Kort produktresumé VIZIMPRO (dacomitinib)

VIZIMPRO® (dacomitinib), L01EB07, filmdragerad tablett, 15 mg, 30 mg, 45 mg, Rx, F. Indikation: Som monoterapi vid första linjens behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med epidermal tillväxtfaktorreceptoraktiverande (EGFR-aktiverande) mutationer. Kontraindikationer: Överkänslighet mot dacomitinib eller hjälpämne. Varningar och försiktighet: Använd validerad och robust metod för EGFR- utationsstatus. Interstitiell lungsjukdom/pneumonit, diarré, hudrelaterade biverkningar, levertoxicitet och förhöjda transaminaser. Försiktighet vid samtidig användning av vissa läkemedel. Dosering: 45 mg en gång dagligen.  Senaste översyn av produktresumén: 05/2021. För prisuppgifter och ytterligare information, se www.fass.se  Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, www.pfizer.se    

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.  

 

Utforska mer

PP-DAC-SWE-0054, aug 2021