Minimitext Vyndaqel® (tafamidismeglumin) 20 mg

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Vyndaqel (tafamidismeglumin) 20 mg, mjuk kapsel. ATC-kod: N07XX08. Rx. EF. Läkemedlet omfattas inte av läkemedelsförmånerna. Indikation: VYNDAQEL 20 mg är indikerat för behandling av transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos) hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja neurologisk försämring.
Dosering: Rekommenderad dos är en kapsel Vyndaqel 20 mg oralt en gång dagligen.
Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighet: Fertila kvinnor ska använda lämplig preventivmetod under behandling samt i en månad efter att behandlingen med Vyndaqel har avslutats.  
Datum för översyn av produktresumén: 12/2022. För ytterligare information se www.fass.se Kontaktuppgifter: Pfizer AB, www.pfizer.se

PP-VYN-SWE-0307 NOV2021

Relaterade behandlingsområden

VYN-SWE-0253 FEB2021