Kort produktresumé VIZIMPRO (dacomitinib)

VIZIMPRO® (dacomitinib), L01XE47, filmdragerad tablett, 15 mg, 30 mg, 45 mg, Rx, F. Indikation: Som monoterapi vid första linjens behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med epidermal tillväxtfaktorreceptoraktiverande (EGFR-aktiverande) mutationer. Kontraindikationer: Överkänslighet mot dacomitinib eller hjälpämne. Varningar och försiktighet: Använd validerad och robust metod för EGFR-mutationsstatus. Interstitiell lungsjukdom/pneumonit, diarré, hudrelaterade biverkningar, levertoxicitet och förhöjda transaminaser. VIZIMPRO rekommenderas inte till patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion. Försiktighet vid samtidig användning av vissa läkemedel.  Dosering: 45 mg en gång dagligen. Senaste översyn av produktresumén: 2019-04-02. För prisuppgifter och ytterligare information, se www.fass.se, Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 i Produktresumén om hur man rapporterar biverkningar.

Utforska mer

PP-DAC-SWE-0024 juni 2020