VYNDAQEL (tafamidis)

VYNDAQEL är ett läkemedel specifikt utvecklat mot transtyretinamyloidos.

VYNDAQEL är en selektiv stabilisator av transtyretin som hämmar dissociationen av transtyretintetrameren (TTR-tetrameren).1

VYNDAQEL binds selektivt till de tyroxinbindande ställena
på TTR-tetrameren och förhindrar dissociationen av tetrameren till monomerer. TTR-tetrameren stabiliseras och amyloidbildningen motverkas.1

VYNDAQEL finns i två styrkor som har olika indikationer.

Läs mer om Vyndaqel 20 mg för behandling av ärftlig transtyretinamyloidos
Loading
Läs mer om Vyndaqel 61 mg för behandling av ATTR-CM
Loading
Kort produktresumé

Vyndaqel® (tafamidismeglumin) 20 mg

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Vyndaqel (tafamidismeglumin) 20 mg, mjuk kapsel. ATC-kod: N07XX08. Rx. EF. Läkemedlet omfattas inte av läkemedelsförmånerna. Indikation: VYNDAQEL 20 mg är indikerat för behandling av transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos) hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk försämring. Dosering: Rekommenderad dos är en kapsel Vyndaqel 20 mg oralt en gång dagligen. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Fertila kvinnor ska använda lämplig preventivmetod under behandling samt i en månad efter att behandlingen med Vyndaqel har avslutats.

Datum för översyn av produktresumén: 08/2023 

För ytterligare information se www.fass.se Kontaktuppgifter: Pfizer AB, www.pfizer.se

Vyndaqel® (tafamidis) 61 mg
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Begränsningar
Subventioneras endast vid behandling av vuxna med kardiomyopati samt:
1) ATTRwt (förvärvad sjukdom) eller
2) ATTRv (ärftlig sjukdom) utan betydande amyloidossymtom från andra organ än hjärtat. Dessa patienter med ATTRwt eller ATTRv ska ha symtomgivande hjärtsvikt, ventrikulär septumtjocklek >12 mm på ekokardiografi eller tecken på ökad volymsbelastning i hjärtat som lett till behov av diuretika. Ovan nämnda användning subventioneras endast vid förskrivning av specialist inom kardiologi med särskild kunskap inom området.
Vyndaqel (tafamidis) 61 mg, mjuk kapsel. ATC-kod: N07XX08. Rx. (F) Indikation: Vyndaqel är indikerat för behandling av vildtyp eller hereditär transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos) hos vuxna med kardiomyopati (ATTR-CM). Dosering: Rekommenderad dos är en kapsel Vyndaqel 61 mg (tafamidis) oralt en gång dagligen. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Fertila kvinnor ska använda lämplig preventivmetod under behandling samt i en månad efter att behandlingen med tafamidis har avslutats.
Datum för översyn av produktresumén: 02/2023. För ytterligare information se www.fass.se Kontaktuppgifter: Pfizer AB, www.pfizer.se

Referenser:www.fass.se
PP-VYN-SWE-0408, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading