Indikationer1VYNDAQEL (tafamidismeglumin) 20 mg för behandling av ATTRv

VYNDAQEL (tafamidismeglumin) är ett läkemedel specifikt utvecklat mot transtyretinamyloidos.

VYNDAQEL är indicerat för behandling av transtyretinamyloidos hos vuxna patienter med symptomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk försämring.

VYNDAQEL bör läggas till standardbehandlingen vid behandling av patienter med transtyretinamyloidos.

Verkningsmekanism

VYNDAQEL är en selektiv stabilisator av transtyretin som hämmar dissociationen av transtyretintetrameren1.

VYNDAQEL binds selektivt till de tyroxinbindande ställerna på TTR-tetrameren och förhindrar dissociationen av tetrameren till monomerer. TTR-tetrameren stabiliseras och amyloidbildningen motverkas. Därmed bromsas den neurologiska försämringen1.

  • Stabilisering av transtyretin förväntas ge en fördröjd neurologisk försämring hos patienter med transtyretinamyloidos med symtomgivande polyneuropati1.
     
  • Transtyretinstabilisering observerades hos 98 % av de V30M-patienter som behandlades med VYNDAQEL i 18 månader2.
     
  • 100 % av patienterna med en annan mutation än V30M uppnådde transtyretinstabilisering efter 12 månader3.

MOD/MOA VYNDAQEL 20 mg

Kort produktresumé

Vyndaqel® (tafamidismeglumin) 20 mg

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Vyndaqel (tafamidismeglumin) 20 mg, mjuk kapsel. ATC-kod: N07XX08. Rx. EF. Läkemedlet omfattas inte av läkemedelsförmånerna. Indikation: VYNDAQEL 20 mg är indikerat för behandling av transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos) hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk försämring. Dosering: Rekommenderad dos är en kapsel Vyndaqel 20 mg oralt en gång dagligen. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Fertila kvinnor ska använda lämplig preventivmetod under behandling samt i en månad efter att behandlingen med Vyndaqel har avslutats.

Datum för översyn av produktresumén: 08/2023 

För ytterligare information se www.fass.se Kontaktuppgifter: Pfizer AB, www.pfizer.se

Referenser:
  1. Produktresumé Vyndaqel 20 mg, www.fass.se
  2. Coelho T, Maia LF, da Silva AM, et al. Tafamidis for transthyretin familial amyloid polyneuropathy. A randomized, controlled trial. Neurology.2012;79:785–92.
  3. Merilini G, Planté-Bordeneuve V, Judge DP, et al. Effects of tafamidis on transthyretin stabilization and clinical outcomes in patients with non-Val30Met transthyretin amyloidosis. J Cardiovasc Transl Res. 2013 Dec;6(6).
Effekt för Vyndaqel 20 mg Effekt LoadingSäkerhet för Vyndaqel 20 mg Säkerhet LoadingHantering Vyndaqel 20 mg
Dosering & biverkningshantering
Loading
PP-VYN-SWE-0408, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading