Vaccin Trumenba®

Trumenba. Rx. EF. ATC-kod: J07AH09. Vaccin mot grupp B-meningokockinfektion, rekombinant, adsorberat. Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Vit suspensionsvätska. Neisseria meningitidis polysackarid serogrupp B fHbp underfamilj A och B om vardera 60 μg, rekombinant lipidmodifierat fHbp (faktor H-bindande protein), adsorberat på aluminiumfosfat (0,25 milligram aluminium per dos). Indikationer: Aktiv immunisering av personer från 10 års ålder för att förebygga invasiv meningokocksjukdom orsakad av Neisseria meningitidis serogrupp B. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Får ej injiceras intravenöst, intradermalt eller subkutant. Vaccinationen ska skjutas upp för patienter som lider av akut svår sjukdom med feber. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet, se www.fass.se. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Datum för översyn av produktresumén: 02/2020. Pfizer, www.pfizer.se

PP-TRU-SWE-0006 mar 2020

Relaterade behandlingsområden

PP-TRU-SWE-0007 juni 2020