Fx-005 – En 18-månaders pivotal studie på V30M-patienter

Effekt: Co-primära effektmått

  • Behandlingssvar efter 18 månader, definierat som en förändring från baseline <2 poäng i Neurologic Impairment Score-Lower Limb (NIS-LL).
  • Förändring av poängen för total livskvalitet (TQOL), mätt enligt Norfolk Quality of Life-Diabetic Neuropathy-skalan (QOL-DN), från baseline till 18 månader.

NIS-LL- och Norfolk QOL-DN-skalorna är publicerade och validerade skalor med sensitivitet och relevans för att påvisa neuropatisk sjukdomsprogression vid andra neuropatier med axonal degeneration.

En observationsstudie genomfördes för att ta fram ett stödjande underlag för studiedesign och val av endpoints. Resultaten från observationsstudien visade att dessa skalor korrelerade väl med sjukdomsutvecklingen vid FAP och var relevanta mått för studier på FAP.

Effekt: Huvudsakliga sekundära effektmått

  • Förändring av NIS-LL-poäng från baseline till månad 6, 12 och 18.
  • Förändring av modifierat kroppsmasseindex (mBMI) från baseline till och med månad. 

Statistiska mått

Följande analyspopulationer fördefinierades i protokollet för studien Fx-005:

Intent-to-Treat-populationen (ITT-populationen) definierades som alla randomiserade patienter som fick minst en dos av studieläkemedlet (VYNDAQEL eller placebo) och som genomgick minst en effektbedömning efter baseline med både NIS-LL-skalan och Norfolk QOL-DN-skalan eller som avbröt studien på grund av dödsfall eller levertransplantation.
 
Den effektevaluerbara populationen (EE-populationen) fördefinierades för att kunna ta hänsyn till potentiell inverkan av patientbortfall till följd av levertransplantation, eftersom studien var dubbelblind det förväntades att många patienter som rekryterades till den pivotala studien skulle stå på väntelista för levertransplantation. EE-populationen omfattade alla ITT-patienter som hade fullständiga NIS-LL- och TQOL-resultat vid månad 18, som tog minst 80 % av det ordinerade studieläkemedlet och som saknade väsentliga brott mot protokollet som kunde påverka utvärderingen av effekten.

Säkerhetspopulationen omfattade alla randomiserade patienter som fick minst en dos av studieläkemedlet (VYNDAQEL eller placebo). Alla säkerhetsanalyser genomfördes på säkerhetspopulationen.

VYNDAQEL: Effekt

Effektanalys: ITT-populationen

Efter 18 månaders behandling uppvisade 45 % av patienterna i ITT-populationen ej någon sjukdomsprogression, definierat som en NIS-LL-förändring från baseline <2 poäng, jämfört med 30 % av patienterna på placebo p=0,07; Figur 2a). För TQOL var försämringen efter 18 månader mindre hos VYNDAQEL-behandlade patienter än patienter som fick placebo.

Effektanalys: EE-populationen

Efter 18 månader hade 60 % av VYNDAQEL-behandlade patienter i EE-populationen ingen sjukdomsprogression, definierat som en NIS-LL-förändring från baseline <2 poäng, jämfört med 38 % av patienterna på placebo p= 0,04; Figur 2c). VYNDAQEL-behandlade patienter hade efter 18 månader mindre sänkning av TQOL än patienter som fick placebo, hos vilka man såg en försämring under studien.
 

Effekt: Andra huvudsakliga sekundära endpoints

Sekundära endpoints visade att VYNDAQEL-behandling ledde till mindre försämring av neurologisk funktion jämfört med placebo:

  • Förändring från baseline av NIS-LL jämfört med placebo: -51 % (p=0,03).
  • Förändring från baseline av funktionen i tjocka nervfibrer jämfört med placebo: -53 % (p=0,07).
  • Förändring från baseline av funktionen i tunna nervfibrer jämfört med placebo: -81 % (p=0,005).
  • Patienter som fick placebo uppvisade dubbelt så stor försämring av neurologisk funktion jämfört med VYNDAQEL-behandlade patienter efter 18 månader mätt med NIS-LL.

VYNDAQEL-behandlade patienter uppvisade förbättrad mBMI medan placebopatienterna försämrades.

  • Patienter som behandlades med VYNDAQEL hade en genomsnittlig ökning av mBMI vid varje besök under behandlingen. Efter 18 månader förelåg en skillnad på 73,1 poäng mellan förändringen från baseline i VYNDAQEL-gruppen (minsta kvadratmedelvärde [± medelfel] på 39,3 ± 11,5) respektive placebogruppen (-33,8 ± 11,8).

Relaterade behandlingsområden