Kort produktresumé

VYDURA™ (rimegepant), N02CD06, frystorkad oral tablett 75 mg, Rx, EF.
Indikationer: avsedd för akut behandling av migrän hos vuxna, med eller utan aura samt profylaktisk behandling av episodisk migrän hos vuxna som har minst 4 migränanfall per månad.

Dosering: Akutbehandling av migrän: rekommenderad dos 75 mg rimegepant vid behov, en gång dagligen. Migränprofylax: rekommenderad dos 75 mg rimegepant varannan dag. Högsta dos per dag är 75 mg rimegepant. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen rimegepant eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Överkänslighetsreaktioner, inklusive dyspné och hudutslag, har förekommit hos mindre än 1 % av patienterna som behandlades med rimegepant i kliniska studier. VYDURA rekommenderas inte till patienter med gravt nedsatt leverfunktion, patienter med terminal njursvikt (CrCl < 15 ml/min), samtidigt med starka CYP3A4-hämmare, samtidigt som starka eller måttliga CYP3A4-inducerare. Det finns begränsad mängd data från användningen av rimegepant hos gravida kvinnor, som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av VYDURA under graviditet. För prisuppgifter och mer information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 06/2022. Pfizer AB, www.pfizer.se.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.