Kort produktresumé Vyndaqel (tafamidis meglumin)

Vyndaqel (tafamidis meglumin) 20 mg, mjuk kapsel. ATC-kod: N07XX08. Rx. EF. Läkemedlet omfattas inte av läkemedelsförmånerna. Indikation: VYNDAQEL 20 mg är indikerat för behandling av transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos) hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja neurologisk försämring. Dosering: Rekommenderad dos är en kapsel Vyndaqel 20 mg oralt en gång dagligen. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Fertila kvinnor ska använda lämplig preventivmetod under behandling samt i en månad efter att behandlingen med Vyndaqel har avslutats. 
Datum för översyn av produktresumén: 04/2021. För ytterligare information se www.fass.se Kontaktuppgifter: Pfizer Innovations AB, www.pfizer.se

VarningstriangelDetta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

 

PP-VYN-SWE-0225 APR2020

Relaterade behandlingsområden

PP-VYN-SWE-0253 FEB2021