.

Livskvalitet och mBMI

Även om TQOL-poängen vid baseline indikerade en nedsatt livskvalitet, visar dessa data att medel- och medianförändringarna av TQOL från baseline efter 6 och 12 månader var försumbara, vilket indikerar att den övergripande livskvaliteten bibehölls under de 12 månaderna med VYNDAQEL-behandling.

Patienter som startar på en relativt normal mBMI vid baseline uppvisar en liten minskning från baseline till 6 månader (medelförändring } medelfel: -22,4}18,7; medianförändring: -26,7). Därefter ökade den till 12 månader, vilket gav en liten positiv totalförändring från baseline till 12 månader**. Detta indikerar att den övergripande näringsstatusen bibehölls efter 12 månaders VYNDAQEL-behandling.

Hjärtfunktion

Trots en hög andel patienter med elektrokardiografiska och ekokardiografiska avvikelser vid baseline (av vilka några hade flera ars duration) såg man ingen kliniskt relevant förändring av morfologiska eller funktionella parametrar under 12 månaders behandling. Fyra av de 12 patienterna uppvisade en ökning av kammarseptums tjocklek pa ≥ 2 mm. Analys av hjärtfrekvens och mätningar av EKG-intervall visade ingen effekt av VYNDAQEL på hjärtsjukdom.
 

Relaterade behandlingsområden