Kort produktresumé Vyndaqel (tafamidis meglumin)

Vyndaqel® (tafamidis meglumin) N07XX08 Rx-läkemedel utanför subventionssystemet. 20 mg mjuka kapslar. Indikation: VYNDAQEL är indicerat för behandling av transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos) hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja neurologisk försämring. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Fertila kvinnor ska använda lämplig preventivmetod under behandling med Vyndaqel. Senaste översyn av produktresumén:  Februari 2020
För mer information se: www.ema.europa.eu, www.fass.se eller www.pfizer.se. 

VarningstriangelDetta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.
 

Relaterade behandlingsområden

PP-VYN-SWE-0178-jan-2019